marți, 4 septembrie 2012

Vrednicia lucrării lui Dumnezeu şi nevrednicia omului„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul” (In. 1, 1).
„Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului !” (Ps. 75, 11)
„Cuvântul vostru să fie: ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este” (Mt. 5, 37)
„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece !” (Lc. 21, 33)
„Omul cu deşertăciunea se aseamănă; zilele lui ca umbra trec” (Ps. 143,4)
„Iar dacă i se pare cuiva că cunoaşte ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască” (I Cor. 8,2).
„Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea ? Şi dacă lumea este judecată de voi, oare sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri atât de mici ?” (I Cor. 6, 2)
„Frate cu frate se judecă - şi aceasta înaintea necredincioşilor ?! Negreşit, şi aceasta este o scădere pentru voi, că aveţi judecăţi unii cu alţii. Pentru ce nu suferiţi mai bine strâmbătatea ? Pentru ce nu răbdaţi mai bine paguba ?” (I Cor. 6, 6-7)
„Adevărul poate fi prigonit - dar nu poate fi înăbuşit !” (Proverbe)


Problema autenticităţii cuvântului a fost un adevărat prilej de sminteală şi de dispută de-a lungul vremii încă de la izgonirea lui Adam din Rai şi până astăzi. Şi tocmai de aceea în parabolele şi învăţăturile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a rostit în cursul activităţii Sale mesianice,  El foloseşte o formulă inedită de adresare către cei care Îi ascultau cuvântul: „Adevărat, adevărat zic vouă” (In. 1, 51) sau „Adevărat grăiesc vouă” (Mt. 6, 16). Uneori, această formă de exprimare este întărită printr-o alta: „Amin ! Amin! Zic vouă !”. La rândul lor, sfinţii scriitori ai învăţăturilor lui Hristos folosesc şi ei o formulă sentenţioasă: „Zis-a Domnul pilda aceasta”, adeverind prin aceasta că vorbele care urmau sunt veşnice, ieşite din chiar gura lui Dumnezeu, îşi au rădăcina în El, în Cuvântul Tatălui Cel Care Însuşi le-a rostit prin Duhul puterii dumnezeieşti: „Acela mi-a zis” (In. 1, 33); şi iarăşi: „Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este” (In. 1, 33). De asemenea, atât la râul Iordan, în ziua Botezului lui Hristos, cât şi pe muntele Tabor, la vremea schimbării Lui la faţă, s-au rostit cuvinte sfinte şi dumnezeieşti chiar din înaltul Cerului: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L” (Mt. 17, 5). Dacă vom cerceta Psalmii marelui David, vom afla scris: „Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit şi cu duhul gurii Lui toată puterea lor” (Ps. 32, 6); altfel spus, Cuvântul săvârşea iar Duhul desăvârşea.
Taina aceasta a cuvântului este veşnică şi va fi pururea adâncă, necunoscută şi de nepătruns: „pe Cuvântul întrupat văzându-L, pe Fecioara o fericim !”. Această putere a lui Dumnezeu (pentru om de necuprins cu mintea şi recunoscută doar prin lucrarea Duhului Sfânt în Sfintele Taine ale Bisericii) o vom numi în cele ce urmează „vrednicie”.
Atributele sau însuşirile puterii lui Dumnezeu – ascunse nouă, descoperite doar din lucrările Lui – reprezintă tocmai poarta de intrare spre Taina Dumnezeirii. Până când Dumnezeu Însuşi nu S-a făcut cunoscut omului, omul nu avea de unde şti că Dumnezeu există şi că îl iubeşte. Faptul că Dumnezeu l-a creat pe om („Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit” - Ps. 118, 73) este cel dintâi semn de vrednicie divină pentru om; toate celelalte câte există au fost făcute doar prin cuvânt şi la poruncă: „El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit” (Ps. 32, 9). Apoi, vrednicia continuă să se arate de către Dumnezeu omului prin faptul că i-a dat chipul şi asemănarea Sa: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră” (Fac. 1, 26); apoi, prin faptul că Dumnezeu, dându-i suflet raţional-cuvântător, înzestrat cu putere gânditoare, înţelegătoare, l-a aşezat deasupra tuturor celorlalte vieţuitoare şi făpturi, ca pe un adevărat „împărat al făpturii” şi „rege al zidirii întregi”. Vrednicia Domnului (sau dragostea Lui neţărmurită) continuă să se descopere omului prin faptul că „a suflat în faţa lui suflare de viaţă” (Fac. 2, 7) făcându-se astfel „omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu” (I Cor. 15, 45). Iată ce zice Hristos: „Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă” (In. 10, 10).
