duminică, 30 decembrie 2012

La început de an nou, luarea aminte la adevărata apocalipsă


„Omul cu deşertăciunea se aseamănă; zilele lui ca umbra trec !” (Ps 143, 4)
„În mâna Domnului este stăpânirea pământului.” (Sir 10, 4)
„Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa.” (Fapte 1, 7)
„Din veac şi până în veac eşti Tu !” (Ps. 89, 2)
„Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său.” (Ps 103, 20)
„Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui !” (Ps. 135, 1)
„Mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul !” (Ps. 102, 17)

       Nu cu foarte multă vreme în urmă, evenimentele speciale din viaţa unei comunităţi creştine (precum Paştele, Crăciunul sau Anul Nou) erau definite şi povestite prin cuvinte care adesea evocau atmosfera mirifică din basmele copilăriei. În vremea noastră, însă, viaţa ni se petrece în curgerea anilor într-o cu totul altă atmosferă – una caracterizată (şi plină până la refuz) de un uriaş elan universal al comercialismului, de o mentalitate proprie marketing-ului economic, ale cărei concepte şi judecăţi tind să sufoce şi să elimine din câmpul vieţii sociale tot ceea ce mai ţine de sfinţenia tradiţiilor străvechi şi de dorul după harul mântuitor al adevărului dumnezeiesc; împlinirea Legii celei creştineşti a ajuns astăzi să semene cu un bâlci !...
                 În societatea de astăzi, sosirea unor astfel de Praznice Împărăteşti pare mai degrabă prilej de manifestare a unei adevărate sete neostoite de câştig, de agonisire şi de înavuţire. Şi, din acest motiv (precum ar fi zis Mircea Eliade), formele de manifestare a profanului tind să domine şi să elimine formele de manifestare a sacrului în lume. Cu alte cuvinte, asistăm cumva la împlinirea cuvântului proorocesc despre urâcioasa pustiire a locului cel sfânt („În templu va fi urâciunea pustiirii !” - Dan 9, 27), adică despre golirea inimii omului contemporan de harul prezenţei tainice a Domnului Dumnezeu în suflet şi în lume, prin bântuirea sa de duhul pustiitor al lăcomiei ivit din „înşelăciunea avuţiei” (Mt 13, 22).
                Deşi până astăzi ni se tot vesteşte cu surle şi cu trâmbiţe sosirea iminentă a sfârşitului lumii şi al universului întreg, de fapt participăm cu toţii (cu sau fără voie) la un adevărat sfârşit al lumii creştine sau al vieţuirii omului în comuniune cu Dumnezeul Cel Viu al Adevărului în Iisus Hristos şi în Biserica Lui - atât de contestată şi de atacată de-a lungul veacului trecut prin instaurarea în ţările de tradiţie creştină ortodoxă a unui regim politic ateist, susţinător şi promotor al concepţiei materialismului dialectic şi istoric (pretins ştiinţific) potrivit căruia omul devine „dumnezeu” fără Dumnezeu. Precum Adam cel Vechi oarecând, şi omul de astăzi a ajuns să creadă că poate stăpâni tot ceea ce îl înconjoară (şi cerul şi pământul şi întinsul şi abisul mărilor – şi toate cele din cuprinsul lor) prin tot felul de scheme şi teorii  aşa-zis ştiinţifice, valabile de fapt doar în minţile celor care le-au tot inventat: „Cel Ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii !” (Ps 2, 4), adică de toţi cei care trufaş îşi înalţă sprânceana, zicând:  „cine ne este nouă Domn ?!” (Ps 11, 4). Cei simpli (nu vicleni) la  cuget şi curaţi cu inima, răspund dintru adâncul sufletului: „Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni !” (Ps 76, 13).
                De la căderea (cu sunet mare şi cu vuiet) a regimului politic ateist au trecut deja mai bine de două decenii. În acest răstimp, însă (numit ca unul de „libertate” şi „democraţie”), caracterizat mai degrabă de liberalizare (împinsă până la libertinaj) a gândirii, trăirii, vieţuirii în toate formele ei sociale şi comunitare, societatea postcomunistă a ajuns să semene din ce în ce mai mult cu acea societate idolatră instaurată în ţara Canaan la întoarcerea poporului ales din robia egipteană. Lumea de azi a uitat Chipul şi Persoana  lui Hristos,  „Soarele dreptăţii” (Mal 3, 20), Cel vestit de prooroci, adevăratul centru de greutate şi miezul din  taina sărbătorilor de iarnă, căci a uitat că  „steaua pe care magii o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul” (Mt 2, 9). În schimb, pretutindeni, pe frontonul tuturor marilor instituţii contemporane de guvernare, organizare şi culturalizare a lumii, flutură biruitor şi mândru tot felul de stele atee, semnalând acolo prezenţa şi lucrarea tot atâtor „hristoşi mincinoşi”, făuritori de lumi paralele şi promotori ai unui nou mod de a-ţi trăi viaţa – în afara sau chiar împotriva Revelaţiei dumnezeieşti cuprinse în Scriptură şi în Tradiţie. Mod ale cărui legi şi reguli (scrise şi nescrise), izvorăsc şi se instaurează în firea şi în lumea omului modern după impulsul cărnii şi al sângelui, adică al poftelor şi al patimilor, deşi „carnea şi sângele nu pot să moştenească împărăţia lui Dumnezeu” (I Cor 15, 50). Se vede treaba că omul (acest centru al creaţiei văzute şi nevăzute, pentru care Dumnezeu a condensat în juru-i „lumea şi toate cele ce sunt în ea” - Fapte 17, 24) a cugetat că nu e chiar atât de anevoios lucru să făptuiască în lume tot felul de reforme, pe un fond ideologic şi filozofic „epurat” de orice moştenire creştină; deci nu corespunzător învăţăturii şi îndreptarului celor Zece Porunci date de către Dumnezeu robului Său Moise pe Muntele Sinai, ci în virtutea unui „Decalog” întemeiat exclusiv pe puterea materială şi trupească a celor cinci simţuri (aducătoare de plăceri) şi a forţei egocentrice a cultivării individualiste şi anticomunionale a propriei personalităţi prin stihia devastatoare a iubirii-de-sine cu toate nefericitele ei odrasle.
              Acesta este , de altfel, cadrul ideatic  în care se petrece transformarea omului („zidirea cea de mare preţ” - precum spunea Părintele Arsenie Boca) în „rob al dezmierdărilor” (Sfântul Vasile cel Mare) şi „cu totul sălaş diavolului, relelor şi păcatelor şi fărădelegilor” (Sfântul Simeon Metafrastul).
               Aşa se face că, o dată scoasă din biserică în stradă, sărbătorirea plină de har luminos, de bucurie şi de înălţare sufletească, a acestor sfinte evenimente legate de Persoana şi lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, ajunge într-un mod degradat şi degradant petrecere de discotecă sau de club, promoţii, tombole şi loterii prin „superhipermarket”-uri, pentru clienţi avizi de agonisire şi consumatori niciodată sătui; ceea ce face din creştinul simplu şi smerit de altădată, din omul obişnuit şi moral, o stihie năvalnică a focului nestins al poftei, lăcomiei şi împătimirii, irezistibil fascinat şi atras de mulţimea ofertelor în bani şi mărfuri menite satisfacerii necontenite a feluritelor „nevoi” create artificial – toate acestea ducând la vătămare sufletească gravă, ba chiar la moarte duhovnicească prin transformarea în stâlp de sare a simţirii lăuntrice , cauzate de dedarea nesăţioasă la păcate: „toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul !” (Ps 13, 3).
            Prin urmare, colindul sfânt şi bun (adevărată sinteză cântată  a Scripturii) devine vers profan sau muzică lăutărească, transformată din folclor autentic în manea de cartier, ceea ce duce tot la o păgână atitudine comercială, la un fel de bâjbâire şi orbecăială printre meandrele rosturilor prăznuirii înseşi. Astfel, sfântul locaş devine doar acel spaţiu bisericesc prin care mai trece (pururea grăbit şi mereu presat de stresul grijilor lumeşti) bietul om silit de formalismul unei tradiţii pe care n-o mai înţelege şi la care oricum nu mai aderă, liniştindu-şi cumva conştiinţa că şi-ar fi făcut datoria faţă de Sfântul Dumnezeu: „poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele...  dar inima lor este departe de Mine !” (Mt 15, 8). „Să nu iei Numele Domnului Dumnezeului tău în deşert !” (Deut 5,11). Convingerea că, trecând pe la biserică doar pentru a mai aprinde o lumânare şi pentru a da un pomelnic cu o prescură la altar te-a absolvit total de orice alte îndatoriri faţă de Dumnezeu şi de voia Lui, reprezintă o mare înşelare – astăzi din ce în ce mai răspândită: „Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu: Pentru ce tu istoriseşti dreptăţile Mele şi iei Legământul Meu în gura ta ?!” (Ps 49, 17).
             O asemenea decădere spirituală, împuţinare de suflet şi meschinărie de cuget nu face decât să se potrivească întru totul pervertirii morale generalizate care caută, parcă, să cuprindă astăzi tot ceea ce există, mişcă, suflă şi viază, într-un uriaş angrenaj (specific modernităţii) de tocare, dizolvare şi anihilare a oricăror valori şi simboluri morale, intelectuale şi spirituale, fără nici un alt scop decât construirea unui alt tip de societate umană (numit „societatea de consum”), a cărei funcţionare să convină intereselor financiare şi economice (mai mult sau mai puţin obscure) a celor mari, puternici şi bogaţi ai lumii, după lozinci de genul: „producem ca să consumăm”, „trăim ca să muncim”, „muncim ca să mâncăm”, „trăim ca să mâncăm”.
        Să fie oare, aşadar, Naşterea Domnului o sărbătoare terifiantă, un prilej de manifestare a apucăturilor idolatrizante ale cetăţenilor, o nouă Gadara precum cea în care legiunile de demoni au atacat furios turmele de porci, înecându-i în Marea Galileii, iar în cea de azi cetele de creştini (parcă preluând de la demoni setea de a ucide) sacrifică mii de porci spre săturarea poftei de nesăturat a burţii (deja pline cu cărnuri de tot felul încă din timpul Postului !), încât Praznicul Naşterii Domnului devine de fapt „sărbătoarea Tăierii Porcului” – ca şi cum  aceasta ar vesti adevărata mântuire ?!... Oare prin aceasta  nu cumva ne asemănăm mai mult regelui Irod , ucigătorul de prunci, decât îngerilor, magilor şi păstorilor vestitori de bucurie ?! Oare  nu închipuim mai degrabă  un fel de „apocalipsă” a zidirii prin această pornire spre branconaj „oficial” şi „tradiţional”, prin această manifestare crudă a instinctului de pradă şi de vânare a animalelor ?! Uităm cuvântul Domnului care zice: „ale Mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munţi şi boii ! Cunoscut-am toate păsările cerului şi frumuseţea ţarinii cu Mine este !” (Ps 49, 11-12). Oare la o astfel de sporire „duhovnicească” ne povăţuieşte Sfânta Biserică, încât să ajungem să ne asemănăm celor care „au schimbat slava Lui întru asemănare de viţel care mănâncă iarbă” (Ps 105, 20), şi despre care Psalmistul ne spune că „a plouat peste ei ca pulberea cărnuri şi ca nisipul mării păsări zburătoare” (Ps 77, 31) şi că „nimic nu le lipsea din cele ce pofteau iar mâncarea le era încă în gura lor când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei şi a ucis pe cei sătui ai lor” (Ps 77,34-35) ?! Oare nu despre astfel de stări de lucruri ne vorbesc şi întâmplări precum cea din Thailanda (din decembrie 2004) sau din Japonia primăverii anului 2011 şi care ne amintesc de cuvintele prooroceşti ce vesteau  „urgia mâniei Lui; mânie, urgie şi necaz trimis-a prin îngeri nimicitori” (Ps 77, 54) asupra celor împietriţi în rele ?.... Şi nu sunt acestea nicidecum semne de prevestire a sfârşitului: „se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie, vor fi cutremure pe alocuri şi foamete şi tulburări vor fi; iar acestea sunt începutul durerilor” (Mc 13, 8); „şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie - luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul!”(Mt 24,6). „Dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel !” (Lc 13, 3).

