sâmbătă, 11 august 2012

Lunaticul: ateul, necredinciosul și cel îndoielnic în fața vindecării


„Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău” (Mt. 17,15).
„L-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece” (Mt. 17,16).
„O, neam necredincios şi îndărătnic !” (Mt. 17,17).
„De ce noi n-am putut să-l scoatem ?” (Mt. 17,19)
„Pentru puţina voastră credinţă”(Mt. 17,20).
„Acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post” (Mt. 17,21).
„Prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască” (Sol. 2,24).

Atunci când îi mustră pe demonii cuibăriți în ținutul gadarenilor, Mântuitorul Iisus Hristos le îngăduie ca, ieșind din om, să intre într-o turmă de porci care păștea în apropiere: „toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare” (Mt. 8,32). Semn sigur și limpede că diavolul nu dorește binele – nici pe al omului, nici măcar pe al făpturilor necuvântătoare. Adică este mânat doar de invidie și de răutate față de Dumnezeu (Cel Care dintru început l-a creat – dar nu rău și întunecat, ci bun si luminos). Și aceasta pentru că nu-I prețuiește lucrarea și nu iubește ascultarea, ci doar nesupunerea și răzvrătirea.
Iată, de pildă, viclenia și îndrăzneala perfidă cu care se adresează omului („zidirea cea de mare preț” cum îl numea părintele Arsenie Boca, și „cunună a creației” după Sfântul Vasile cel Mare): „Șarpele a zis către femeie: «Nu, nu veţi muri ! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul»” (Fac. 3, 4-5). În Carantania, pe Muntele Ispitirii, necunoscând adevărata identitate a lui Iisus (ca Fiul lui Dumnezeu) I se adresează cu aceste cuvinte: „Diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor. Şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie” (Mt. 4, 8-9). Și tot înaintea lui Iisus, în ținutul Gadarei, plin de o smerenie prefăcută, dar de fapt total fals în discuție și lucrare, strigă victimizat către Domnul: „Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu ? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti ?” (Mt. 8,29). Dădea chipurile semne de oboseală în răzvrătirea sa față de Dumnezeu, ca și cum ar fi dorit să-și dovedească supunerea și îmblânzirea. Numai că, odată ieșit din om, distruge cu o furie nebună până și cele mai elementare forme de viață necuvântătoare; în cazul de față, se răzbună pe niște animale, pe porci (o specie pentru consum alimentar pe scară largă în societatea umană). Efectiv împinge răutatea până la a dezechilibra economic întreg ținutul Gadarei, împingând în sărăcie și lipsuri pe păzitorii porcilor și pe locuitorii din zonă: „văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor” (Mt. 8, 34). Ca dovadă că lucrarea diavolului, plină de răutate și de venin, este întâlnită în toate dimensiunile vieții sociale, atât pe plan material cât și spiritual, atât sufletește cât și trupește, dar și rațional, mintal-inteligibil.
Cercetând pildele de răutate demonică pe care le consemnează Sfânta Scriptură, vom descoperi că cel dintâi dușman al omului (și care îl acaparează cel mai ușor) este lenea sau trândăvia. Lenea este acel păcat de moarte care îl desparte pe om de Dumnezeu: „Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea” (Mt. 11, 12). Trândăvia este plaga socială cea mai grea, care aduce cele mai mari pagube, formând mai multe categorii de păgubași: săraci leneși, săraci comozi, săraci vicleni. Cea mai mare formă de hulă a diavolului (și cel mai des întâlnită în lume) la adresa lui Dumnezeu este aceasta: dacă Dumnezeu este bun și darnic atunci de ce este atâta lipsă, atâta sărăcie și atâta suferință în jurul nostru ? Unde este bunătatea Domnului ? Cu alte cuvinte, Dumnezeu este vinovat că nu învățăm noi meserii. Dumnezeu este vinovat că nu avem noi locuri de muncă. Dumnezeu e de vină că nu avem ce munci și ca nu avem din ce trăi. Pe această bază s-a clădit o întreagă industrie de hulire a Domnului Dumnezeu. Unul dintre produsele cele mai importante și mai răspândite ale acesteia este crima de pruncucidere: De ce să nasc copii – ca să-i văd cum mor de foame ? De ce să fac copii – ca să văd cum se chinuiesc ? De ce să ai mai mulți copii – ca să nu ai cu ce-i crește ?... și multe alte explicații „logice” de acest fel din care rezultă că Dumnezeu este vinovat de întregul dezechilibru economico-social – garantat și guvernat însă nu după Legea morală și spirituală a Sfintei Scripturi (a lui Dumnezeu), ci printr-o guvernare după mintea și legile alcătuite de oameni și puse în aplicare tot de ei sub forma unei Constituții a imoralității sufletești și sociale, prin care (în răspăr cu Legea Scripturii) omul se ridică asupra aproapelui și împotriva semenului său, ignorând total cuvântul dumnezeiesc: „să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” ! (Mt. 19,19)
Această „lunăticie” cuprinde în ea suma rezultată din acumularea mai multor păcate: și mici și mari, și ușoare și grele, știute și neștiute, din lene sau din nepăsare și trândăvie – care toate îl împing pe om spre lucrarea propriei sale distrugeri (săvârșite nu de alții, ci chiar de sine însuși): „fiul meu este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă” (Mt. 17, 15).  