Contemplând icoana omului aşa cum a fost întocmită ea de către Dumnezeu la creaţie, vedem pe om ca pe cel mai înalt şi mai presus decât toată zidirea cea văzută: „Ce este omul că-ţi aminteşti de el ? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el ?” (Ps. 8, 4). Pilda lucrătorilor lăsaţi în vie, la teasc, pentru a o lucra şi a-i aduce roade, nu reprezintă altceva decât lumea Vechiului Legământ, care nu a reuşit nicidecum să înţeleagă şi să primească lucrarea vrednică a harului Duhului Sfânt în lume şi chemarea ei la mântuire: „Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători, ca să-i ia roadele” (Mt. 21, 34). Stăpânul este Dumnezeu Însuşi iar via e lumea care a fost înzestrată de către Dumnezeu cu tot ce îi trebuie. Cartea Facerii ne arată că la început această vie nu a existat - „a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard” (Mt. 21, 33): „pământul era netocmit şi gol” (Fac. 1, 2); „Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l zidise”  (Fac. 2,8). Referatul biblic despre crearea lumii ne arată pas cu pas toată această lucrare divină de tocmire a pământului şi a toată făptura – toată iarba şi toţi pomii zidite prin cuvânt şi din poruncă: „Aşa s-au făcut cerul şi pământul şi toată oştirea lor” (Fac. 2, 1). Ceea ce este relevant însă este faptul că Dumnezeu dă o anumită valoare de superioritate creaţiei Sale, prin aceea că nu o face pentru a fi în întuneric, ci o dăruieşte luminii, o înveşmântează în lumină. Şi astfel, descoperim cele mai importante două aspecte ale uneia şi aceleiaşi realităţi divine: iubirea şi lumina.
„Pământul era netocmit şi gol” (Fac. 1, 2): deşi Duhul Lui Dumnezeu Se purta pe deasupra materiei primare create din nimic, totuşi totul era cufundat în întuneric: „întuneric era deasupra adâncului” (Fac. 1, 2). Cu privire la aceasta, Sfânta Scriptură menţionează oarecum vag, cumva în treacăt că întunericul nu a dispărut cu totul, odată cu venirea luminii. Lumina este starea vredniciei, forma puterii, a transparenţei, a străvederii, a imaculatului – aşa precum vedem şi în zăpadă: ea nu este doar albă, ci este şi luminoasă. Imaculatul respiră lumină, frumuseţe, har şi putere. Nu degeaba Scriptura menţionează faptul că la mormântul lui Iisus „doi îngeri în veşminte albe şedeau, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus” (In. 20, 12). Şi în descrierea evenimentului de pe muntele Tabor se foloseşte expresia „nor luminos” (Mt. 17, 5) iar la Înviere s-a făcut „lumină mare” (Mt. 4, 16). Iată, ca şi la facere: „Şi a zis Dumnezeu: «Să fie lumină !» Şi a fost lumină !” (Fac. 1, 3). De aceea, urmând Psalmistului, în Slujba Botezului Biserica lui Hristos cântă: „dă-mi mie haină luminoasă Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină” (Ps. 103, 2). La fel, în stihira dedicată sfintei mironosiţe Maria Magdalena, îngerii pe care aceasta i-a întâlnit la mormântul lui Iisus sunt numiţi „de lumină purtători”.