             Ori rostul înzestrării cu inteligenţă a omului de către Dumnezeu este tocmai îndumnezeirea şi sfinţirea, iar nu desacralizarea lui: „toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut !” (Ps 13, 3), „deşertăciune sunt fiii oamenilor, mincinoşi sunt fiii oamenilor; în balanţă - toţi împreună sunt deşertăciune !” (Ps 61, 9). Aşa că îi invităm pe toţi vestitorii „apocaliptici”  ai sfârşitului de lume, ca şi pe naivii şi credulii lor ascultători, să observe mai atent că, de fapt, trăim cu toţii o distrugere a simţământului contemplaţiei frumuseţii care ne  înconjoară. Căci cine să mai admire armonia naturii, cine să-i mai descopere poezia, cine să-i mai cânte romanţa sau să-i asculte simfonia, cine să mai fie mângâiat şi uimit de lumina lunii, de albastrul cerului, de farmecul nopţii, de necuprinsul câmpului cu flori – dacă şi Eminescu şi poeţii cei din ceata lui trecut-au deja demult din viaţa de aici ?... Cine să mai cultive valorile morale şi spirituale cuprinse tainic şi adânc în bogăţia tradiţiei satului românesc creştin ortodox – când acesta mai poate fi aflat doar la muzeu ?! Ţăranul de altădată mai există doar prin filmele proiectate şi cărţile depozitate la Casa de Cultură sau prin piesele expuse la Muzeul Ţăranului Român ... Iată adevărată apocalipsă  (în marş distrugător) a culturii cândva roditoare de viaţă !... Cine să mai simtă şi să mai tâlcuiască dorul în versul popular (precum odinioară străbunii ce cântau „Dorul meu de dor tânjeşte !”), cine să mai cânte lacrima , suspinul, suferinţa, în grai de cuget şi simţire românească, într-o vreme ca a noastră, în care „dragostea” este privită, numită şi asumată mult mai pragmatic ca „sex sălbatic” şi „plăcere la extrem” ?! Cum să mai semene una ca aceasta cu măreţia alaiului de nuntă din vechime şi cu gingăşia feciorelnică a mirilor de demult, când copii în vârstă de nici cincisprezece ani deja se înfruptă din aşa-zisele „plăceri” otrăvitoare de suflet ale actelor sexuale, distrugându-şi prin aceasta unii celorlalţi atât inocenţa trupului cât şi integritatea minţii !...
            Iată, aşadar, adevărată apocalipsă a moralei şi a familiei, a nunţii şi a credinţei, un sfârşit şi o distrugere în fond a bunului-simţ. Dacă în vremurile de demult fiece gospodar român creştea în curtea casei sale acea „floare a ruşinii” (uşor de recunoscut printr-o frumoasă pată roşie ivită chiar în mijlocul florii albe), cei de azi nici măcar nu mai ştiu cum arată ! Şi e firesc să ne întrebăm: de ce se întâmplă oare toate acestea ?! „Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat Legământul Tău !” (Ps 118, 126), „au vărsat sânge nevinovat: sângele fiilor lor şi al fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan !” (Ps 105, 38). „Omul în cinste fiind, n-a priceput: alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor !” (Ps 48, 21).
          Din nefericire pentru noi, vremurile de „eliberare” şi „democratizare” au adus cu ele (împingând libertatea însăşi până la refuzul oricăror limite sau bariere) valuri peste valuri de păcate, de răutăţi şi de greşeli, încât – fără să vrem – trăim astăzi simţământul (deloc îmbucurător) al unei apocalipse (de orice fel ar fi ea), care însă nu sfârşeşte lumea pentru a o înnoi, ci doar o distruge în sufletele omeneşti. Ce făceau oamenii de dinainte de potop ? „Mâncau, beau, se însurau, se măritau - până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi !” (Lc 17, 27). Dar, oare, Hristos Însuşi – pentru ce „S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat, a pătimit şi S-a îngropat şi a înviat a treia zi” ? Ca să se vândă în cantităţi industriale cozonacii şi ouăle roşii prin mall-uri şi prin pieţe ? Sau ca să se vândă cadourile (aduse chipurile de „iepuraş”) pentru copii – şi astfel să se mărească pieţele de desfacere a mărfurilor, să crească cifrele de afaceri ale firmelor de comerţ, să crească procentajele la bursă şi coeficienţii comerciali ?!... O, nicidecum ! „Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi” (I Cor 15, 20); căci „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră !” (I Cor 15,14). A înviat ca să dezlege blestemul, ca să ierte păcatul strămoşesc, să sfărâme moartea cea veşnică şi să zdrobească încuietorile iadului !... Şi atunci – de ce să ne purtăm de parcă am fi cu mult mai întunecaţi decât eram mai înainte de Înviere, mult mai pătaţi de păcate şi mai blestemaţi prin propriile noastre fapte ?! Unde sunt „cerul nou şi pământul nou” (Apoc 21, 1) din sufletele creştinilor înnoite prin Cincizecime ? Unde este  „Sângele Mielului” jertfit (Apoc 7, 14) din inimile închinătorilor lui Dumnezeu ? Cine şi unde şi cum mai cugetă la acestea şi le trăieşte pe ele? Cui îi mai trebuiesc, cui îi mai folosesc, cine le mai doreşte ?! De ce să tot mergem pe căile pierzării, tot mai departe de ochii blânzi şi sfinţi ai Bunului Dumnezeu? Şi cui să-i mai cântăm astăzi cu bucurie: „Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioşilor !” (Ps 1, 1) ? Oare nu este păcat de atâta jertfă neîncetată, de atâtea Sfinte Liturghii, de atâtea proorocii şi scrieri, dacă cei pentru care s-au făcut au ajuns precum vestit-a Psalmistul: „Gură au - şi nu vor grăi! Ochi au - şi nu vor vedea ! Urechi au - şi nu vor auzi !” (Ps 113, 13-15) ? Căci „sufletul care păcătuieşte va muri !” (Iez 18, 20).
        Şi oare de ce să lăudăm atâta „timpul” şi „valoarea” lui, şi să nu luăm în seamă cele la care Scriptura ne cheamă – „viaţa veşnică” (Mt 25, 46),  – şi cele despre care ne şi avertizează : „osânda veşnică” (Mt 25, 46) ? În fond, cine ne dă nouă dreptul să împărţim clipele, şi să le tot numărăm şi contorizăm, neglijând total dimensiunea chemării vieţii noastre la înveşnicire prin acel „astăzi” al lui Dumnezeu: „Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui - nu vă învârtoşaţi inimile ca la răzvrătire !” (Evr 3, 15) ?! Ce să mai însemne „an vechi” şi „an nou” când, în lumina Sfintelor Scripturi, putem vorbi de fapt doar despre un timp al necunoaşterii lui Dumnezeu (care implică o stare de suferinţă, de neîmplinire şi de nemulţumire sufletească, precum cea a celor care aveau „ochii ţinuţi ca să nu-L cunoască” - Lc 24, 16), şi despre un alt timp, al întâlnirii şi împăcării cu Dumnezeu, adică al unirii cu El: „a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii !” (Lc 24, 35) şi „atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile” (Lc 24,45) iar ei „s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu” (Lc 24,52-53). Oare nu aceasta este adevărata bucurie  de a fi într-un „an nou” cu Dumnezeu prin înnoirea noastră sufletească, posibilă prin renunţarea la orgoliul „eu”-lui lăuntric ? Şi ce poate să fie oare mai frumos, mai dulce şi mai binecuvântat lucru decât (la vremea încheierii a încă unui an calendaristic din curgerea timpului) să poţi să cugeţi la nemărginirea veşniciei – „mai înainte de veci” (I Cor 2, 7), şi să cugeţi la nesfârşirea vieţii cea din „vecii vecilor” (Filip 4, 20), şi să nădăjduieşti la clipa cea mântuitoare: „astăzi vei fi cu Mine în Rai !” (Lc 23, 43) ?! Oare nu aceasta este ceea ce într-adevăr contează – să-L primeşti pe Dumnezeul Cel Viu în existenţa ta, în sufletul tău, în clipa ta - şi astfel să-ţi câştigi viaţa cea de veci, de dincolo de lume şi de timp ? Într-o viaţă atât de scurtă, într-un răstimp atât de mic (de doar câteva decenii de petrecere pe pământ) cum să nu fii mai preocupat de înscrierea numelui tău şi a numelor celor dragi ai tăi în  Cartea Vieţii lui Dumnezeu, decât de agonisirea amăgitoare a celor deşarte şi trecătoare ?! „Bucuraţi-vă că numele voastre au fost scrise în ceruri !” (Lc 10, 20) împreună cu „ceilalţi împreună-lucrători, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieţii” (Filip 4, 3). Câtă nădejde nu ne dă teologia eshatologiei particulare a credinţei noastre creştineşti („în ce fapte te va găsi moartea, în acele fapte vei fi judecat !” – Patericul Egiptean), şi totuşi ... să te frământe atâta gândul la o clipă care nici nu-ţi aparţine şi despre care nici nu ţi s-a descoperit ceva (căci „de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie - nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl !” - Mt 24, 36), şi despre care ni s-a spus doar că „se va arăta pe cer semnul Fiului Omului” (Lc. 24,30) (adică semnul Sfintei Cruci, de la răsărit până la apus şi de la miazănoapte până la miazăzi) şi că „la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Iisus Se va pogorî din Cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi !” (I Tes 4, 16). Dacă un asemenea eveniment precum Parusia (sau cea de-a doua venire a Mântuitorului Hristos pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă, ca Drept Judecător) se va petrece „într-o clipeală de ochi” (I Cor 15, 52), atunci când vom mai avea noi timp să ne dăm seama de cele ce se petrec în jurul nostru, - sau fie şi măcar de propria noastră stare personală ?! „Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba, deodată, într-o clipeală de ochi, la trâmbiţa cea de apoi” (I Cor 15, 51-52) – şi ne vom şi înfăţişa la Judecată ! De  aceea cântă Psalmistul: „Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, şi îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat; din ea vor bea toţi păcătoşii pământului !” (Ps 74, 8). Şi de aceea ar fi bine ca, atunci când ne adresăm unii celorlalţi urarea „La mulţi ani cu spor, cu belşug, cu bucurii, cu bogăţii şi fericire !”, să nu uităm că toate acestea depind atât de Dumnezeu, cât şi de bunăvoinţa noastră: „Fără Mine nimic nu puteţi face !” (In 15, 5) căci „cel ce nu adună cu Mine risipeşte !” (Lc 11, 23). Şi iarăşi, bine ar fi ca, la cumpăna dintre ani, să nu ne limităm doar la umplerea pântecelui cu mâncare gustoasă şi băutură din belşug, la dans şi chiote de veselie, ci şi , cuminţi şi înţelepţi, să cerem de la Dumnezeu Cel Preaînalt, în susurul de rugă al cântului Bisericii, „înger de pace credincios,  îndreptător, păzitor al sufletelor şi al trupurilor noastre, cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvârşi, sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos”. Pentru că Tu eşti Stăpânul timpului, al lumii Creator, al vieţii noastre Păzitor şi de zile Dătător şi Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea şi a Ta este împărăţia şi puterea şi slava: a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin.


