vineri, 20 aprilie 2012

Toma – credinţă sau necredinţă ?


  Moto: „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut !” (In. 20,29)
 „El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă !” (Lc. 24, 36)
„Ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh.” (Lc. 24, 37)
„Le-a arătat mâinile şi picioarele Sale. Iar ei încă nu credeau de bucurie şi se minunau.” (Lc. 24, 40-41)
„Trebuiau să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi.” (Lc. 20, 44)  

Potrivit Sfântului Apostol Pavel, cele trei virtuţi de căpetenie (numite „teologice”) ale sufletului creştinesc sunt: credinţa, nădejdea şi dragostea. Simpla raţiune omenească nu poate explica complet întreaga bogăţie de semnificaţii legate de cuvântul „credinţă”. Starea de a fi sau dimensiunea existenţială la care accede omul prin puterea credinţei nu poate fi explicată în cuvinte omeneşti: „Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer” (II Cor. 12, 2). Este remarcabil faptul că explicaţiile omeneşti nu fac decât să limiteze descoperirea divină, „răpirea din sinele propriu” către o realitate inexprimabilă în termeni obişnuiţi: „cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască” (II Cor. 12, 4). Sfânta Scriptură ne atrage atenţia asupra acestui lucru tot prin glasul Apostolului neamurilor: „Căci umblăm prin credinţă, nu prin vedere” (II Cor. 5, 7) .
Aparent simplă şi lipsită de profunzime, în realitate infinit de complexă în adâncimile lucrărilor ei, Ortodoxia poate fi îmbrăţişată la o primă vedere de către oricine doreşte: „pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară” (In. 6,37); sau, altfel spus, „de veţi aduce Domnului jertfă de izbăvire, să o aduceţi de bunăvoie !” (Lev. 19, 5). Dar, odată intrat în lucrarea tainelor credinţei pe calea cea dreaptă, te izbeşti de ceea ce unora le pare o simplă obişnuinţă, dar în realitate reprezintă de fapt războiul nevăzut al sufletului, un război al gândurilor şi al duhurilor: „mulţi sunt cei ce se luptă cu mine din înălţime !” (Ps. 55, 2); duhuri nevăzute care încearcă permanent să strice lucrarea cea dreaptă a credinţei şi să-l împingă pe nevoitor spre sminteală, înşelare şi abatere de la calea cea dreaptă: „În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie !” (Ps. 141, 3). Mântuitorul Însuşi i-a avertizat pe apostolii Săi că momentul de cercetare, de verificare şi de întărire a credinţei vine prin ispitire, prin încercare severă: „iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu” (Lc. 22, 31). Tocmai de aceea şi Sfântul Apostol Pavel a atras atenţia asupra necesităţii trezviei ca luare-aminte de sine: „cel căruia i se pare că stă neclintit - să ia seama să nu cadă !” (I Cor. 10, 12).
Taina Învierii a fost atât de adâncă şi de cutremurătoare încât i-a pus în dilemă atât pe apostoli (care s-au înspăimântat şi au fugit) cât şi pe oamenii din Ierusalim care, deşi începuseră prin a striga cu putere: „Osana ! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului !” (Mc. 11, 9), totuşi au sfârşit prin a striga la fel de tare: „Răstigneşte-L ! Răstigneşte-L !” (Lc. 23, 21). Aceeaşi dramă sufletească o trăieşte şi Sfântul Apostol Petru care Îi spusese lui Iisus cu glas plin de convingere şi devotament: „şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine !” (Mt. 26, 35). Chipul dumnezeirii lui Hristos l-a cunoscut Sfântul Petru în grădina Ghetsimani: „Pune sabia în teacă !” (In. 18, 11) - „ţi se pare că nu pot să rog pe Tatăl Meu şi să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri ?” (Mt. 26, 53). Cu toate acestea, deşi văzuse vindecarea minunată a urechii lui Malhus, sluga arhiereului, -după atâtea alte nenumărate minuni la care fusese martor  –, tot nu a fost suficient pentru a-l convinge pe Simon, fiul lui Iona, cel numit Chefa, că Îl are în faţă pe Fiul lui Dumnezeu Însuşi ! Cercetat de trei ori la rând de către cei alături de care se încălzea la foc în curtea arhiereului  Anna, Petru a negat că-L cunoaşte pe Iisus, că Îi este ucenic sau că L-a văzut vreodată: „ a început a se blestema şi a se jura: nu cunosc pe omul acesta !” (Mt. 26, 74).