Adam cel sfătuit de diavol în grădina Raiului, trecând de la cea mai înaltă formă de lumină – Lumina Duhului Sfânt, lumina cunoştinţei de Dumnezeu – la o altă lumină: cea pe care inteligenţa raţional-cugetătoare o află nu din trăirea Adevărului, ci din cunoştinţa binelui şi răului sau din simţirea trupească a plăcerii şi a durerii: „Nu cumva ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit să nu mănânci ?” – Fac. 3, 11. De la starea de vrednicie harică divină, Adam va trece la nevrednicia omului străpuns de patimile firii biologice şi săgetat de impulsurile simţirilor carnale. Va ajunge adică un învins, rănit fiind de cele cinci săgeţi ale simţurilor trupeşti – văzul şi auzul, gustul, mirosul şi pipăitul – orientate spre păcat iar nu spre virtute: „plăcut la vedere şi bun la mâncare era rodul ce m-a omorât !” (Octoihul Mare). Socotim că acel întuneric ascuns de Dumnezeu se va descoperi ulterior ca iad – despre care Scriptura afirmă că este „focul cel veşnic gătit diavolului şi îngerilor lui” (Mt. 25, 41). În Cartea Facerii, „întunericul” este menţionat simplu ca „noapte” (acel răstimp menit odihnirii trupeşti a omului prin somn): „şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric; lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte” (Fac. 1, 4-5). Termenul de „întuneric”, însă, îl vom mai întâlni şi în pildele Mântuitorului Hristos cu înţelesul de „iad”: „întunericul cel mai din afară” (Mt. 8, 12). Este un mod de a desemna nevrednicia oamenilor slabi, căzuţi pradă patimilor şi păcatelor prin necredinţă, deveniţi fii „întunericului acestui veac” (Ef. 6, 12), spre deosebire de „fii Luminii” (In. 12, 36), adică cei vrednici, îndemnaţi de Dumnezeu astfel: „Umblaţi cât aveţi Lumina ca să nu vă prindă întunericul !” (In. 12, 35) – în acea Lumină despre care proorocul vestise: „Poporul care locuia întru întuneric va vedea Lumină mare; iar voi, cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii, Lumină va străluci peste voi !” (Is. 9, 1).
Acei slujitori care au fost trimişi de către stăpânul viei sădite şi îngrădite pentru a-i lua după dreptate roada, au fost drepţii şi proorocii Vechiului Aşezământ din toată vremea scursă de la Abel până la venirea lui Hristos; toţi cei care au încercat prin slujirea lor să lumineze calea celor aflaţi în întunericul necunoştinţei şi al necredinţei. Aşadar două au fost punctele de reper în toată această dramă universală a umanităţii căzute în întuneric prin greşeala adamică: făgăduinţa Răscumpărătorului („Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul” - Fac. 3,15) şi lupta drepţilor, patriarhilor, regilor, judecătorilor şi proorocilor din Vechiul Testament – toţi acei care nici prin legea tăierii împrejur a lui Avraam, nici prin tablele lui Moise, nici prin lucrarea de curăţire a jertfelor de la Cortul Mărturiei, nici prin marea reformă întreprinsă de către Iosia în anul 620 î. Hr. prin centralizarea cultului iudaic la Ierusalim, nici prin necazurile şi suferinţele îndurate în robia Babilonului şi sub perşi, nici prin refacerea Templului lui Solomon din vremea lui Zorobabel n-au reuşit să îi lumineze pe oameni şi să-i aducă pe linia vieţuirii izbăvitoare de mânia Domnului Savaot, Dumnezeul oştilor cereşti. De aceea a fost nevoie de Răscumpărătorul: „Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt” (Mt. 1,20) „căci El va mântui poporul Său de păcatele lor” (Mt. 1,21).
Astfel, Evanghelia ne dezvăluie în cuvintele sale toată monstruozitatea cerbiciei decăderii poporului Iudeu în timpul Legii Vechi, precum stă scris: „Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre” (Mt. 21,35); şi iarăşi: „Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, şi au făcut cu ele tot aşa” (Mt. 21, 36)… În locul luminii, sufletul omenesc a ajuns în întuneric, iar vrednicia drepţilor s-a izbit de nevrednicia întunericului minţii omeneşti. De aceea, Regele-Psalmist deplânge împrăştierea poporului ales între neamuri şi rătăcirea lui printre patimile canaanite ale popoarelor păgâne idolatre: „şi-au jertfit pe fiii lor şi pe fiicele lor idolilor” (Ps. 105,37); şi iarăşi: „Întins-a viţele ei până la mare şi până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei şi o culeg pe ea toţi cei ce trec pe cale ? A stricat-o pe ea mistreţul din pădure şi porcul sălbatic a păscut-o pe ea” (Ps. 79, 12-14). Iar semnul jalnicei decăderi este văzut în robia babilonică şi în cea persană: „Sfărâmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat uşile locaşului Tău, cu topoare şi ciocane l-au sfărâmat” (Ps. 73, 6-7) zicând: „cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt; cine ne este Domn ?” (Ps. 11, 4). Iată aşadar o gradare a căderii de la Lumina lui Dumnezeu la „lumina” oamenilor despre care acelaşi David se căina amarnic: „Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul” (Ps. 13, 3).