    Sănătate, mântuire, credincioşie, ani binecuvântaţi şi bogaţi în fapte mântuitoare tuturor creştinilor dreptmăritori ! Amin !

duminică, 23 decembrie 2012

Hristos - Soarele Dreptăţii şi Femeia înveşmântată în Soare

„Înţelepciunea ! Drepţi ! Să ascultăm Sfânta Evanghelie! Pace tuturor !”
„Dacă Evanghelia noastră este încă acoperită - este pentru cei pierduţi.” (II Cor. 4,3)
„«Dumnezeul» veacului acestuia a orbit minţile necredincioşilor, ca să nu le strălucească Lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care este Chipul lui Dumnezeu.” (II Cor. 4,4)
„Dumnezeu, Care a zis: „Strălucească, din întuneric, Lumina !" – El a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos.” (II Cor. 4,6)
„Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din Cer şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om.” (Simbolul Credinţei)
„Felurite slujiri sunt - dar acelaşi Domn !” (I Cor. 12, 5)
„Nu vă lăsaţi înşelaţi: tovărăşiile rele strică obiceiurile bune !” (I Cor. 15, 33)
„Alta este strălucirea soarelui şi alta strălucirea lunii şi alta strălucirea stelelor. Căci stea de stea se deosebeşte în strălucire.” (I Cor. 15, 41)
„O stea răsare din Iacov - un toiag se ridică din Israel !” (Num. 24,17)
„Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni Împăciuitorul, Căruia I se vor supune popoarele.” (Fac. 49, 10)
„Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat Tu, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină !” (Ps. 103, 2)
„Cine-i aceasta, care ca zarea străluceşte şi ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă şi ca oastea de război temută ?” (Cânt. 6, 10)
„A poftit Împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău !” (Ps. 44,13)
„Faceţi orice vă va spune El !” (In. 2, 5)
„Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri !” (Lc. 1, 35)

Întreaga viaţă duhovnicească de rugăciune şi comuniune liturgică a Bisericii se articulează în curgerea timpului în jurul praznicelor împărăteşti legate de evenimentele principale ale petrecerii pământeşti a Fiului lui Dumnezeu şi a Preacuratei Sale Maici. Cuvântul lui Dumnezeu este inima de foc a creştinismului, iar iubirea divină pentru oameni L-a revelat lumii ca Fiu al lui Dumnezeu şi Fiu al Omului în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos prin întruparea Sa din preacuratele sângiuri ale pururea-Fecioarei Maria: „Şi Cuvântul S-a făcut trup !” (In. 1, 14). În lumina sfântă a cunoaşterii Adevărului „Care luminează pe tot omul ce vine în lume.” (In. 1, 9), Sfinţii Părinţi ne învaţă că Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu a fost nicidecum provocată de căderea adamică, nefiind o necesitate constrângătoare a Dumnezeirii, şi nici o concluzie a Sfatului Divin din sânul Sfintei Treimi în urma căderii omului în păcat. Dimpotrivă: „Taina cea din veci ascunsă” (Col. 1, 26) şi de îngeri neştiută a înomenirii Unuia din Treime reprezintă tocmai manifestarea deplinei iubiri dumnezeieşti pentru lume şi pentru om, făptura Sa cea mai de preţ. Şi de aceea, chiar dacă nu s-ar fi produs căderea celor dintâi zidiţi în păcatul neascultării, Întruparea tot ar fi avut loc în lume din preaplinul de iubire a lui Dumnezeu, în condiţii şi într-o modalitate care ne rămân, însă, cu desăvârşire tainice. 

Ceea ce este semnificativ şi relevant în actul Întrupării sau înomenirii Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos este descoperirea Lui ca Fiul Veşnicului Dumnezeu, de-o-fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul, mai înainte vestit de prooroci, pentru ca lumea să-L cunoască (după puterea ei) ca Înţelepciunea şi Cuvântul şi Puterea lui Dumnezeu. Aceasta pentru că scopul suprem şi rostul ultim al Întrupării este tocmai îndumnezeirea omului prin ridicarea firii omeneşti căzute pradă diavolului, păcatului şi morţii, şi restaurarea ei după chipul Celui Care a zidit-o dintru început bună, sfântă şi frumoasă, spre deplina şi definitiva asemănare cu El: „Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din Ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om” (Simbolul Credinţei). Mai întâi, Dumnezeu creează lumea prin Fiul Său, pentru a o restaura şi a o înnoi tot prin El, „Cel de-o-fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut” (Simbolul Credinţei). Descoperim astfel în Taina Întrupării căldura dorului lui Dumnezeu de a înălţa lăuntrul cugetător al omului la strălucirea cerească a gândului luminat şi sfinţit prin harul dumnezeiesc: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este !” (Mt. 5, 48), „pentru ca toţi să fie una” (In. 17, 21). Căldura acestui dor divin, ale cărui sclipiri de taină sunt presărate în întreg cuprinsul Sfintelor Scripturi „ca nişte scântei care se lasă pe mirişte” (Înţel. 3, 7), revarsă tainic raze duhovniceşti în inimile căutătorilor de Adevăr, raze simţite şi asumate ca năzuinţe spre desăvârşire. Desigur, nu poţi ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, adică nu poţi dobândi chipul sfinţeniei, dacă nu treci pragul „cărnii şi al sângelui care nu pot să moştenească împărăţia lui Dumnezeu” (I Cor. 15, 50); altfel spus, dacă nu porţi cu demnitate şi curaj lupta pentru depăşirea pornirilor păcătoase şi a mentalităţilor meschine, întru buna şi fericita sporire pe scara virtuţilor urcuşului duhovnicesc spre înviere: „suişuri în inima sa a pus” (Ps. 83, 6), „merge-vor din putere în putere” (Ps. 83, 8), „Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc !” (Ps. 103, 5).

Insuflată în întregime de Duhul Sfânt al Domnului Dumnezeu, „Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci” (Simbolul Credinţei) „spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate” (II Tim. 3, 16), Sfânta Scriptură a fost încă de la începutul vieţii Bisericii centrul de greutate al descoperirii şi preamăririi dumnezeirii Cuvântului Întrupat, văzut şi cunoscut, Cel odinioară necunoscut şi nevăzut: „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut.” (I In. 4, 12). Atunci când, în zorii zilei de duminică, femeile mironosiţe au sosit în grabă la mormântul lui Iisus pentru a-I unge trupul cu miruri şi miresme după datină, despre Cel Ce „locuieşte întru lumina neapropiată.” (I Tim. 6, 16), îngerii care le-au întâmpinat stând „unde zăcuse trupul lui Iisus.” (In. 20, 12) le-au întrebat: „De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi ?! Nu este aici, ci S-a sculat !” (Lc. 24, 5-6). Şi, deşi „pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut” (I In. 4, 12), căci „nu poate vedea omul faţa Mea şi să trăiască !” (Ieş. 33, 20), totuşi „Dumnezeu S-a arătat în trup” (I Tim. 3, 16) prin Fiul Său Cel Unul-Născut: „cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine” (In. 12, 45) pentru că „Eu şi Tatăl Meu una suntem !” (In. 10, 30). Deşi nevăzut şi cu neputinţă de cunoscut în fiinţa Sa, Dumnezeu ni Se descoperă în Iisus Hristos prin întruparea Lui din pururea-Fecioara Maria: „Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema Numele Lui: Emanuel !” (Is. 7, 14); profeţie vestită, de altfel, încă de la începutul Scripturii: „duşmănie voi pune între tine şi  femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; Aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul !” (Fac. 3, 15).

Sfântul Ierarh Alexandru al Alexandriei scria: „Doamne, Cel ce ai venit pe pământ pentru om: înalţă-l, primeşte-l, redobândeşte-Ţi chipul – pe Adam cel dintâi !”. Iar Sfântul Atanasie cel Mare adaugă: „din Împărat, Dumnezeu S-a făcut rob pentru ca să aducă pe om la starea cea dintâi, să-l facă din rob iarăşi împărat, pentru ca să-l mântuiască”. Dragostea Sfintei Treimi dă sens întregii creaţii prin zidirea omului „după chipul şi  asemănarea” Sa (Fac. 1, 26): „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică !” (In. 3,16). Despre această Taină a tainelor, necuprinsă de gând şi de cuvânt, precum zice şi cântarea Sfintei Biserici, mai bine este a păstra tăcerea – căci e mai greu cuvânt şi mai adânc, decât a cuprinde în vorbe sărace şi neputincioase adâncul cel de necuprins şi nepătruns: „ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieţii; şi Viaţa S-a arătat şi am văzut-O; şi mărturisim şi vă vestim Viaţa de veci, Care era la Tatăl şi S-a arătat nouă !” (I In. 1, 1-2). Cu alte cuvinte, precum o mamă îşi hrăneşte pruncul la sân cu laptele trupesc, tot astfel Fiul Tatălui, întrupat din Fecioara, hrăneşte umanitatea în chip tainic prin Duhul Său Cel Sfânt din harul Dumnezeirii Celei fără de început: „din toţi pe care Mi i-a dat Mie să nu pierd pe nici unul” (In. 6, 39). „Mântuitorul nostru voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa Adevărului să vină” (I Tim. 2, 4): harul Duhului Sfânt Mângâietorul, cel revărsat lumii prin Pogorârea Sa la Cincizecime, după Înălţarea cu trupul la Cer a Mântuitorului, este această hrană tainică ce dă viaţa veşnică, pentru că „nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu” (Lc. 4, 4), prin sfinţirea Cinstitelor Daruri, prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele lui Hristos în Taina Sfintei Liturghii: „Eu sunt Pâinea cea Vie, care S-a pogorât din Cer; cine mănâncă din Pâinea aceasta viu va fi în veci !” (In. 6, 51). Aşadar, o hrană duhovnicească menită nu supravieţuirii omului biologic, carnal, trupesc, ci învierii „omului lăuntric” (Rom. 7, 22), „omului cel tainic al inimii” (I Pt. 3, 4), zidit după chipul şi spre asemănarea Domnului Dumnezeu, spre a-l apropia de Acesta şi a-l face iarăşi casnic al lui Dumnezeu - „până te vei întoarce în pământul din care eşti luat” (Fac. 3, 19). „Eu am venit ca lumea viaţă să aibă - şi din belşug să aibă !” (In. 10, 10): la acest belşug de viaţă şi preaplin de bucurie a fiinţei, omul este chemat să participe în integralitatea sa, atât cu trupul, cât şi cu sufletul, pe calea cunoaşterii şi a recunoaşterii întru mărturisirea Dumnezeului Celui viu şi adevărat: „aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis !” (In. 17, 3)