Iată fapte care au adus îndoială în sufletele multora cu privire la învierea lui Iisus. Mărturie stă şi episodul cu sfintele femei mironosiţe care zoreau dis-de-dimineaţă cu miresme la mormânt şi au fost întâmpinate de Iisus: „Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi !” (Mt. 28, 9-10) şi totuşi, ele„ au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau” (Mc. 16, 8); lucru confirmat cu privire şi la ucenici de către Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu: „La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi I-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat” (Mc. 16, 14). Sau atitudinea Mariei Magdalena faţă de sfinţii îngeri aflaţi la mormântul lui Iisus, atunci când le-a spus: „au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus !” (In. 20, 13). Răspunsul lui Iisus („Iisus i-a zis: Maria !” - In. 20, 16) a venit tocmai pentru a schimba starea sufletească a uceniţei din îndoială în certitudine: „Nu te atinge de Mine !” (In. 20, 17). La fel, cuvintele sfinţilor apostoli Luca şi Cleopa pe drumul către Emaus: „nişte femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis-de-dimineaţă la mormânt. Şi, negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că El este viu !” (Lc. 24, 22-23).
Acestea sunt doar câteva exemple despre câtă controversă sufletească au putut stârni întâmplările succedate cu repeziciune de la învierea Domnului din morţi. Într-adevăr, cernerea a fost cât se poate de puternică – pentru că, deşi fuseseră ucenicii lui Iisus vreme de trei ani şi jumătate, totuşi apostolii s-au arătat a fi tulburaţi şi înfricoşaţi de mersul evenimentelor: „erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor” (In. 20, 19). Ceea ce dovedeşte că acea credinţă tare despre care le vorbise Iisus era încă departe de ei: „Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.” (Mt. 17, 20).
Pentru a-l putea înţelege lăuntric pe Sfântul Apostol Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, trebuie să cunoaştem contextul în care se găsea. Mai întâi, toţi ucenicii se simţeau urmăriţi şi bănuiţi, erau timoraţi şi se ascundeau de frica iudeilor după hotărârile luate de către farisei şi cărturari, de mai-marii poporului dimpreună cu arhiereii din sinedriul Templului şi care au dus la răstignirea lui Iisus. Odată săvârşită răstignirea iar Iisus pus în mormânt, s-a spulberat orice urmă de nădejde din inimile ucenicilor chinuiţi de amarnice îndoieli şi munciţi de întrebări fără răspuns: cum să moară Cel care pe alţii îi înviase ? Cel care pe alţii îi vindecase ? Cel care făcuse nenumărate minuni preaslăvite ? Cum să fie mort ca un om de rând ? Moartea Mântuitorului a bulversat toată mulţimea iudeilor care crezuseră în El: „noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel” (Lc. 24, 21). Într-o asemenea situaţie, zvonurile despre învierea Domnului şi arătările Lui nu prezentau nici o credibilitate, pentru că vorbele se schimbau cu iuţeală de la o zi la alta în fel şi chip. Se spunea chiar că trupul Îi fusese furat de către ucenici (aceasta în urma mituirii de către arhierei şi bătrâni a soldaţilor de la paza mormântului): „au dat bani mulţi ostaşilor zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam” (Mt. 28, 12-13). În felul acesta se instaurase o stare de confuzie generală în care nimeni nu mai era deplin încredinţat că Hristos ar fi înviat. Acesta a fost momentul în care