Căderea în foc are multe conotații spirituale în perspectivă biblică. Ea se întâmplă de pildă atunci când te înfierbânți spre desfrâu, spre ceartă și ură, spre clevetire și răzbunare, spre încăierare și ucidere. Auzi ce zice Scriptura: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l abia viu” (Lc. 10,30). Oare toate aceste porniri (zavistia, iuțimea, mânia, dorința de a te răzbuna și de a face rău aproapelui – oricine ar fi acesta – împotriva preceptelor morale ale Scripturii) nu sunt tocmai semnele „lunăticiei” ? Oare nu ești lunatic atunci când te avânți cu buzunarul gol pentru a fuma tutunul, aprins fiind de focul împătimirii de țigări ? Sau spre a te frige de focul arșiței grumazului din împătimirea de băutura cea fără măsură ? Iar unele ca acestea aprind în om și tot alaiul patimilor întunericului de nepătruns al iadului ! Și cine e de vină pentru toate acestea – dacă nu Dumnezeu Însuși ?! Iată răspunsul zănatic și lunatic al lumii fără de Dumnezeu: „săracul om, bietul de el, așa i-a fost scris, așa i-a rânduit Dumnezeu, asta a fost crucea lui !” Auzi profanare de cele sfinte și blasfemiere a Creatorului: Crucea Celui fără de păcat, armă asupra diavolului și semnul de biruință al creștinătății este în fapt reperul bețivului – crucea celui bețiv, crucea celui curvar și a celui puturos... tot atâtea cruci fără nici un corespondent în Scripturile Dumnezeiești ! Or fi tot cruci – dar sunt cruci de tâlhari, cruci ale lumii căzute, lipsite de lumina cunoștinței Duhului Sfânt: „Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (I Tim. 2,4). „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Mt. 5,48) pentru „ca toţi să fie una” (In. 17,21).
„Căci adesea cade în foc şi adesea în apă” (Mt. 17,15). Iată strâmbarea sensului adevărului evanghelic în mintea omului lipsit de credință si de nădejde și de trăire în Dumnezeu: „L-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece” (Mt. 17,16). După două mii de ani de jertfă liturgică necontenită și de lucrare în lume a puterii Duhului Sfânt prin Tainele Bisericii spre înarmarea omului (după cuvântul Sfântului Apostol Pavel) cu „toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, și încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu” (Efes. 6, 13-17), societatea modernă și contemporană intră în contradicție directă și deschisă cu Dumnezeu - „pentru că nu a făcut bine cele ce a făcut !”. Deși scris este în cartea Sfântului și Dreptului Iov: „Când am făcut luminătorii cei mari, lăudatu-M-au toți îngerii mei !” (Iov 38, 7). Neasemuita frumusețe a armoniei divine – foșnetul vântului, freamătul frunzelor, cântecul stelelor, roua dimineții, strălucirile soarelui, amurgul serii care te transpune în lumea de dincolo de lume, în lumea șoaptelor de rugăciune, a ochiului de lumină al feștilei candelei aflate la geamul din partea de răsărit a odăii, în mireasma de tămâie din penumbra lumânării tremurânde deasupra filelor de Ceaslov și de Psaltire (așa precum e propriu tezaurului ortodox românesc din casele creștinilor și din intimitatea bisericilor și mănăstirilor) – toată această liniște de taină adâncă a nopții este brusc străpunsă de croncănitul macabru al „cititorilor în stele” și de zodiace, de taroturi și de semne de magie albă și de vrajă neagră, de lună plină sau știrbită ! Unele ca acestea stau la baza neîmplinirii sufletești a celor ce (precum spune Sfântul Pavel) „îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme” (II Tim. 4,4). Iar vinovat de această problemă este (desigur !) tot Dumnezeu – că doară unii s-au născut într-o zodie, alții în alta, și tot așa ... Zodiace peste zodiace, care de care mai garnisite cu înșelătorii și „povești vânătorești” anume demonic ticluite pentru că „se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni, ca să ducă în rătăcire, de se poate, pe cei aleşi” (Mc. 13, 22). Văzând așadar marele apostol Pavel cât de „vinovată” este luna (regina nopții între stele – cum o numea poetul) câți lunatici o urăsc sau fug de ea și câți se tem de lumina ei plină și frumoasă ce străbate odăile prin ferestrele caselor, a strigat: „chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema !” (Gal. 1, 8); așadar „privegheaţi şi vă rugaţi !” (Mc. 13, 33) căci „însuşi satana se preface în înger al luminii” (II Cor. 11, 14). Iar Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan zice: „cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu” (I In. 4, 1).