Această minune a minunilor şi taină a tainelor - a unirii firii dumnezeieşti cu firea omenească în Persoana lui Iisus Hristos, unire despre care Sfântul Ioan Botezătorul mărturisea că nu este vrednic a o dezlega cu mintea: „eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei !” (In. 1, 27), iar Sfântul Prooroc Isaia o adeverise deja cu multe veacuri înainte: „cureaua încălţămintei Lui nu se va rupe !” (Is. 5, 27), a fost posibilă doar datorită Fecioarei către care a fost trimis de Dumnezeu arhanghelul Gavriil pentru a-i binevesti Naşterea din pântecele ei a Fiului Celui Preaînalt: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei!”(Lc. 1,28). Şi astfel „Cuvântul S-a făcut trup” (In. 1, 14). Aşa o cinsteşte mesagerul Cerului, slujitorul fără de trup al Creatorului fără de început: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu” (Lc. 1, 30), „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri !” (Lc. 1, 35). Iar mama Botezătorului Ioan, Sfânta şi Dreapta Elisabeta, mărturiseşte: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău !” (Lc. 1 ,42), şi „de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu ?!” (Lc. 1, 43). Smerita Fecioară dă ea însăşi mărturie despre taina trăită în Dumnezeu cu toată fiinţa ei: „Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile! Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este Numele Lui !” (Lc. 1, 48-49); „s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu !” (Lc. 1, 47). Prin astfel de mărturii sfinţite întru adevăr se zugrăveşte în inimile credincioşilor icoana Preasfintei Fecioare, vasul cel ales vestit de prooroci şi cântat luminat de către îngeri, întru care Hristos S-a odihnit, îmbrăcându-Se în omenitatea noastră, luând trup sfânt şi fără de păcat din preacuratele ei sângiuri, Cel născut din Tatăl fără de mamă din veşnicie, născut sub vremi fără de tată  din Maică Fecioară: „Iată, vei lua în pântece şi vei naşte Fiu - şi vei chema Numele Lui Iisus !” (Lc. 1, 31); şi „fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus Numele Iisus” (Mt. 1, 25). Pe cât este de adâncă şi de nepătruns Taina Întrupării, pe atât de mult se adânceşte taina Fecioarei însăşi, ivindu-se în istorie asemenea unei dimineţi după noaptea cea lungă a păcatului: „Cine-i aceasta care ca zarea străluceşte şi ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă şi ca oastea de război temută ?!” (Cânt. 6, 10).

De-a lungul istoriei sale, neamul omenesc a zămislit mulţi oameni mari, genii strălucite, războinici neînfricaţi, artişti iscusiţi, personalităţi remarcabile. Dar naşterea nici unuia dintre aceştia nu a fost vestită prin proorocie cu veacuri mai înainte, precum a fost Naşterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria. Ceea ce mărturiseşte cu putere şi cu slavă multă despre „Taina cea din veci ascunsă” (Col. 1, 26) care străbate lăuntrul istoriei lumii de la începutul şi până la sfârşitul ei: „mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă !” (I Tim. 3, 16). „Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci” (Evr. 1, 1); „îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare, trimise ca să slujească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii ?” (Evr. 1, 14). Căci, scrie Sfântul Apostol Pavel, că „nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea viitoare” (Evr. 2, 5), omul fiind centrul de greutate al cosmosului, al întregului Univers creat: „Ce este omul că-ţi aminteşti de el ? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el ?! Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el ! Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale.” (Ps. 8, 4-6).

Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească, ne învaţă că, umbrită fiind de puterea Celui Preaînalt, Preasfânta Fecioară a primit plinătatea harului şi a darurilor Dumnezeiescului Duh. Sfintele Scripturi ascund în filele lor străvechi asemeni unor umbre ale tainelor cereşti mulţime de proorocii uimitoare despre Persoana şi lucrarea Celui Ce avea să Se nască din Fecioara, strălucind ele în întunericul acestui veac aidoma puzderiei de stele în văzduhul nopţii. Aceasta în ciuda atâtor vorbe neghioabe şi hule ruşinoase aruncate prin meşteşugiri drăceşti de pe buzele necuvioase şi viclene ale necinstitorilor de Dumnezeu la adresa sfinţeniei Maicii Fiului Său. Astfel încât, încă de la primele sale cuvinte, Scriptura vesteşte lumii proorocie de biruinţă purtătoare prin femeie, adevărată Protoevanghelie a Vechiului Testament: „aceasta îţi va zdrobi capul” (Fac. 3, 15). Şi de aceea pururea-Fecioara Maria a fost şi rămâne pentru totdeauna Cartea deschisă a Împărăţiei tainelor dumnezeieşti, adusă în lume pentru a arăta tuturor calea spre îndumnezeire, calea mântuirii prin smerenia cea mai presus de fire şi de cuvânt. O carte nu însă asemeni Tablelor de piatră cu litere înscrise prin puterea degetului lui Dumnezeu ale celor Zece Porunci, ci carte ca o Icoană vie dintru care străluceşte lumina slavei Cuvântului Veşnicului Dumnezeu, întrupat în lume din iubire de oameni, nu cu putere omenească, ci cu puterea Celui Care întru început a zis „Să fie lumină !”, şi Căruia I-a răspuns din veacuri de istorie Fecioara nenuntită: „Să fie mie după cuvântul Tău !”, primindu-L întreg şi neschimbat în pântecele ei, plinind în toate voia Ziditorului spre mântuirea lumii: „n-am venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea !” (In. 12, 47).

Pogorându-Se Duhul Cel Sfânt peste Fecioara, rugul care ardea şi nu se mistuia din Muntele Sinai devine în Nazaret biserică sfinţită şi rai cuvântător. Căci numai cea care nu avea alt gând decât acela de a face voia Celui Preaînalt („Iată roaba Domnului!” - Lc. 1, 38) putea să fie mamă Celui Care ascultător I S-a făcut Acestuia până la moarte – „şi încă moarte pe Cruce” (Filip. 2, 8): „nu caut voia Mea, ci voia Celui Care M-a trimis” (In. 5, 30). Această sălăşluire a Logosului Divin în pântecele Fecioarei se săvârşeşte mai presus de fire, făcând din ea Împărăteasa veşnică a Sfintei Feciorii: fecioară mai înainte de naştere, fecioară şi în naştere, fecioară iarăşi după naştere – precum vestit-a proorocul: „Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide şi nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă !” (Iez. 44, 2). Precum o a închipuit şi Moise, robul Domnului Savaot, prin înălţarea cortului Chivotului Legii ca o prefigurare şi pregătire corespunzătoare pentru Cortul cel viu şi adevărat al Chivotului Sfânt şi fără de prihană ce avea să poarte întru sine nu mana strânsă în pustie dintru care cei ce au mâncat tot nu s-au izbăvit de moarte, ci Pâinea cea vie Care S-a pogorât din Cer, Pomul Vieţii cel fără de păcat, Hristos Iisus, Mântuitorul lumii: „Tatăl Meu vă dă din cer pâinea cea adevărată. Căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer şi care dă viaţă lumii !” (In. 6, 32-33).

La rândul său, şi marele David, regele lui Israel, poetul nepereche al profeţiilor din veac, cântă cu uimire naşterea Fiului lui Dumnezeu („Adevărul”) din pântecele Fecioarei (numit aici „pământ” tocmai pentru a desemna firea cea omenească zidită  din ţărână) prin voia Părintelui Ceresc, Cel ce de Sus veghează pururea asupra lumii Sale: „Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit !” (Ps. 48, 12). „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul” (In. 1, 1) – căci cu dreptate sfântă se cuvenea ca întunericul păcatului să fie izgonit din sânul poporului care primise Legea de călăuzire spre Hristos a Legământului cel Vechi: „Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare !” (Is. 9, 1)

Astfel şi Isaia cel neînfricat, supranumit Evanghelistul Vechiului Testament, vesteşte pe Fecioara prin toiagul cel minunat care avea să odrăslească în chip de negrăit Floarea cea aleasă a înomenirii lui Hristos: „O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iesei şi un Lăstar din rădăcinile lui va da !” (Is. 11, 1). Căci nu e un toiag de rând sau oarecare cel ce avea să poarte întru sine Focul cel de neatins al Dumnezeirii, ci este însuşi Crinul cel duhovnicesc din a Raiului grădină preafrumoasă pe care avea să i-l aducă în taină de bună-vestire Gavriil arhanghelul, trimisul de la Dumnezeu. Şi astfel Se pogoară asupră-i cu puterea cea de-viaţă-făcătoare Duhul Sfânt Mângâietorul, „Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit”, revărsând mulţimea cea fără de număr a darurilor cereşti din plinătatea cea fără de început a Dumnezeirii: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har !” (Lc. 1, 28); „Se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe” (Is. 11, 2). Astfel, Fecioara Maria, Maica Domnului Hristos va fi toiagul însufleţit care va sprijini firea cea omenească (neputincioasă prin păcate şi îmbătrânită în rele), întinerind-o, înfrumuseţând-o, curăţind-o şi sfinţind-o, iarăşi luminând-o prin harul Focului Dumnezeiesc primit în pântecele ei de bună-voie, în sfântă smerenie şi desăvârşită ascultare de Cel Sfânt, ca să o urce iarăşi la Cer, spre Raiul cel pierdut, la păşunea cea duhovnicească a vieţii veşnice, acolo unde aşteaptă Păstorul Cel Mare al oilor: „Eu sunt uşa oilor !” (In. 10, 7).

