vineri, 13 iulie 2012

Slăbănogirea omului - plata îndepărtării de Dumnezeu

„Putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele.” (Mt. IX, 6)
„A suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.” (In. XX, 22-23)
„Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer.” (Mt. XVIII, 18)
„Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăveşte trupul, şi slăbeşte sufletul meu” (Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu)
„Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel Ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii ! ”(Doxologia Mare)
„Şi eu, nevrednicul preot şi duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert şi te dezleg de toate păcatele, în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin !” (Molitfelnic)
Învăţăturile Sfintei Evanghelii cuprinse în parabolele Mântuitorului au rămas la fel de actuale acum, în vremea noastră, ca şi atunci, în urmă cu două mii de ani. Pentru că atât conţinutul poftei cât şi forma păcatului au rămas aceleaşi. Singurul lucru nou care se petrece în lume este păcătuirea sau îndreptarea fiecărui om prin propria sa voinţă. Voinţă care poate fi pusă în lucrare fie spre săvârşirea binelui, a faptelor bune, spre împlinirea virtuţilor (ca răspuns la întrebarea lui Iisus - „Voieşti să te faci sănătos ?” – In. V, 6), fie spre săvârşirea răului, a faptelor rele, adică a păcatelor. Cuvântul Scripturii - „duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios” (Mt. XXVI, 41) ne arată desigur faptul că putem greşi şi păcătui chiar şi fără să voim în mod intenţionat aceasta. Concepţia duhovnicească a Sfântului Apostol Pavel (anume formulată pentru a sensibiliza inima împietrită în nesimţire şi nepăsare prin păcătuirea fără măsură şi fără oprire) este exprimată în constatarea aducătoare de smerenie: „nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc…” (Rom. VII, 19) Acesta este un cuvânt care totuşi poate da un anumit curaj omului care păstrează o urmă de conştiinţă în raţiunile vieţuirii sale pe pământ. Şi tot marele Pavel formulează magistral povaţa părintească (pe cât de elegantă în exprimare, pe atât de categorică în cuprindere): „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos !” (I Cor. VI, 12) Altfel spus, orice alegere făcută în viaţă cu discernământ este o lucrare duhovnicească pusă ca o barieră în calea păcatului. Spunea Sfântul Antonie cel Mare că „de va vrea omul se va mântui, iar de nu va vrea nu se va mântui”; şi iarăşi: „de va voi omul – le poate pe toate câte le voieşte.” (Patericul Egiptean)
Pentru a înţelege anumite forme ale păcatului, trebuie să avem în vedere starea de după cădere a firii umane. Zice Scriptura: „Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu” (I Cor. XV, 45) şi „l-a lăsat în mâna sfatului său” (Sirah 15,14) Avem aşadar de a face cu o forţă de sine voitoare care gravitează în jurul unui punct. Atunci când te situezi în punctul numit „Adevăr” vei gravita în jurul lui Dumnezeu, adică în jurul virtuţii:„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” (In. XIV, 6) Când gravităm în jurul altui punct, opus Adevărului, (numit „minciună” sau „adevăr strâmbat”) atunci deja nu mai vorbim de Adevărul absolut, Hristos - „Lumina lumii” (In. VIII, 12), ci vorbim de „tatăl minciunii” (In. VIII, 44) – diavolul. Aşadar, dacă nu mai gravităm în jurul Adevărului şi al virtuţii, atunci gravităm în jurul păcatului: doar „Adevărul vă va face liberi” (In. VIII, 32) pentru că „oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului” (In. VIII, 34) Robie care înseamnă suprimarea dreptului de a fi cu Dumnezeu.
Ce este interesant, însă, e că (pe orice poziţie s-ar situa) omul va reacţiona la fel. Adormindu-i conştiinţa, el nu mai realizează depărtarea sa de Dumnezeu. Şi totuşi, insistă ca Dumnezeu să-l asculte şi să-i împlinească cererile. Ba, mai mult decât atât – dacă în vechime strămoşul Adam a putut reproşa Domnului: „femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat” (Fac. III, 12), astăzi oamenii au de făcut reproşuri mult mai puerile: „dacă Dumnezeu e bunătate şi iubire şi dragoste - atunci cum de suportă atâtea rele şi nedreptăţi pe pământ ?” Dar nimeni nu se întreabă întru sine cum de nu ne pedepseşte Dumnezeu pentru mulţimea atâtor fărădelegi, de vreme ce pe Adam l-a pedepsit doar pentru o singură gustare din rodul pomului cunoştinţei binelui şi răului ?!... O astfel de atitudine nu reprezintă altceva decât tot o călcare a voii lui Dumnezeu şi o ofensă la adresa sfinţeniei Lui.