Iată așadar cum ucide apa învățăturii greșite pe cel lunatic, adică pe cel lipsit de cunoștința de Dumnezeu. Strigă Hristos despre apa cea vie și dulce a Sfintei Evanghelii: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea !” (In. 7, 37). Iar lunaticul, bietul de el, „adesea cade în foc şi adesea în apă” (Mt. 17, 15). Odinioară slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda a așteptat „treizeci şi opt de ani” (In. 5, 5) ca să fie împins în apă de cineva cu inimă miloasă, căci „un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos” (In. 5, 4). Iar lunaticul se îneacă în apa Scripturii: „vă rătăciţi neştiind Scripturile” (Mt. 22, 29). Așa s-au înecat rând pe rând ereziarhii din primele șapte veacuri de aur ale creștinătății sub osânda celor șapte Sfinte Sinoade Ecumenice. Si tot așa s-au înecat ereticii tuturor vremurilor de după aceea sub puterea lucrătoare a Lui Hristos prin lumina Sfinților Părinți ai pustiei, care îi rușinau pe diavoli cu nevoințele lor mai presus de puterile omenești.
„L-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece” (Mt. 17, 16) - aceasta este hula ateista a vremurilor noastre moderne, formulată cel mai adesea astfel: ce să caut eu la biserică ? Ce să-mi facă mie Biserica ? Ce sa-mi rezolve mie Dumnezeu ? Ba chiar, atunci când am fost , am avut ispite mai mari , mai multe și mai grele ! ... E drept că atunci când vrei să slujești Lui Dumnezeu, trebuie să-ți gătești sufletul tău spre ispită: „pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă, şi biciuieşte pe tot fiul pe care îl primeşte” (Ev. 12, 6). Ucenicii n-au putut să scoată duhul cel necurat din copilul lunatic cel mult pătimitor pentru că nu cunoașteau puterea diavolului și nu-i stiau lucrarea și nici felurile vicleșugurilor lui. Demonii sunt și ei rânduiți – după patimi, după păcate, într-un fel de „ierarhie” de la Belzebut sau Satan (precum e numit în cărțile  Vechiului Legământ) până la drăcușorii specialiști în subțirătatea păcatelor moderne, prin ierarhizarea fineții plăcerilor celor de multe feluri. Până și demonii s-au grupat în categorii preferențiale – de la cei responsabili cu păcatele miliardarilor de carton până la cei vinovați de hula omului simplu și sărac, veșnic nemulțumit și mereu pornit și aprins spre cârtire și hulire, victimă totdeauna a propriei neputințe și a necunoașterii voii dumnzeiești: „ce pot să fac ? Asta e – m-am născut într-o zodie fără noroc, la vreme de lună plină; vrăjile îmi fac praf și pulbere casa și familia; toți vecinii îmi fac farmece  - mi-au legat sporul, ca să nu mai am nici un câștig... iar Dumnezeu  nu vede , nu aude și nici nu mă ajută !”
Acesta este tabloul sinstru și dezolant al unei lumi care a uitat complet învățăturile din scrierile Vechiului Testament și care, ignorând cele patru Sfinte Evanghelii (ale lui Matei, Marcu, Luca și Ioan) preferă mai degrabă să citească și să împlinească cu osârdie o a cincea „Evanghelie” – scrisă de nimeni și de toți sub înrâurirea populistă a tuturor obiceiurilor păgânești și năravurilor imorale devenite peste noapte ... „dogme” ! Iar Stegalan, Belzebut, Satan și tot cortegiul funest al duhurilor rele o insuflă așa cum e mai bine anume spre a-l despărți pe om de Dumnezeu ! Strigătul Lui Hristos se aude în noaptea păcatului ca un glas de tunet peste veacuri: „O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi ? Până când vă voi suferi pe voi ?” (Mt. 17, 17) Și nu degeaba !