Toma, „unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, care nu era cu ei când a venit Iisus” (In. 20, 24)  ajunge sub semnul incertitudinii totale cum că spusele lor legate de Iisus şi de învierea Lui ar fi adevărate. Cauza acestei atitudini a Sfântului Apostol Toma era tocmai şovăielnicia, nevolnicia şi lipsa de curaj şi de tărie a celorlalţi apostoli în afirmarea şi mărturisirea Tainei Învierii Domnului. Filocalia ne arată că omul duhovnicesc se naşte prin dobândirea celor patru virtuţi cardinale: înţelepciunea, dreptatea, bărbăţia şi cumpătarea. La Toma vorbim însă despre o sfântă îndrăzneală: „Îndrăzniţi ! Eu am biruit lumea.” (In. 16, 33); iar Sfântul Apostolul Ioan, în Cartea Apocalipsei, întăreşte: „Iar partea celor fricoşi este în iezerul care arde cu foc şi cu pucioasă” (Apoc. 21, 8). Lipsa de curaj a celorlalţi aposoli îl determină interior pe Toma să se revolte: ce fel de Înviere trăiţi voi cu teamă şi cu frică ? Ce credinţă în Înviere a pătruns în sufletele voastre de sunteţi cuprinşi de teamă şi staţi ascunşi ? Totuşi, atunci când venise la ei prin uşile încuiate, Iisus le-a dat binecuvântarea Învierii: „Pace vouă !” (In. 20, 19). Şi deşi au fost uimiţi de prezenţa Lui, tot în îndoială au rămas, ba chiar în mintea lor „înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh” (Lc. 24, 37). Dar Iisus le-a răspuns: „pipăiţi-Mă şi vedeţi că duhul nu are carne şi oase” (Lc. 24, 39), apoi le-a cerut ceva de mâncare: „iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere” (Lc. 24, 42). Şi totuşi, toate aceste întâmplări şi evenimente n-au fost suficient de convingătoare pentru ucenicii Domnului – un motiv în plus pentru Toma să se revolte -  dincolo de atitudinea fricoasă şi de tonul poate tremurând şi stins de spaimă al ucenicilor: „Am văzut pe Domnul” (In. 20, 25). Categoric, atitudinea apostolilor era prea superficială iar ei nu aveau „inimă arzândă” pentru a pătrunde Taina. Iisus Însuşi confirmă că erau tulburaţi peste fire şi peste puterea de înţelegere: „De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră ?” (Lc. 24, 38).
În aceeaşi stare îi găsim şi pe Luca şi pe Cleopa cu privire la Învierea lui Iisus, fiind marcaţi de o credinţă şovăielnică faţă de toate cele petrecute cu Iisus: „Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au spus proorocii ! Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa ?” (Lc. 24, 25-26). Şi tot nu i-a convins, deşi le-a amintit de cele ce le vestise mai înainte de răstignire, pe când era încă cu ei în Galileea, prevestindu-le patimile şi moartea şi anunţându-i că după trei zile se va scula din morţi. Drept pentru care Iisus a trecut la tâlcuirea Scripturii, reluând strădania de a-i convinge prin explicaţii aduse pe temeiul proorociilor: „Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor din toate Scripturile cele despre El.” (Lc. 24, 27). Din astfel de motive ajunge Toma să se înverşuneze cumva faţă de spusele fraţilor săi apostoli, care mărturiseau Învierea ca şi cum nu ar fi fost un fapt real; probabil că erau prea sceptici, de parcă nu ei înşişi trăiseră tainic întâlnirea cu Hristos intrat la ei prin uşile încuiate. Rănit la inimă de îndoiala lor şi hotărât să clarifice problema care era mai mult a lor decât a sa, Toma a pretins cel mai greu şi categoric argument: vederea fizică şi pipăirea lui Iisus – întocmai ca înainte de Înviere: „Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede !” (In. 20, 25).