Unele ca acestea sunt ascunse în taina Fecioarei de numai cincisprezece ani, care străluceşte blând şi cuvios precum o lună plină, cu nădejde de lumină dătătoare, dintre mulţimile de stele ale profeţiilor ce licăresc în noaptea cea lungă a istoriei de dinainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Această bucurie lumii o au putut-o dărui doar cei doi Sfinţi Părinţi, bătrânul Ioachim şi Ana cea cinstită, născătorii după trup ai Maicii Fiului lui Dumnezeu. Vârstnici şi înţelepţi, curaţi la suflet şi la trup, evlavioşi cu bună rânduială în cele sfinte ale Legii, nădejdea lor nu va pieri vreodată. Căci scara lui Iacov şi spicul cel nearat şi a lui Noe porumbiţă preanevinovată erau vestirile cele de demult ale celei ce avea să aducă iarăşi în lume nădejdea mântuirii, prin curăţirea ei de păcatul strămoşesc prin puterea Celui fără de păcat, făcând-o scară către Cer pe fiica lor, cea care lumii potopite de păcat avea să îi aducă semnul păcii, ramura de măslin a cuvântului de răspuns: „Fie mie după cuvântul tău !” (Lc. 1, 38). Surâsul Fecioarei a strălucit în lume curcubeul împăcării veşnice cu Cerul, pentru ca de acum şi pentru totdeauna doar bucuria să mai potopească lumea: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har !” (Lc. 1, 28); prin bucuria ta şi lumea întreagă se va bucura, şuvoi de bucurie nesfârşită mai înainte revărsând din Izvorul bucuriei, Hristos Cel bun şi „blând şi smerit cu inima” (Mt. 11, 29), Cel care după învierea Sa din morţi va străluci El Însuşi omenirii Lumina cea neînserată a bucuriei păcii celei fără de sfârşit: „Bucuraţi-vă !” (Mt. 28, 9), „Pace vouă !” (In. 20, 26).

Bătrânii Ioachim şi Ana cei cuminţi aleg să fugă în pustie, spre linişte şi nevoinţă, pururea plini de nădejdea milostivirii Celui ce oarecând, la stejarul din Mamvri, lângă Hebronul Ţării Sfinte, dăruise bine-plăcuţilor săi, mai vârstnicii Avraam şi Sarra, pe Isaac, rodul odihnirii Domnului Dumnezeu la masa lor. Cărţile bătrânilor ne povestesc că în Pământul Făgăduinţei celei de Sus, Sfânta Ana se ruga în grădină iar dreptul Ioachim la turme, înălţând fierbinte rugă spre slava Celui Atotputernic întru preamărirea voii Lui celei preasfinte, Care pe toate le-a adus din nefiinţă la fiinţă: „Auzi-mă, Dumnezeul părinţilor noştri”, striga cu lacrimi Ana, „şi mă binecuvintează precum ai binecuvântat-o şi pe Sarra !”. 

Aceşti dumnezeieşti părinţi erau de neam împărătesc şi preoţesc, şi de aceea fiica lor şi Maica Domnului Hristos, prunca Maria, va fi vasul cel ales al Duhului lui Dumnezeu şi rodul cel nepreţuit al lacrimilor rugăciunilor de dezlegare a neputinţei sterpiciunii. Nu mică va fi fost mirarea arhiereului Isahar atunci când a văzut-o pe Ana grea de pântece în anii bătrâneţii ei !... Dar Ana purta în inimă cuvintele îngerului care îi vestise îndurarea milei Domnului Dumnezeu spre rugăciunea ei: „Ana, Ana – rugăciunea ta a fost auzită !”; iar dreptul Ioachim purta şi el în suflet bucuria nemărginită a cuvintelor de mângâiere: „Ioachime, Ioachime – a auzit Dumnezeu glasul tău !”. Această minune de dezlegare a sterpiciunii arată că doar ea, Prunca cea aleasă, va fi în măsură de lucrare să dezlege blestemul cel greu al păcatului.

Ceva din taina cea mare a Fecioarei a arătat Cel Preaînalt robului Său Moise în Muntele Sinaiului, cu un mileniu şi jumătate mai înainte de venirea ei în lume, atunci când i s-a arătat acestuia în focul cel nematerialnic din rugul care ardea şi nu se mistuia, grăindu-i limpede cu glas: „Scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt !” (Ieş. 3, 5). Postind răstimp de patruzeci de zile, Moise primeşte Legea de la Dumnezeu, aduce poporului Tablele celor Zece Porunci, dar nu poate izbăvi prin ele lumea de păcatul de demult. Fecioara însă petrece pururea în rugăciune, în contemplaţie şi în postire, în totul plinindu-se cu ea cuvântul proorocesc din Psalmi: „Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor !” (Ps. 33,14). E Soarele-Hristos Cel Care o luminează ca pe lună întru văzduhul bolţilor cereşti. Iar strălucirea blândă a Împărătesei îngerilor este slăvită de cântul tăinuit al stelelor care se bucură întru lumina ei: „Fecioară mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât strălucirile soarelui”! Căci în lumină şi azur fiind înveşmântată, Cerul i se închină iar Biserica îi cântă: „Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii întru cântări cinstindu-o să o mărim !”.

Ea este izvorul ce a revărsat în lume pe Apa cea Vie – Hristos care dă viaţă tuturor prin harul Dumnezeiescului Său Duh. Ea e grădina Raiului cea preaîmpodobită cu florile virtuţilor desăvârşirii, ce răspândesc în lume mireasma cea bineplăcută şi preafrumoasă a Împăratului Ceresc Mângâietorul, Duhul Adevărului, Cel Ce pretutindeni este şi pe toate le plineşte. Căci sfinţenia şi cuviinţa, curăţia şi sfiala, gingăşia şi delicateţea, frumuseţea şi parfumul Crinului ce e Fecioara au întrecut în măreţie chiar şi pe înţeleptul Solomon, cel ce zidise Domnului Templul cel preafrumos din piatră, prin care să se preamărească în lume Numele Stăpânului oştirilor cereşti. Căci pentru ea, cea cu adevărat mai sfântă şi decât Sfânta Sfintelor, de fapt, clădise fiul lui David casa cea preasfinţită a slavei Celui Preaînalt ! Iar dacă mărirea bogăţiei regelui din Ierusalim pălea în faţa frumuseţii crinilor din ţarină, acum şi crinii înşişi se sfiau de dinaintea ochilor Fecioarei, în vreme ce îngerii şi heruvimii slavei se înfiorau cu aripile tremurânde la auzul mai lin ca adierea de zefir a paşilor Dumnezeieştii Fiice şi Maicii Fecioare a Fiului lui Dumnezeu din veşnicia cea de nepătruns.

Insuflat de Duhul Cel Sfânt al Adevărului, Sfântul Părinte Ioan Damaschinul scrie că Sfânta Sfintelor era locul de taină în care Dumnezeu Se odihnea tainic în ruga din inima Fecioarei întru lumina Scripturilor străvechi de proorocie grăitoare ale Legământului cel de demult. Acolo  Cel fără de păcat grijea de hrana celei fără de prihană, trimiţând la bună vreme îngerul din Cer cu pâine îngerească, mana cea cerească. A fost în toate acestea o pregătire specială a Fecioarei, vreme de doisprezece ani, de la intrarea ei în Templu la vârsta de trei ani şi până la împlinirea a cincisprezece ani de vieţuire îngerească întru desăvârşita nevinovăţie a copilăriei: „Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit Împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău !” (Ps. 44, 12-13). A dorit adică frumuseţea cea lăuntrică, smerenia, blândeţea, iubirea cea fără de margini, fecioria, curăţia inimii şi toată cuviinţa sfinţeniei desăvârşirii: „Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea înfrumuseţată” (Ps. 44, 15) - acele podoabe (din aurul cel mai curat) ale virtuţilor pe care le caută Dumnezeu („Dumnezeu mare şi puternic şi minunat nu caută la faţă, nici nu ia mită !” - Deut. 10, 17) sunt razele adevărului ce strălucesc din suflet, luminând în inimă: „Oare, Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El ştie ascunzişurile inimii !” (Ps. 43, 23)

Astfel, toată făptura s-a bucurat de rodul pântecelui Anei celei sfinte şi cinstite, pentru că a dat lumii pe comoara duhovnicească a celor mai alese şi sfinţite daruri, izvorul nesecat de bunătăţi cel izvorât nu prin lovirea pietrei celei fără de viaţă, ci din bunăvoinţa Tatălui, cu iubirea Fiului şi prin puterea Duhului Cel de-o-fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. Urcuşul Fecioarei de la pântecele Anei (prin zămislirea dintru sterpiciune), prin Sfânta Sfintelor şi până la Tronul lui Dumnezeu s-a făcut prin smerenie mai presus de smerenie, întru adâncul smereniei celei mai înalte: „Iată roaba Domnului !” (Lc. 1, 38). Iar virtutea Fecioarei îl face până şi pe Solomon ca să pălească dinaintea propriei sale înţelepciuni; pentru că, în toată puterea cugetării şi străduinţei lui, nu a putut zidi totuşi palat mai frumos, templu mai strălucitor şi mai măreţ decât chipul şi frumuseţea Fecioarei Maria, care a făcut duhovniceşte, din trupul ei, cel mai ales scaun de heruvimi, cel mai frumos tron dumnezeiesc pe care să odihnească Cuvântul din veci al Tatălui Celui fără de început, dându-i trup din trupul ei, şi hrană şi căldură şi iubire. Pântecele Fecioarei devine Raiul cel ce hrăneşte pe Pomul Vieţii - şi de aceea o numim pe pururea-Fecioara „Raiul cel cuvântător”.

„Trecut-a umbra Legii şi Darul a venit” căci, dacă oarecând păcatul Evei şi fuga lui Adam de la faţa Domnului adus-au în Raiul cel frumos răcoarea şi înserarea, acum, dintru adâncul de smerenie şi din preaplinul de iubire al ascultării de Cel Sfânt şi Bun şi Drept şi Adevărat, răsare în lume iarăşi dimineaţa, prin ochii blânzi şi şoapta buzelor Fecioarei, stârnind ecoul tainic de murmur îngeresc a netrupeştilor puteri cereşti, slujitorii cei neadormiţi ai dumnezeieştii slave: „Cine-i aceasta, ziceau ele, care ca zarea străluceşte şi ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă şi ca oastea de război temută ?!” (Cânt. 6, 10). Căci Fecioara cea preasfântă Maria naşte în lume, în zorii duhovniceşti ai dimineţii mântuirii de bezna păcatului şi a morţii pe Soarele cel mai presus de soare, pe Soarele cel tainic care „luminează pe tot omul ce vine în lume”(In. 1,9). Şi astfel, Maica Domnului devine Maica Vieţii celei fără de sfârşit şi Maica Luminii celei neapropiate şi neînserate, Maica „Celui ce Se îmbracă cu lumina ca şi cu o haină” (Ps. 103, 2); „a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” (Mt. 17, 2). Văzându-i slava, cinstea şi închinăciunea, cu o mie de ani mai înainte, prin puterea Duhului „Celui Ce a grăit prin prooroci”, David cântăreţul din Psaltire o contemplă profetic pe Împărăteasa îngerilor de-a dreapta Tronului Celui de Sus: „Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată.” (Ps. 44, 11). Iar trâmbiţa cea vestitoare de Adevăr şi de Dreptate a Duhului lui Dumnezeu răsună-n cânt înalt şi din ceata preasfinţită a Apostolilor Fiului Celui Preaînalt, prin glasul „fiului tunetului”, Ioan Evanghelistul: „s-a arătat din Cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele” (Apoc. 12, 1).