Una din întrebările cele mai pline de trufie și de îndrăzneala ivită din mândria cea iscoditoare, care sună adesea de pe buzele așa-zișilor credincioși și „oameni religiosi” ai vremii noastre este și aceasta : de ce astăzi slujitorii Bisericii - ucenicii Lui Hristos, nu mai sunt în măsură să scoată răul din lume și dintre oameni ? ... Și poate că și sfințiții slujitori înșiși își pun aceeași întrebare: „De ce noi n-am putut să-l scoatem ?” (Mt. 17, 19). Doar avem atâtea instrumente spirituale: Liturghie și Maslu, rugăciuni și posturi, dezlegări și molitfe, agheazmă și anaforă și șuvoaie de untelemn sfințit ! De ce nu fuge răul dintre oameni și din lume ?! Răspunsul vine dur, dar plin de miez dumnezeiesc: „Pentru puţina voastră credinţă !” (Mt. 17, 20). Iată că, precum atunci apostolii, așa și acum slujitorii sfintelor altare se izbesc de greutatea cuvintelor Mânuitorului Iisus Hristos: nu aveți această putere în voi pentru ca să vă mândriți cu ea sau pentru ca să vă înǎlțați cu mintea din pricina ei; nu v-am dat-o cu titlu de putere personală și nici nu e dăruită cu îngrădiri și cu preferințe: „în dar aţi luat, în dar să daţi !” (Mt. 10, 8). Pentru ca ea să fie lucrătoare și eficientă nu ajunge simpla vorbire despre Dumnezeu, teologia povestirilor despre El; ci este necesară o teologie a trăirii, o teologie a simțirii, a implicării, a jertfirii, în care și prin care Duhul Sfânt să Se reverese în adevărate cascade de lumină. Zice Psalmistul: „Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor Tale” (Ps. 41, 9), căci „când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele !” (Ps. 4, 1). „Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepţi la inimă !” (Ps. 72, 1)
Dar la temelia tuturor acestora stă  credința. Ea nu se măsoară în kilograme sau in metri liniari, în greutate sau de formă, ci doar prin prezența vie în lăuntrul omului: „Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă” (Mt. 17, 20). Nu credința lunaticului a fost decisivă și direct implicată în vindecarea lui. Mai ales credința celui care slujește Taina, fiind chemat să împlinească lucrarea vindecării, contează. Cu cât ochii sfințiților slujitori ai Sfintelor Altare ale Ortodoxiei se vor multumi să vadă în Dumnezeiasca Liturghie doar pâinea și vinul, refuzând să descopere prin trăirea cea plină de simțire adevărata valoare a Trupului și Sângelui Lui Iisus Cel înviat, Dumnezeu adevărat și Om adevărat – cu atât credința va fi inertă: „credinţa fără de fapte moartă este !” (Iac. 2, 20). Iar moartă este - și va fi ! - și rugăciunea din noi atâta timp cât ritualul exterior și forma tipiconală rămân singurul reper constant al ei. Trebuie ca mai întâi noi înșine să înviem cu sufletul, cei ce suntem urmași direcți ai Sfinților Apostoli, căci „pentru puţina voastră credinţă n-ați putut să-l scoateți” (Mt. 17, 20).
Iar semnul adevăratei credințe este înălțarea prin urcușul ascetic-duhovnicesc pe treptele postului și rugăciunii, precum ne învață miile de pagini ale Filocaliei. Mulți cred poate despre sine că au ajuns pe trepte înalte, ba chiar că ar fi desăvârșiți; „lunăticia” lor este înșelarea. Înșelarea este forma cea mai gravă de îmbolnăvire a lunaticului spiritual. Ajungi adică să te crezi ceea ce de fapt nu ești: sfânt, desăvârșit, înainte-văzător, unul înaintea căruia până și diavolii se pleacă pentru că deja darul Duhului Sfânt te-a cuprins întru totul...
Patericele și scrierile ascetice din cuprinsul literaturii patristice ne relatează numeroase și felurite forme de înșelare demonică. Dar cel mai lunatic om este cel care crede că fără nevoință poți fi cu Dumnezeu. Fără post, fără rugăciune, fără înfrânare și fără nevoință nu suntem altceva decât „farisei făţarnici” (Mt. 23, 27), „mormintele cele văruite” (23, 27). „Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală” (Mt. 6, 17); „nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc” (Mt. 6, 16). „Cu oamenii cei care fac fărădelege nu mă voi însoţi cu aleşii lor” (Ps. 140, 4). Oare „nu ştiţi voi postul care Îmi place ? – zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine” (Is. 58, 6-7).
„Credeţi că pot să fac Eu aceasta ?” (Mt. 9, 28); „cred, Doamne ! Ajută necredinţei mele” (Mc. 9, 24). „Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el iar copilul s-a vindecat din ceasul acela” (Mt. 17, 18). Așadar vindecarea este darul și puterea credinței în Dumnezeu – nu doar rezultatul medicamentelor și al intervenției medicului în viața celui bolnav.