Dacă vom analiza modul în care a cugetat Dumnezeu să rânduiască duhovniceşte lumea, vom descoperi că a pornit de la treptele cele mai înalte de lumină şi de cunoaştere, situându-l pe om în cele din urmă până la condiţia în care acesta a dorit el însuşi să se umilească. Scris este: „din început a făcut pe om şi l-a lăsat în mâna sfatului său” (Sir. 15, 14). Întâi a dat pământului lumina divină, necreată, prin porunca: „Să fie lumină !” (Fac. 1, 3) (şi iată cât de caldă şi de fină se dovedeşte remarca pe care o face autorul inspirat al Cărţii Facerii: „Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina” - Fac. 1, 4). Apoi a dat lumina puterii înţelegătoare îngerilor din lumea cea nevăzută, din cer, şi a puterii cuvântătoare omului zidit cu mâinile Sale. Loc de trăire nu i-a dat altceva decât Raiul desfătării… ce elegantă viaţă duhovnicească – desfătarea: „Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în Raiul desfătării, ca să-l lucreze şi să-l păzească” (Fac. 2,15) ! Ce poate fi mai înalt (ca vrednicie) decât o făptură creată de Dumnezeu anume pentru ca să stăpânească Raiul, să-l păzească şi să-l lucreze? Cântă Psalmistul: „Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el !” (Ps. 8,5).
În aceste condiţii, oare cum să poţi să înţelegi şi să accepţi faptul că acea lumină necreată, de origine divină, avea să-i devină incomodă omului – care avea să nu o mai priceapă, să nu o mai înţeleagă, să nu o mai râvnească şi nici să îi mai ducă dorul, - să nu-i mai folosească la nimic ?!... Iată-L pe Dumnezeu, în atotştiinţa Sa, nevoit să privească cum luminătorul cel mare, soarele, avea să înlocuiască lumina necreată – ca să-i fie accesibilă omului ! Cel ce, ca luminător, a fost pus „pe tăria cerului ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii, şi să slujească drept luminător pe tăria cerului, ca să lumineze pământul” (Fac. 1, 14) a ajuns să călăuzească, în locul Soarelui Dreptăţii strălucind în Duhul Adevărului, căile omului către ieşirile din întunericul morţii şi al păcatului !... Şi astfel, oamenii s-au afundat tot mai adânc în bezna fărădelegii până ce au ajuns să fie cuprinşi definitiv de noaptea cea veşnică, precum scrie Isaia proorocul: „în latura şi în umbra morţii” (Mt. 4, 16).
Venirea Fiului lui Dumnezeu în lume a fost un prilej de mai mare sminteală în lumea iudaică; în acest sens, să nu uităm uciderea pruncilor de doi ani şi mai mici de către Irod, de frica împlinirii proorociilor, atunci când i-a chemat la sine în ascuns pe magii de la Răsărit pentru ca să-l lămurească în cele despre Pruncul de Împărat – când, cum şi unde se va naşte: „Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos ?” (Mt. 2, 4). Atotputernicul cunoştea însă preabine mârşăvia omenească a lumii căzute. Aşa că a intervenit prin sfinţii îngeri slujitori ai Săi: „luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor” (Mt. 2, 12). Şi tot îngerul Domnului i se arată în vis bătrânului Iosif, zicându-i: „ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt” (Mt. 2, 13). Săvârşind minuni peste minuni, Iisus i-a uimit pe toţi cu învăţăturile şi faptele Sale. Dar a arunca mărgăritare în mocirla negurilor răutăţii înseamnă doar să stârneşti bestialitatea, ura, dispreţul, blasfemia şi răzbunarea. Evanghelia ne prezintă cele mai sălbatice comportamente umane dezlănţuite de mai-marii poporului evreu împotriva Fiului lui Dumnezeu. În parabola vierilor nevrednici, Scriptura se exprimă astfel: „Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui !” (Mt. 21, 38). Scenariul devine apocaliptic, lumea controversată: „noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel !” (Lc. 24, 21) exclamă cu amar apostolii Luca şi Cleopa.