Oamenii vremurilor de astăzi nu mai vor să cunoască şi să recunoască gravitatea păcatelor săvârşite - fie din nepăsare, fie din lene, din uitare sau dezinteres. Cu toate că orice conştiinţă care se trezeşte mărturiseşte adevărul că noi, oamenii, suntem fii Unui Dumnezeu Răscumpărător Care Şi-a revărsat întreaga Sa iubire peste lume prin jertfa Fiului Său pe Cruce... Şi, mai mult decât atât, pentru a ne arăta în chip desăvârşit dragostea Sa părintească şi sfântă, ca unor fii adevăraţi nu nelegitimi, ne mai şi dă să-I mâncăm propriul Său Trup şi să-I bem propriul Său Sânge, „carnea euharistică”: „ şi Cuvântul S-a făcut trup !” (In. I, 14). La un asemenea prea-plin de iubire se adaugă şi faptele Cuvântului întrupat, Iisus Hristos – Cel Care, vreme de trei ani şi jumătate, a vindecat pe toţi cei bolnavi, a hrănit mulţimile flămânde, a tămăduit toată neputinţa în popor, arătând adâncă şi neţărmurită milă faţă de făptura umană, faţă de om – „regele creaţiei”. Prin însăşi viaţa Sa, pur şi simplu a explicat lumii că toate nesfârşitele suferinţe, boli şi neputinţe sunt rezultatul lucrărilor diavolului şi ale slugilor sale asupra omului care a pierdut legătura cu Dumnezeu: „ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: «Acesta neputinţele noastre a luat şi bolile noastre le-a purtat !»” (Mt. VIII, 17) Căci „n-ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurările milei Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de diavol, ci ai venit şi ne-ai mântuit pe noi”(„Taina Sfântului Botez”); adică n-a suferit Cel Preafrumos ca frumuseţea chipului divin şi chemarea la asemănare întipărite în om prin chiar actul creării lui, să fie mutilate de păcat şi batjocorite spre râsul diavolului. Cât dor şi câtă dragoste şi ce desăvârşire a revărsat Sfânta Treime atunci când a cugetat întru Sine să facă o făptură care pe toate să le întreacă şi să stăpânească toată zidirea, … o icoană fidelă a lui Dumnezeu Cel nemărginit şi necuprins în persoana lui Adam – un microcosmos cu putinţă de văzut şi de atins, frumos şi delicat, făcut cu multă înţelepciune de către Dumnezeu, Ziditorul său: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră !” (Fac. I, 26)… Câtă iubire cuprinsă în strădania Creatorului de a-l asemăna pe om cu Sine Însuşi ! Aceasta este toată desăvârşirea iubirii Sfintei Treimi pentru creaţia Sa. Iar la toată această bunăvoinţă, omul s-a gândit să mulţumească Domnului Dumnezeu prin „sfătuirea de taină” cu vrăjmaşul şi potrivnicul Său, diavolul, şi prin urmarea cu rigurozitate a îndemnurilor acestuia: „în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu !” (Fac. III, 5); ceea ce a şi făcut ca omul, ajuns „dumnezeu” prin sine, să fie izgonit de la faţa Dumnezeului Celui viu şi adevărat. De-acum ajutorul omului este împletit cu blestem din partea lui Dumnezeu: „blestemat va fi pământul pentru tine ! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale ! Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni cu iarba câmpului ! În sudoarea fetei tale îţi vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care eşti luat.” (Fac. III, 17-19) Iar primul semn al slăbănogirii omului este tocmai alungarea lui de la faţa lui Dumnezeu: „pământ eşti şi în pământ te vei întoarce !” (Fac. III, 19) Cu alte cuvinte, nu mai eşti omul mistic, înduhovnicit, cum erai la început, luminos şi strălucitor. Căci ai pierdut nestricăciunea, pentru că ai pierdut lumina dumnezeiască. Prin neascultare, omul coruptibil, supus căderii, a ajuns corupt şi căzut. Am fost creaţi să fim călăuziţi şi păziţi de Dumnezeu prin cuvânt iar nu prin literă, fără Lege scrisă, căci „litera ucide, iar Duhul face viu” (II Cor. III, 6) Din nefericire, litera ucide tocmai pentru că – tot Scriptura o spune: „ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este !” (In. III, 6) De aceea, ceea ce dobândesc teologii cei adevăraţi, luminătorii Bisericii, rugătorii din pustie, prin trăire autentică şi aspre nevoinţe ascetice – nu e decât ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit ca dar dintru început, atunci când ne-a creat. E drept că Adam nu gustase încă dulceaţa Învierii, pentru ca să cunoască pe deplin, în chip matur, valoarea necuprinsă a iubirii pe care i-o dăruise Dumnezeu ca unui rege al întregii zidiri…
Un alt pas pe calea slăbănogirii, după trupul cel de lut, a fost îmbrăcarea în „haine de piele”, tâlcuite ca fiind mortalitatea biologică, firea animalică marcată de dulceaţa simţirii materialnice: „a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat” (Fac. III, 21) Câtă slăbiciune şi câtă umilinţă, totuşi, să pierzi calitatea duhovnicească a puterii lucrării cuvântului şi să primeşti în schimb plăcerea propriei cărni, din pricina neatenţiei şi a lipsei de trezvie faţă de împlinirea poruncii lui Dumnezeu ! Iată cum lucrează păcatul în om: deşi Adam ştie că nu e bine să nu asculte şi să calce porunca, totuşi, mânat de poftă, o face - şi greşeşte: „femeia a zis către şarpe: «Roade din pomii Raiului putem să mâncăm; numai din rodul pomului celui din mijlocul Raiului ne-a zis Dumnezeu: «Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi !»” (Fac. III, 2-3) Atunci – de ce a mai mâncat ?!... Tocmai pentru că a fost ispitit spre plăcerea simţurilor şi spre nesaţul poftei !... Şi iată ce descoperire grozavă a făcut omul după gustarea din pomul oprit: „au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte” (Fac. III, 7) Aceasta este starea de slăbănogire pe care o aşterne timpul peste om şi peste conştiinţa lui !