Cine este aceasta ce răsare ca o dimineaţă la plinirea vremii vrerii Ziditorului ? Este Maria, pururea-Fecioara şi Preacurata Pruncă hrănită de îngerul în Sfânta Sfintelor, cea preaiubită de Tatăl ca Mireasă şi de Fiul ca şi Maică şi de Duhul ca Împărăteasă. Este cea căreia cu sfială i se pleacă Cerurile la picioare iar tot pământul i se închină, o laudă şi o cinsteşte; îngerii i se închină, arhanghelii o preamăresc, începătoriile o preacinstesc, stăpâniile i se supun, domniile îi preţuiesc domnia, puterile îi recunosc tăria, heruvimii cunoştinţa, serafimii dragostea, iar tronurile – toate darurile Preasfintei Treimi. 

Odată cu Naşterea Fiului lui Dumnezeu, spun Sfinţii că lumea întreagă se zideşte iar, a doua oară, spre mai bine. Cele vechi au trecut şi iată că toate s-au făcut ca noi: „trecut-a minciuna şi adevărul a venit, s-a dezlegat blestemul şi darul a sosit!” scria Grigorie de-Dumnezeu-cuvântătorul. Iar blândul Miniat, Episcopul de Kalavitria, adaugă: „pântecele Fecioarei făcutu-s-a un snop de grâu preaîngrădit cu crini; e pântece curat şi fără de prihană aşa cum crinii înfloresc acele flori neofilite întru care Se va desfăta Albina Cerului, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; Fecioară nestricată şi pururea înflorită ca un rai cuvântător, întru care Se odihneşte prin întrupare Adam cel Nou şi Preafrumos”. În Raiul lui Dumnezeu stătea Adam cel vechi, ce a uitat o clipă că fără Dumnezeu a te îndumnezei nu poţi. Şi de aceea glăsuieşte Pavel cu uimire: „Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viaţă !” (I Cor. 15, 45).

Atunci când a fost ca prunca cea dorită să îşi primească nume, bătrânii şi înţelepţii ei părinţi închipuit-au nume sfânt din slove tainice cu har: „Maria” e numele ce întru sine uneşte şi fecioria şi proorocia Mariamnei, smerenia Avigheei, frumuseţea trupească şi sufletească a Rahilei, puterea şi vitejia înţelepciunii Iuditei (omorâtoarea trufaşului Olofern), dar şi credinţa şi evlavia Anei (mama măritului Samuel). Şi astfel, Cea mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, Cea mai înaltă decât cerurile şi mai strălucită decât razele soarelui, va fi Maica Pruncului Celui Preaînalt: „Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema Numele Lui – Emanuel !” (Is. 7, 14). Prin lemn căzut-a omul în păcat, prin lemn iarăşi s-a ridicat; şi prin femeie stârnitu-s-a păcatul, tot prin femeie s-a dezlegat blestemul.
Astfel, naşterea Fecioarei Maria din sfânta şi dreapta Ana a vestit bucurie la toată lumea. Iar ea va naşte mai presus de fire pe Hristos „Soarele Dreptăţii” (Mal. 3, 20), Dumnezeul nostru, bucurându-se şi Cerul şi veselindu-se pământul: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire !” (Lc. 2, 14). Odinioară, în mare strălucire, întâmpinase Solomon cel înţelept pe Saba, împărăteasa de la miazăzi, înconjurată de cete de oşteni preaînarmaţi. Dar acum, pururea-Fecioara, porumbiţa cea nevinovată, în vârstă de doar trei ani, urcă în zbor duhovnicesc treptele Templului lui Dumnezeu, cântând în taină cu dulceaţă psalmii cei prooroceşti, ajungând înaintea arhiereului Zaharia însoţită însă doar de fecioare simple şi nevinovate, în mâini ţinând făclii aprinse, precum vestise Marele David: „Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ţie. Aduce-se-vor întru veselie şi bucurie. Aduce-se-vor în palatul Împăratului !” (Ps. 44, 16-18). Vas ales al Celui Sfânt, rânduit a-L odihni în lume şi a-L arăta prin întrupare pe Dumnezeu-Cuvântul omenirii, Fecioara trece peste legile firii, căci trupul ei nu mai cuprinde poftă întru stricăciune: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat ?!” (Lc. 1, 34). Căci, prin umbrirea puterii Celui Preaînalt, trupul şi sufletul Fecioarei au fost cu totul curăţite de urmele păcatului strămoşesc, iar prin revărsarea tuturor darurilor Duhului Sfânt au fost înnoite şi desăvârşit sfinţite. 

Zămislită şi crescută de către sfinţii ei părinţi pe calea cea firească a zămislirii şi a naşterii oricărei făpturi omeneşti (dar întru multă umilinţă, căinţă, nevoinţă şi rugă de iertare şi de binecuvântare), Fecioara Maria va naşte pe Iisus în chip cu totul minunat şi mai presus de fire prin zămislire de la Duhul Sfânt, fără împreunare trupească şi fără sămânţă bărbătească. Şi astfel, la Naşterea cu trupul a Pruncului de Împărat, tot Cerul va cânta, mulţime de oaste îngerească o va lăuda, păstorii vor alerga şi se vor închina, magii daruri vor aduce, steaua sus va străluci şi firea întreagă se va izbăvi. Smerită şi săracă, în peşteră umilă şi în iesle de necuvântătoare, de oameni părăsită şi de lume neştiută, Fecioara va naşte cu trup pe Dumnezeul Cerului şi al pământului, pe Cuvântul întrupat, „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat” şi Om adevărat, „Lumină din Lumină”, născut iar nu făcut. Astfel, din bunăvoirea Tatălui, înnoită prin Pogorârea Duhului şi restaurată prin Naşterea Fiului, firea cea omenească a Fecioarei devenite Maica Dumnezeului Celui de Sus nu va mai cunoaşte moarte şi stricăciune, ci adormire a trupului şi mutare la viaţă: „Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre !”. Precum oarecând la zidirea lumii îngerii slavosloveau pe „Cel ce a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele din ele” (Ps. 145, 6), „atunci când stelele dimineţii cântau laolaltă şi toţi îngerii lui Dumnezeu Mă sărbătoreau” (Iov 38, 7), aşa şi acum, la zidirea cea din nou a lumii, la Naşterea Fiului din Fecioară, tot Cerul şi pământul, şi îngerii şi magii şi păstorii s-au închinat Mântuitorului, lăudând pe Cel Preabun: „Cerul şi pământul în cântec răsună !”, de mai înainte vestind astfel lumii bucuria cea mare, sfântă şi desăvârşită ce va veni făpturii prin Învierea lui Hristos din morţi: „Acum toate s-au umplut de lumină – şi Cerul şi pământul şi cele de dedesubt !”. „Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a în lume lumina cunoştinţei, că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de Sus, Doamne slavă Ţie !”. Această lumină a cunoştinţei Adevărului avea să izvorască în lume Lumina Sfântă şi nezidită a Vieţii celei Veşnice prin Înviere,  „Lumina cea neapropiată” (I Tim. 6, 16).

Prin jertfa Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, de a o aduce pe Fecioara şi a o dărui slujirii Dumnezeului Celui Viu la Templul din Ierusalim al Vechiului Legământ, lumea aduce Darul cel mai sfânt şi mai curat adus vreodată de pe pământ Celui Preaînalt. La intrarea în Templu a Fecioarei, Domnul Dumnezeu a zâmbit iarăşi lumii cu iubire, căci jertfa cea bineplăcută şi fără de prihană preamult L-a bucurat pe Cel ce dor nespus purta de omul cel pierdut – să-I fie iar aproape şi prieten, precum fuseseră cândva în Rai. Şi iată-L acum pe Dumnezeul Slavei, Domnul Savaot, odihnind ca pe un tron de heruvimi în pântecele Fecioarei! Bucuria Celui Sfânt pentru lumea recâştigată prin trimiterea Fiului Său în ea o cântă glasurile Cerului: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, pe Acesta să-L ascultaţi !” (Mc. 9, 7); „Cine are urechi de auzit să audă” (Mc. 4, 9) !

Şi iată-i pe cei dintâi ochi preafrumoşi deschişi la taina Pruncului de Împărat, iată urechi atente la fiecare cuvânt ce curge din izvorul Înţelepciunii lui Dumnezeu, Cuvântul întrupat. Iar comoara cea sfântă şi preaminunată pe care Maica şi Fecioara a strâns-o în inima ei, se dăruieşte nouă prin cuvântul de povaţă şi îndemn la mântuire: „Faceţi orice vă va spune El !” (In. 2, 5). Cuvânt care cuprinde întru sine Scriptura toată, şi Legea şi Psalmii, şi Proorocii şi Apostolii – fără mustrare şi fără dojană, fără certare şi fără judecare, ci numai cu iubire şi îngrijire, cu durere şi cu dragoste pentru noi, poporul Lui, chemaţi la moştenirea împărăţiei celei pregătite mai înainte de întemeierea lumii; căci „fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc pe el !” (Lc. 11, 28).

Astfel, „Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea” (Lc. 10, 42). Partea cea bună înseamnă viaţa toată Domnului închinată, şi dedicată sfintei înfrânări de la toată grija cea lumească, de la vorba cea deşartă şi de la pofta cea vicleană, cu inimă curată şi minte luminată în suflet plin de Duhul Sfânt. Iar ca dovadă că Fecioara e Maică Preacurată, Preasfântă şi Preabinecuvântată, mai presus de lume şi de fire, stă faptul că născut-a Fiu numit „Lumina lumii” (In. 8, 12); iar glasul ridicat de prin popor cu râvnă şi mărturisitor („Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt !” - Lc. 11, 27) ne învaţă că desăvârşirea firii omeneşti văditu-s-a în lume ca sfântă potrivire între faptă şi vorbire, aşa precum ne-a arătat în toate Răsăritul Cel de Sus, Iisus Hristos Mântuitorul lumii: „De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat n-ar fi avut” (In. 15, 24), căci „nu caut voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis” (In. 5, 30). „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta” (In. 18, 36); „cine dintre voi Mă vădeşte de păcat ?” (In. 8, 46). Şi de aceea, sfântă şi fericită înrudire (ca mamă sau ca frate) cu Cel fără de păcat nu-i cu putinţă decât numai celui care întru toate voia sfântă I-o socoate: „Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc !” (Lc. 8, 21).

Aceasta este, de altfel, cea dintâi şi cea mai importantă învăţătură pe care ne-o dă răspunsul Fecioarei la vestirea către ea a voii lui Dumnezeu de către arhanghelul Gavriil: „Fie mie după cuvântul tău !” (Lc. 1, 38). Altfel spus, „Fie voia Ta !”; întocmai precum Fiul ei avea să ne înveţe El Însuşi mai târziu cum ni se cade nouă a-L ruga pe Tatăl nostru Cel din ceruri: „Vie împărăţia Ta ! Facă-se voia Ta !” (Lc. 11, 2). Această supunere desăvârşită faţă de voia Părintelui Ceresc, Fiul Cel Unul-Născut al Tatălui a împlinit-o cu fapta şi ca Fiu al Omului, mărturisit fiind de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca prin aceste cuvinte: „Copilul creştea şi se întărea cu duhul” (Lc. 1, 80) „şi le era supus” (Lc. 2, 51).

Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, un singur Ipostas, Unul din Treime, Iisus Hristos îi învăţa pe ucenicii Săi desăvârşita supunere a voii firii omeneşti faţă de voia firii celei dumnezeieşti cu care s-a unit, prin cuvintele: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine” (In. 4, 34). Aşa ne putem apropia întrucâtva de necunoscutul cel de neînţeles din Taina Întrupării, care rămâne pentru totdeauna Taină. De la rugul Sinaiului la despărţirea apelor din Marea Roşie, de la scara lui Iacov la porumbiţa lui Noe, şi lâna lui Ghedeon şi chivotul Legământului şi cupa cu mană şi sfeşnicul cu şapte lumini, ca şi muntele cel cu umbra deasă şi celelalte multe asemenea acestora – toate sunt închipuiri profetice ale sfinţeniei Fecioarei Maria şi înomenirii Fiului lui Dumnezeu din pântecele ei cel preacurat. Petrecerea ei în Sfânta Sfintelor, cămara cea mai tainică din Templul lui Solomon (precum arată pe larg în scrierile sale Sfântul Părinte Simeon cel numit şi „Metafrastul”), n-a fost o obligaţie impusă sau rezultatul vreunei constrângeri din afară. Acolo Fecioara a intrat de bunăvoie, mânată doar de dorul sfânt de Împăratul Cerului, Domnul Savaot. Aici, în Sfânta Sfintelor, Fecioara a fost pregătită corespunzător pentru a fi Maică Celui Preaînalt, născând cu trup sub ani pe Fiul Său „Cel mai înainte de toţi vecii”, urmând ca astfel, după fericita ei adormire, să fie înălţată la Tronul Preasfintei Treimi, cel cu mult mai sfânt decât Sfânta Sfintelor, nefiind „lucru de mâini omeneşti” (Ps. 113, 12). Căci pururea-Fecioara Maria, vasul cel mai de preţ şi mai de cinste al întregii umanităţi slujind Dumnezeirii, este cu mult mai sfântă, mai înaltă, mai aleasă şi plăcută Celui Preaînalt decât Sfânta Sfintelor din Templul zidit de Solomon şi reconstruit de Zorobabel. La vremea copilăriei ei, Fecioara va petrece vreme de doisprezece ani în Sfânta Sfintelor, aducând iarăşi acolo mireasma şi strălucirea negrăitei curăţii şi frumuseţi şi bunătăţi a Adevărului Dumnezeiesc, precum oarecând, pe vremea înţeleptului rege Solomon când „toţi fiii lui Israel, văzând cum s-a coborât focul şi slava Domnului peste Templu, au căzut cu faţa la pământ pe pardoseală” (II Par. 7, 3).

Prin ocrotirea pe care Sfânta Sfintelor, cămara cea mai din lăuntrul Templului, o oferea Copilei fără-de-prihană, vasului nepreţuit al slavei Marelui Împărat, Domnul Însuşi ocrotea Templul şi Cetatea spre paza celei încredinţate mai apoi vegherii Sfântului şi Dreptului Iosif cel Bătrân. Atunci când cele douăsprezece toiege ale bărbaţilor celor mai cinstiţi din seminţiile poporului lui Israel au fost duse în Sfânta Sfintelor, lângă Chivotul Legii, pentru a primi semnul vredniciei lor, doar toiagul bătrânului Iosif a înverzit în chip minunat şi mai presus de fire spre adeverirea alegerii dumnezeieşti; dar nu pentru că a stat în Sfânta Sfintelor sau pentru că a fost atins de Chivotul Legământului cel ferecat cu aur a înverzit (pentru că atunci şi celelalte toiege ar fi trebuit să odrăslească), ci datorită harului Fecioarei care se ruga lui Dumnezeu cu tot dorul inimii spre El, pururea petrecând nu ca în trup, pe pământ, ci în sfântă contemplaţie neîncetată, avându-şi întreaga fiinţă, până la cel din urmă gând, aşternută înaintea Lui: „Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor !” (Ps. 83, 1), „În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule !” (Ps. 41, 1), „Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele !” (Ps. 4, 1), „Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului !” (Ps. 83, 2). Şi de aceea strigă David iarăşi cu putere: „Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este !” (Ps. 98, 5). Toiagul lui Iosif purta cu sine semnul descendenţei regale davidice, căci sfântul bătrân era din neamul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov „al seminţie celei drepte a lor” (Man. 1, 1): „Nu va lipsi Sceptru din Iuda” (Fac. 49, 10), „Stea răsare din Iacov” (Num. 24, 17). Şi de aceea arhanghelul mărturiseşte despre Fiul Celui Preaînalt: „pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Lc. 1, 35)

Toiagul era aşadar „sceptru din Iuda” (Fac. 49, 10), podoaba cea împărătească şi semnul puterii înaltei stăpâniri care vesteşte mai'nainte sosirea Împăratului. Pogorând în pântecele cel preacurat asemeni picăturilor de rouă pe lâna pe care mai dinainte a văzut-o Ghedeon, Pruncul de Împărat face din Fecioara-Maică Împărăteasa Cerului şi a pământului, Stăpâna îngerilor şi Doamna lumii, trimiţându-i semn de stăpânire şi putere „toiagul cel din rădăcina lui Iesei”, vestindu-i astfel coroana cea nepreţuită de pe fruntea ei a darurilor Duhului lui Dumnezeu, iar nu cunună din pietre zise „preţioase”: „poruncile Tale, mai mult decât aurul şi topazul !” (Ps. 118, 127). Iar de atunci încoace, glasurile îngereşti şi omeneşti nu încetează a o lăuda după cuviinţă în cântări de prăznuire şi de mulţumire: „Împărătesei celei alese mai înainte de veci, Împărătesei celei mai înalte decât toată făptura Cerului şi a pământului, cu credinţă şi cu umilinţă îi serbăm Acoperământul ei cel luminos!”. Căci doar prin ea s-a arătat în lume minune mai nouă, mai presus decât toate minunile cele de demult - şi unică sub soare: Maică şi Fecioară, născând cu trup pe Dumnezeul Cel adevărat, Dar şi daruri, Lumină şi lumini, veşnică şi întreită feciorie: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat ?!” (Lc. 1, 34), „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri !” (Lc. 1, 35), „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine !” (Lc. 1, 28).

De veacuri străbătea deja în lume strigătul durerii neamului omenesc prin glasul neînfricatului Isaia: „Am luat în pântece şi ne-am chinuit şi am născut; duh al mântuirii Tale am adus pe pământ, dar vor cădea locuitorii pământului. Se vor ridica morţii, se vor scula cei din morminte şi se vor veseli cei de pe pământ !” (Is. 26, 18-19). Darul primit de pururea-Fecioara este „înnoirea Duhului Sfânt” (Tit 3, 5), rod al frumuseţii celei pline de har şi cu neputinţă de ajuns, rod al bunăcuviinţei Binelui Ceresc, oglindă a dumnezeieştii feciorii cea mai presus de fecioria trupului, icoană vie întru care se străvede cu putere icoana Dumnezeului Celui nevăzut şi veşnic: „Acesta este chipul lui Dumnezeu Celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura” (Col. 1, 15).

„Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, Iisus Hristos, „Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt” (Mc. 5, 7) primeşte trup şi întreaga fire omenească din firea omenească a Fecioarei Maria „cea neispitită de bărbat”, înfăţişând întregii istorii a umanităţii Icoana veşnică a Noului Adam, restaurată după chipul Ziditorului său, „născut iar nu făcut”, prin negrăita unire fără de amestecare a firii dumnezeieşti cu firea omenească în pântecele cel preanevinovat al Fecioarei, făcând din ea Maica Domnului întregii omeniri: „de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu ?” (Lc. 1, 43). Cu privire la aceasta, cel de-al treilea Sinod al Sfinţilor Părinţi din lumea întreagă strânşi la Efes în anul 431 împotriva ereziilor lui Nestorie, patriarh al Constantinopolului, au hotărât pentru vecie cinstirea cuvenită Maicii Domnului ca adevărată „Născătoare de Dumnezeu”. Astfel, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fecioria veşnică absolută prin Care Tatăl a creat întreaga fire omenească („Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră” – Fac. 1, 26), S-a sălăşluit în chip preaminunat în trupul feciorelnic al Mariei, pogorându-Se ca pentru o cercetare lăuntrică amănunţită; şi, aflând loc neîntinat, după rânduiala fecioriei celei veşnice, S-a plămădit de la Duhul Sfânt în pântecele ei, înomenindu-Se în chip de negrăit şi păstrând desăvârşită şi nealterată fecioria dintru care a ieşit cu trup: „pe cea fără-de-prihană o a lăsat nevătămată !” (Dogmatica glasului al V-lea).

Dacă în legea şi rânduiala firii pământeşti starea de feciorie şi starea de maternitate sunt două stări în mod ireductibil diferite, oponente chiar, în persoana fiicei sfinţilor Ioachim şi Ana Dumnezeu voieşte să biruiască rânduiala firii şi astfel le uneşte în chip preaminunat, de neînţeles cu cugetul şi cu neputinţă de tâlcuit cu cuvântul; tot aşa cum, mai târziu, după învierea lui Hristos din morţi, mormântul gol păstrează piatra cu pecetea intactă, iar mai apoi „ uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijlocul lor” (In. 20, 19): „când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere !” (Gal. 4, 4-5). De demult Adam a fost zidit din pământ neîntinat, adică feciorelnic, neatins decât de mâna Ziditorului; acum Hristos Se naşte din Fecioară neîntinată, neatinsă, nepătată, restaurându-l întru Sine pe Adam cel vechi din firea cea omenească, pământească, a Fecioarei, prin unirea cu firea Sa cea veşnică, dumnezeiască. Cu adevărat pământ sfinţit fost-a Fecioara, purtând în sine frumuseţea Raiului tresărind la prezenţa Ziditorului său. Şi prin aceasta Hristos restaurează chipul şi desăvârşeşte asemănarea, El fiind Noul Adam „cu Duh dătător de viaţă” (I Cor. 15, 45). Dacă prin neascultarea Vechiului Adam s-a abătut asupra întregii firi blestemul aducător de moarte („blestemat va fi pământul pentru tine !” – Fac. 3, 17; „toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum” – Rom. 8, 22), acum Adam cel Nou, Hristos Iisus Mântuitorul, a adus în lume binecuvântarea, restaurând creaţia şi preamărind pe ceea ce se numise pe sine „roaba Domnului” (Lc. 1, 38): „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău !” (Lc. 1, 42). Hristos fiind grâul, „pâinea vieţii” (In. 6, 48), Maica Domnului devine pământul cel dătător de viaţă, ogorul roditor al Adevărului Scripturii: „Fie mie după cuvântul tău !” (Lc. 1, 38). Aşa au văzut-o Sfinţii pe Fecioara, asemenea unei scări care uneşte Cerul cu pământul, şirul nesfârşit al treptelor ei fiind virtuţile cele duhovniceşti; capătul sprijinind pământul este smerenia cea mai adâncă, iar vârful care atinge Cerul fiind dragostea cea mai înaltă.