Aici descoperim cea mai puternică rază de lumină a chipului divin, aşa cum nu găsim nici măcar în viaţa sau în scrierile Sfinţilor Părinţi din întreaga literatură ascetică şi filocalică; pentru că nici un om nu a putut vreodată să Îl iubească pa Dumnezeu aşa precum Dumnezeu a iubit lumea. Întreabă Hristos pe arhiereii şi bătrânii poporului: „Când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători ?” (Mt. 21, 40)… Şi nimeni nu a putut răspunde la această întrebare până astăzi aşa precum a răspuns Fiul Însuşi răstignit de bunăvoie pe Cruce, în rugăciunea adusă Tatălui pentru mântuirea şi iertarea celor ce Îl răstigneau: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac !” (Lc. 23, 34). Aici este cea mai adâncă vinovăţie şi mustrare de conştiinţă a umanităţii faţă de Dumnezeu; este cea mai mare răspundere a noastră faţă de Tatăl: că I-am omorât Fiul cu sânge rece, cu nepăsare, fără cruţare, fără a analiza măcar motivaţia uciderii Lui, deşi Iisus întrebase: „cine dintre voi Mă vădeşte de păcat ?” (In. 8, 46); şi iarăşi, blând dar ferm: „dacă am vorbit rău, dovedeşte ce este rău; iar dacă am vorbit bine - de ce Mă baţi ?” (In. 18, 23)… Lumea nu are ce răspunde; în locul ei vorbeşte diavolul: „mântuieşte-Te pe Tine Însuţi !” (Lc. 23, 37), „coboară-Te de pe cruce !” (Mt. 27, 40), „pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi !” (Lc. 23, 35). Atunci, pentru o clipă, stihiile s-au mişcat iar pământul s-a cutremurat. Pentru că a simţit focul Sângelui Dumnezeiesc nevinovat întru sine arzându-l ca o culme a „sângelui drepţilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, cel ucis între templu şi altar” (Mt. 23, 35). Dar simte totodată şi puterea Celui Care l-a creat şi l-a atins atunci când l-a tocmit şi împodobit cu viaţa tuturor făpturilor ce-şi trag din el hrana şi adăpostirea lor: „Şi a zis Dumnezeu: Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor” (Fac. 1, 24); şi iarăşi: „Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ. Şi a fost aşa !” (Fac. 1, 11). De la pământ la cer distanţa este tot atât de scurtă pentru cei vrednici pe cât este distanţa de la minte la inimă, precum spuneau Sfinţii Părinţi despre cei îmbunătăţiţi în har: „Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele !” (Ps. 4, 1); şi iarăşi: „Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoşaţi inimile voastre !” (Ev. 3, 15). În schimb, pentru cei nevrednici, scris este: „Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători” (Mt. 21, 41). După cum se exprimă şi Cartea Apocalipsei: „cer nou şi pământ nou” (Apoc. 21, 1). Iar „lucrătorii care vor da roadele la timpul lor” (Mt. 21, 41) sunt cei blânzi, cei drepţi, cei curaţi cu inima căci „aceia vor moşteni pământul” (Mt. 5, 5) şi „aceia vor vedea pe Dumnezeu !” (Mt. 5, 8).
Avertismentul a fost limpede şi categoric: „mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor !” (Mt. 8, 11). Deci: „împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei !” (Mt. 21, 43). Iar Hristos va fi piatra de poticnire pentru toţi nevrednicii vrăjmaşi neîmpăcaţi ai Crucii Sale: „Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi !” (Mt. 21, 44). Acest final apocaliptic, această oglindă a nevredniciei noastre omeneşti, ne oferă mai multe concluzii semnificative cu privire la „măreaţa” şi „straşnica” noastră nevoinţă de creştini purtători de cruce pe drumul mântuitor al Crucii lui Hristos.