Aici este momentul culminant al iubirii de oameni a lui Dumnezeu faţă de lumea care L-a răstignit şi pe care a voit să o mântuiască prin moartea şi Învierea Sa. Iisus a înţeles şi atitudinea sfintelor femei care deşi vorbiseră cu îngerul („un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb” - Mc. 16, 5) despre învierea lui Iisus, au fugit înfricoşate: „Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau” (Mc. 16, 8). „Şi după opt zile” (In. 20, 26)  ucenicii erau iarăşi adunaţi în casă, cugetând cele despre Înviere (poate că analizau a câta oară, puse cap la cap, toate cele întâmplate) iar Toma era şi el cu ei. Din senin, Iisus a stat în mijlocul lor (Sfânta Evanghelie nu explică cum, dar este limpede mărturia deplinei libertăţi a Atotputernicului Dumnezeu de a Se arăta sau nu, după cum voieşte, „pe toate umplându-le Cel ce e necuprins”). Atotştiinţa divină face din Iisus promotorul explicării categorice a învierii Sale prin cuvintele adresate Sfântului Apostol Toma: „Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios” (In. 20, 27). Din această clipă, douăzeci de veacuri de creştinism sunt acoperite de îndrăzneala lui Toma. Dacă el nu ar fi făcut acest gest (aparent revoltător din punct de vedere teologic) astăzi tot mai mulţi ar fi fost cei la fel de îndoielnici ca şi ucenicii Domnului în zilele Învierii Lui. Toma a înlăturat cu hotărâre şi îndrăzneală, o dată pentru totdeauna, atitudinea căldicică şi şovăielnică a tuturor celor din jurul său cu privire la Taina Învierii lui Hristos. Poate că a forţat cumva nota din punct de vedere uman – dar nu-i pare rău nici o clipă; inima lui îşi recapătă toată îndrăzneala atunci când se vede descoperit de Domnul în felul în care gândea chiar în acele clipe.
Sfânta Biserică laudă atât îndrăzneala ucenicului cât şi iubirea de oameni a Mântuitorului în cântările Învierii: „Cine a ferit mâna ucenicului nearsă, atunci când s-a apropiat de coasta cea de foc a Domnului? Cine i-a dat ei îndrăzneală de a putut pipăi osul cel de văpaie ? – Numai coasta care a fost pipăită. Că dacă aceasta n-ar fi dat puterea dreptei celei de lut, cum ar fi putut pipăi semnele patimilor care au făcut să se cutremure cele de sus şi cele de jos ? Lui Toma s-a dat harul acesta de a o pipăi pe ea şi de a grăi lui Hristos: Domnul meu eşti şi Dumnezeul meu !” (Icos, Canonul Utreniei, Duminica Tomei).
Într-o asemenea împrejurare, Iisus a continuat să explice apostolilor că în credinţă nu merg chiar toate prin vedere. Sunt taine care pot fi privite şi taine care nu pot fi privite. Nu totul poate fi atins şi pipăit. Drept pentru care le rânduieşte două răspunsuri: „De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele” (In. 14, 15)  şi „dreptul din credinţă va fi viu !” (Avac. 2, 4). Esenţa credinţei nu stă în cuvintele: „Pentru că M-ai văzut, ai crezut.” (In. 20, 29). Esenţa stă în efortul uriaş al sfinţilor prooroci din veac, din vremea Vechiului Legământ, care au trăit şi propovăduit doar prin credinţă şi nădejde că va veni ziua când vor vedea pe Mesia – Izbăvitorul: „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut !” (In. 20, 29). După multe alte minuni şi arătări săvârşite până când „S-a înălţat la cer” (Mc. 16, 19), la finalul afirmării şi asumării Învierii prin credinţă categorică şi statornică, nu neapărat prin experienţa vederii şi pipăirii sau palpării materiale, Iisus îi lămureşte deplin pe apostoli prin cuvintele: „să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” (In. 20,31).