Cu bunăvoirea Tatălui, „de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria”, mai presus de fire şi de înţelegere, „Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi” (In. 1, 14). Venirea Celui ce răscumpărat-a neamul omenesc din robia diavolului a fost vestită cu aproape cincisprezece veacuri mai înainte de către Moise, văzătorul-de-Dumnezeu: „Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni Împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele” (Fac. 49, 10). Evenimentele istorice legate de venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu se petrec în circumstanţe concrete, în locuri precise şi în răstimpuri cunoscute. Ceea ce uimeşte constant pe tot parcursul derulării lor este atitudinea de o desăvârşită modestie şi smerenie a Preasfintei Fecioare Maria, care face ca aproape nici unul dintre contemporanii ei să nu priceapă taina cea mare şi cu totul negrăită a celei ce, întru tăcerea adâncă a necontenitei rugăciuni, nu dorea nimic altceva decât să împlinească voia Domnului Dumnezeu, în ciuda oricăror primejdii sau încercări prin care ar fi trebuit să treacă. Şi astfel, înfruntă cu curaj povara unei călătorii silite, în cursul căreia Îl naşte pe Unicul ei Fiu, Iisus, în împrejurări vitrege, lipsită fiind de orice ajutor sau înţelegere din partea oamenilor.

„În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria” (Lc. 2, 1-2) – recensământ necesar autorităţilor romane pentru o mai bună organizare a colectării taxelor şi impozitelor. Urmare a poruncii împărăteşti, „s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David” (Lc. 2, 4). Dar proorocii Celui Preaînalt vestiseră aceasta deja cu veacuri înainte: „Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitorul peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei” (Mih. 5, 1), şi „va împărăţi pe tronul şi peste împărăţia lui David” (Is. 9, 6). Căci Sfântul şi bătrânul Iosif era descendent al casei davidice: „Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos” (Mt. 1, 16); „aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri” (Mt. 1, 17).

„Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema Numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: "Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema Numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu". Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus Numele Iisus” (Mt. 1, 18-25).

Din toate aceste întâmplări se vede limpede că Dumnezeu veghează îndeaproape la împlinirea proorociilor din veac, până la cel mai mic amănunt al lor, prin duhurile Sale slujitoare. Iată, de pildă, cum în vis, prin înger, risipeşte tulburarea din sufletul dreptului Iosif stârnită de îndoiala resimţită cu privire la zămislirea de neînţeles a Fecioarei şi la Pruncul pe Care trebuia să-L nască, descoperindu-i măreţia tainelor dumnezeieşti – a întrupării Cuvântului prin puterea Celui Preaînalt şi a naşterii Lui din Maică-Fecioară fără de stricăciune: „Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus Numele Iisus” (Mt. 1, 25).

Îngerul veghează în chip minunat viaţa Pruncului Iisus prin arătări în vis şi prin poruncă de la Dumnezeu. La Naşterea cu trup a Fiului lui Dumnezeu au loc evenimente unice în istoria umanităţii: „Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut ? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui” (Mt. 2, 2). Vestea răspândită ca fulgerul îl tulbură grozav pe regele Irod care cu viclenie caută să ia viaţa Pruncului: „Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el” (Mt. 2, 3). Dar perfidia lui Irod (vădită magilor de către înger) nu izbândeşte în dorinţa de a-L ucide pe Fiul Mariei: „Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua” (Mt. 2, 7); „iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte” (Mt. 2, 9-10). Magii ajung la Betleem şi se închină, adorându-L pe Fiul Celui Preaînalt în braţele Fecioarei, aducându-I în dar aur, smirnă şi tămâie: „Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă” (Mt. 2, 11). Dar apoi, îngerul Domnului îi înştiinţează în vis despre adevăratele intenţii ale regelui Irod şi de aceea ei părăsesc cetatea neştiuţi, pe alte căi: „şi luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor” (Mt. 2, 12). Iarăşi îngerul se arată şi rânduieşte prin vis salvarea vieţii Pruncului de urgia ce avea să vie: „După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă” (Mt. 2, 13).
După uciderea celor paisprezece mii de prunci din porunca satrapului Irod, acesta îşi află sfârşitul cuvenit faptelor sale, şi atunci îngerul se arată iarăşi în vis bătrânului Iosif aflat în Egipt, îndemnându-l să se întoarcă în pământul lui Israel: „După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel” (Mt. 2, 19-21). Şi tot prin îndrumare primită în vis îngeresc, de a se feri de Arhelau din Iudeea, Iosif se îndreaptă către cetatea Nazaret: „Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema” (Mt. 2, 23).

Naşterea lui Iisus fiind cu totul mai presus de fire, Dumnezeu a trimis alai îngeresc ca să-L slăvească pe Pruncul cel Preasfânt, tocmai pentru a mângâia sufletul smerit al Mariei, Copila Preanevinovată. La doar cincisprezece ani ea naşte singură şi neluată în seamă, într-o iesle de dobitoace. În ochii oamenilor nu era decât o biată copilă sărăcuţă, lipsită, flămândă, obosită de mersul îndelungat pe jos, înfrigurată şi istovită de osteneala cea trupească, uneori poate chiar ironizată de unii sau de alţii pentru însoţirea ei cu un bărbat atât de înaintat în vârstă, resimţind din plin probabil drama sufletească a lui Iosif, care dădea semne de neîncredere faţă de Pruncul purtat în pântecele ei, - şi dincolo de acestea, primejdia reală de a fi acuzată de adulter (ceea ce ar fi atras, conform rânduielilor Vechiului Legământ, uciderea cu pietre); în plus, setea, foamea, vlăguirea – toate acestea sunt semne ale unei vieţi de nevoinţă înfricoşător de aspră, asumată însă nu din fanatism sau din cine ştie ce rigorism exagerat, ci suferind întru răbdare toate lipsurile cu smerenie.

Fecioara Maria deapănă firul mântuirii umanităţii prin însuşi trupul ei cel preacurat, prin carnea şi sângele ei străbătute, umplute şi sfinţite de harul Focului dumnezeiesc arzând în pântecele ei, dând Fiului lui Dumnezeu Trup din trupul ei şi Sânge din preacurat sângele ei cel pururea fecioresc, spre spălarea şi curăţirea şi iertarea păcatelor întregului neam omenesc prin răstignirea lui Iisus pe Crucea înfiptă în locul Căpăţânii, trecând prin moarte - dar spre înviere ! „Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi” (I Cor. 15, 20); dar „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre !” (I Cor. 15, 17).

Atâta suferinţă şi durere a strâns în trupul şi în sufletul ei Fecioara încât, în faţa ei, Biserica întreagă îngenunchează în tăcere, plecându-şi fruntea spre pământ şi necutezând a ridica ochii spre Preasfânta – ci doar glas de rugă umilită: „Nepătată, neîntinată, nestricată, fără prihană, preacurată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă, nu te scârbi de noi, cei păcătoşi şi întinaţi!”. Căci faţă în faţă cu răceala, cruzimea, nepăsarea şi chiar răutatea cumplită stârnită în lume la naşterea Pruncului ei, Fecioara devine încă şi mai discretă, mai tainică, mai adânc cugetând în lăuntrul inimii ei la toate cele despre Fiul său, de vreme ce atâta larmă şi mişcare s-au produs în jurul Lui: „Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa” (Lc. 2, 19). Cu adevărat iadul clocotea şi moartea suspina simţind zorile mântuirii neamului omenesc prin naşterea preaminunată a Pruncului Fecioarei, când s-au strâns întru uimire şi cerul şi pământul, şi îngerii şi magii şi păstorii: „Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori” (Lc. 2, 18).

Despre toate acestea mărturiseşte Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca în cuvinte mişcătoare, pline de har şi de putere, insuflate de către Duhul Sfânt, Împăratul Ceresc, Mângâietorul. Toată această măreaţă privelişte duhovnicească se regăseşte descrisă cu o sensibilitate aparte mişcătoare în tradiţionalele colinde religioase proprii folclorului românesc, ce preamăresc cu o măiestrie artistică inegalabilă şi un suflu de credinţă sfânt şi unic taina cea mare a iubirii Dumnezeului Celui de Sus pentru noi oamenii, Care ni-L dăruieşte pe Fiul Său prin naştere preaminunată din Fecioară. Acestea nu sunt închipuiri de basm, nu sunt mituri mincinoase şi nici deşarte vorbe omeneşti, ci faptele de vrednicie dumnezeiească prin care lumea s-a mântuit şi moartea s-a surpat, vieţii ne-am adăugat iar lumea rostul şi-a aflat.

Astfel, noaptea cea sfântă şi prealuminată a Naşterii Pruncului Iisus este redată tot de către Luca, „doctorul cel iubit” (Col. 4, 14), în cuvinte de o frumuseţe negrăită, vrednice de măreţia Dumnezeieştii Întrupări: „Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi ! Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos-Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Iar după ce îngerii au plecat de la ei la Cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil. Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi văzuseră precum li se spusese” (Lc. 2, 16-20). Pentru ca apoi să ne descopere şi mărturia celor doi bineplăcuţi ai Domnului din Sfânta Cetate, Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sfânta Ana proorociţa, fiica lui Fanuel: „Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus Numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece. Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după Legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului. Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui. Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Şi din îndemnul Duhului a venit la Templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, el L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel ! Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un Semn care va stârni împotriviri. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi !” (Lc. 2, 21-35); „şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţi şi care trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa. Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de Templu, slujind noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni. Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim” (Lc. 2, 36-38).

Cu câtă delicateţe descrie Sfântul Luca smerenia şi inocenţa, simplitatea şi curăţia cea mai presus de fire a pururea-Fecioarei, Maica Domnului Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, odihna tronului împărătesc a Cuvântului întrupat: „Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc” (Lc. 2, 33). Căci viaţa Pruncului purtat în braţele ocrotitoare ale Maicii Sale va fi cu adevărat vegheată de către Părintele Ceresc: „Iar Copilul creştea şi Se întărea cu Duhul, umplându-Se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui. Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paştilor, la Ierusalim” (Lc. 2, 40-41). „Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt !” (Lc. 11, 27). „Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul sărbătorii” (Lc. 2, 42) „şi, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-L. Iar după trei zile L-au aflat în Templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i. Şi toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui” (Lc. 2, 45-47). „Iar El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi ? Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu ?! Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus lor” (Lc. 2, 49-50); „şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar mama Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Iar Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni” (Lc. 2, 51-52).

Pe drept cuvânt şi astăzi, după două mii de ani de creştinism, mărturisim şi noi că singura care cu adevărat a înţeles sensul deplin şi adânc al lucrării Domnului în lume a fost nevinovata pruncă Maria a smeriţilor bătrâni Ioachim şi Ana. Şi de aceea, ori de câte ori o vom chema în rugăciuni şi o vom căuta spre ajutor la toate necazurile şi încercările vieţii, îi vom auzi tainic şoapta cea preasfântă în lăuntrul inimii: „Faceţi orice vă va spune El !” (In. 2, 5), „căci mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este Numele Lui !” (Lc. 1, 49). Iar Fiul ei şi Dumnezeul nostru, Iisus Mântuitorul, ne va întări întru credinţă: „Fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc pe el !” (Lc. 11, 28).