Iată doar câteva dintre isprăvile de nevrednicie ale neputinţelor noastre cu fapta, cu cuvântul şi cu gândul, din pricina cărora ne ostenim zadarnic, fără să agonisim lumina, cunoaşterea, priceperea şi înţelegerea – acestea sunt şi rămân fundamentale. Până nu înţelegi Legea şi calea lui Dumnezeu nu poţi fi creştin. Şi în vremea noastră destui sunt cei ce merg la biserică precum se duc la stadion ori în vizită la vreun muzeu sau la un obiectiv turistic – un complex medieval, sit istoric domnesc, mănăstiresc sau bisericesc. Una ca aceasta o fac şi păgânii – din dragoste de cultură, de frumos, de artă şi arhitectură. Biserica însă are mai întâi un rol spiritual. Abia după ce L-ai înţeles pe Dumnezeu în dorul Lui de mântuire a ta, poţi pricepe şi rostul rugăciunii, al postului, al nevoinţelor, al vieţii curate, al îndreptării, al pocăinţei – toate taine şi minuni ale iubirii dumnezeieşti. Mulţi au înlocuit iubirea, dragostea de aproapele, cu nevoinţele; dar „milă voiesc, iar nu jertfă !” (Mt. 9, 13) căci „jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi !” (Ps. 50, 18). Atunci când a instituit Legea harului, Iisus Hristos n-a trasat un caiet de sarcini creştinului şi nici n-a întocmit fişa postului în biserică şi în familie, ci a rostit scurt: „să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu !” (In. 15, 12); „poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul! Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul ! Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei - dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (In. 13, 34-35). Ce mai pricepe oare lumea de astăzi din tot stress-ul şi din toată ura şi pizma şi zavistia şi răzbunarea şi dezbinarea de care este plină ? Ce să mai priceapă oare lumea din lupta acerbă pentru putere şi avuţie prezentă şi manifestă în toate domeniile vieţii sociale ? Oare dragostea creştinească a provocat războaiele religioase şi conflictele dintre religiile lumii ? Dragostea ?! Nu, nicidecum ! Ci zâzaniile semănate noaptea în lanul de grâu: „pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus” (Mt. 13, 25). Aici este taina tainelor: că nevrednicia a ajuns să fie confundată cu vrednicia ! Când auzim la Sfânta Liturghie chemarea: „cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-vă !” aflăm de fapt cum trebuie să fim şi să ne înfăţişăm înaintea Domnului Dumnezeu: aşa cum ne-a făcut şi aşa cum ne vrea! Iar când auzim strigarea „Sfintele sfinţilor !” – de ce oare nu simţim în lăuntrul nostru toată putoarea păcatului: falsitatea, ipocrizia, înşelarea, mândria, părerea de sine, îndrăzneala nesăbuită şi curajul nesocotit de a ne repezi la Pâinea cea cerească precum în pustie odinioară, atunci când Iisus sătura cu cinci pâini şi doi peşti „ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii” (Mt. 14, 21). N-ar trebui totuşi să conştientizăm adevăratul înţeles al cântării de la finalul Dumnezeieştii Liturghii: „Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc”(„Liturghier”) ? Care Duh ? Care Lumină ? Cea pe care o vădim atunci când participăm la Sfânta Taină fără evlavie, fără trăire, cu grabă şi cu griji lumeşti? Sau când ne împărtăşim de-a valma, când „avem noi chef”, când „vrem”, când „ne place”, când „ne convine”, când „simţim” ? Ce simţire – a îngâmfării de sine că ne împărtăşim des, dar fără să ne fi spovedit curat, pătimaşi, răutăcioşi, duşmănoşi, orgolioşi, desfrânaţi şi înfumuraţi ?!... Oare chiar avem impresia că drama crucificării se trăieşte atât de simplu ?! Oare Hristos S-a răstignit în mod banal sau nejustificat ?...
La toate aceste întrebări, nevrednicia noastră se vădeşte din plin – prin noi înşine, prin propriile noastre fapte, dar şi prin sfaturile povăţuitorilor noştri, cei care consideră că vechile rânduieli de demult sunt astăzi depăşite şi perimate – toate pravilele, canoanele, nevoinţele, faptele de evlavie, dar şi smerenia, dragostea de aproapele şi adevărata trăire (în strană sau în altar) în viaţa liturgică, în lectura patristică, în contemplarea permanentă a înţelesurilor profunde ale scrierilor Sfinţilor Prooroci şi Apostoli – care sunt şi rămân temelia Bisericii. Alergăm după sfinţi închipuiţi, după tot felul de miracole, de semne şi minuni, de miruri şi lacrimi, arătări şi vedenii. Dar nu alergăm deloc în căile lui Dumnezeu, strigând cu toată inima de să răsune lumea întreagă: „Duhul Tău Cel sfânt nu-L lua de la mine !” (Ps. 50, 12) deşi „fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea !” (Ps. 50, 4), astfel încât să se deschidă cerurile şi să auzim glasul blând al Marelui Stăpân şi Domn: „vrednic este lucrătorul de plata sa !” (Lc. 10, 7), „fericită este sluga pe care o va afla priveghind !” - „Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuieşti !” (In. 5, 14). „Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit !” (Lc. 7, 47). „Bine, slugă bună şi credincioasă: peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune !” (Mt. 25, 21). „Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins !” (Lc. 12, 49).