Aşadar şi în viaţa de zi cu zi, atunci când este vorba despre mântuirea noastră, trebuie să ne ancorăm puternic sufletele în credinţă. Cea mai mică îndoială (oricât de măruntă şi nesemnificativă ni s-ar părea) ne poate abate de la calea mântuirii. Mântuirea este cel mai sensibil lucru la care aspiră fiecare creştin dornic de Împărăţia lui Dumnezeu. Cine voieşte să creadă cu adevărat, va afla că înveşmântarea în Lumina Învierii şi agonisirea Duhului Sfânt prin împlinirea poruncilor Domnului vin numai din trăirea intensă şi cu putere a vieţii în Hristos. Nu avem cum să-L convingem pe Dumnezeu fără să respectăm (precum spune Sfântul Apostol Pavel) rânduielile jocului: „Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s-a luptat după regulile jocului.” ( II Tim. 2,5). Iisus Hristos a zis: „Foc am venit să arunc pe pământ - şi cât aş vrea să fie acum aprins !” (Lc. 12, 49),  pentru că El este „Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slugile Sale pară de foc” (Ps. 103, 5). Iisus a biruit lumea şi ne-a îmbrăcat în Duhul Sfânt prin lucrarea celor şapte Sfinte Taine ale Bisericii şi prin credinţă şi ascultare desăvârşită faţă de Tatăl: „M-am coborât din cer, nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine.” (In. 6, 38). Iar apostolilor le-a dat o putere binecuvântată şi mai presus de fire de a pricepe tainele Învierii cuprinse în Scripturi: „Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile” (Lc. 24, 45). Apoi „a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt” (In. 20, 22) ca să poată înţelege şi primi tainele încreştinării eshatologice a Universului întreg şi binecuvântarea păcii lăuntrice: „Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă !” (In. 20, 21). Odată pacea aşternută în sufletele lor, Apostolii privesc altfel legătura cu cerul – cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul. Acum Iisus Hristos le transmite mesajul ce va fi de îndeplinit în timp, de când El va şedea de-a dreapta Tatălui pe Tronul Dumnezeirii: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi” (In. 20, 21). Iisus înviat suflă asupra lor Duhul Sfânt cu un scop întreit: de a-i învăţa pe oameni („mergând, învăţaţi toate neamurile” - Mt. 28, 19), de a-i boteza („botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” - Mt. 28, 19), şi de a-i ierta şi dezlega: „cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In. 20, 23). Pentru ca ochii să li se deschidă, inimile să li se aprindă şi să-L cunoască pe Iisus: „a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii” (Lc. 24, 35). Aceasta este şi rămâne pentru totdeauna temelia creştinătăţii până la sfârşitul veacurilor: Sfânta Euharistie: „Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni” (I Cor. 11, 26).
Această fermitate a Mântuitorului Iisus Hristos a fost promotorul întregii lucrări misionare apostolice de încreştinare a lumii. Din momentul Înălţării Domnului la Cer, curajul umple sufletele ucenicilor: „pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer” (Lc. 24, 51). Rămaşi singuri, dar tari în credinţă, întăriţi fiind de Duhul Sfânt, apostolii „s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare” (Lc. 24, 52). Odată dispărute frica şi îndoiala, Toma devine purtătorul-de-flamură spre îndemn la un creştinism sănătos şi neşovăielnic, ca cel care, cu ceva timp înainte, deja îşi încurajase şi îndemnase fraţii întru apostolie către eroism, prin cuvintele: „să mergem şi noi şi să murim cu El !” (In. 11, 16) şi, împreună cu ei, devine începătură întregului cer al mucenicilor din următoarele veacuri de cumplite persecuţii ale împăraţilor romani de la Nero până la Sfântul Constantin cel Mare.
Dacă atitudinea bărbătească a Sfântului Apostol Toma nu ar fi venit precum o piatră de întărire a propovăduirii evanghelice, şi astăzi foarte mulţi ar fi crezut că poate creştinismul nu e decât o religie oarbă, fanatică şi pietistă, fără nici o logică şi lipsită de transparenţă. Iisus însă „Acelaşi ieri şi azi şi în veci” (Ev. 13, 8)  ne spune şi nouă, precum oarecând lui Toma la Înviere, să nu fim necredincioşi ci credincioşi: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (In. 14, 6), „Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da să bea, în dar, din izvorul apei vieţii” (Apoc. 21, 6), „Eu sunt Cel ce sunt” (Ieş. 3, 14), „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut !” (In. 20, 29), „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Mc. 13, 31), „unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu” (In. 12, 26), „cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui.” (In. 14, 21)