În schimb, dacă atunci mai avea o conştiinţă (căci, ruşinându-se, „s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii Raiului” - Fac. III, 8), acum umanitatea nu numai că nu se mai ruşinează, ba chiar se afişează încă şi mai despuiată şi mai destrăbălată decât atunci !... Atunci ascunzându-se doar de faţa Singurului Dumnezeu (deşi fără nici un rost, de vreme ce El Însuşi ştia preabine cum i-a creat), iar astăzi smintind prin dezmăţ până şi pe cei care încă nu s-au golit de tot la suflet, la minte şi la inimă… Intimitatea proprie firii umane e la originea ei un lucru îngeresc, fiind transmisă omului pe calea sufletului care este de provenienţă divină; la zidirea fiecărei persoane umane mii de arhangheli şi zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulţi şi „serafimii cei cu câte şase aripi - cu două acoperindu-şi feţele, cu două picioarele iar cu două înălţându-se, zboară, cântare de biruinţă cântând, strigând, glas înălţând şi grăind: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot ! Plin este cerul şi pământul de slava Ta !»” (Isaia VI, 2-3), puterile trupeşti nefiind nici bărbaţi, nici femei - pentru că „nici nu se însoară, nici nu se mărită” (Mc. XII, 25) Dar lumea căzută a făpturilor omeneşti necinsteşte icoana creaţiei dumnezeieşti prin cele mai sinistre urgii ale plăcerilor nestăpânite potrivnice firii, care nu pot duce decât la întrebarea lui Hristos din Sfânta Evanghelie: „Ce este mai lesne a zice: «Iertate sunt păcatele tale !», sau a zice: «Scoală-te şi umblă !» ?” (Mt. IX, 5) Oare câţi dintre noi mai merităm iertarea sau mila lui Dumnezeu de vreme ce nici măcar nu mai conştientizăm măsura fărădelegilor noastre ? Omul a ajuns să fie supus atât slăbănogirii trupeşti, prin moartea dobândită de Adam prin mâncarea din pomul oprit la sfatul diavolului („în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit !” - Fac. II, 17), cât şi slăbănogirii sufleteşti, ca rezultat direct al păcatelor trupeşti săvârşite prin simţuri spre plăcerea carnală, prin lăcomie, îmbuibare şi poftă nestăpânită – până la moartea conştiinţei, atunci când tot alaiul patimilor ajunge un lucru firesc şi intră în normalitate. Aici intervine Dumnezeu, în Taina dezlegării prin pocăinţă – cheia împăcării cu Dumnezeu.
Dezlegare făcută în Numele Tatălui – prin mila Lui faţă de lume şi răscumpărarea ei prin jertfa Fiului Său – pentru ca aceasta să nu fie zadarnică, ci spre restaurarea desăvârşită a omului după chipul Raţiunii divine: „Legea Ta cugetarea mea este !” (Ps. CXVIII, 174)
Dezlegare făcută în Numele Fiului – aceea prin care se va mântui tot omul care păstrează în inima sa învăţăturile sfinte şi tainele minunate descoperite de către Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului: „cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte !” (In. XIV, 21) Această dezlegare de păcate este condiţionată şi de o altă etapă: iertarea lor. Ori iertarea implică oprirea păcatului şi înlocuirea oricărui viciu cu virtutea opusă acestuia. Altfel dezlegarea nu e lucrătoare pentru că nu e ziditoare: „iertate îţi sunt păcatele tale” (Mc. II, 5), „de acum să nu mai păcătuieşti !” (In. V, 14) Scris este că: „Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule !” (Mt. IX, 2) Semnalăm aici un lucru foarte important consemnat de către Sfinţii Părinţi: este nevoie să părăseşti păcatul cât încă îl mai poţi face pentru ca să iei cununa cea veşnică; pentru că, dacă te-a părăsit păcatul pe tine (din neputinţa firii), aceea nu este virtute înaintea lui Dumnezeu. E adevărat că slăbănogul menţionat în Evanghelie era suferind; dar avea credinţă şi părăsise deja de mult păcatul, şi de aceea a îndrăznit să se aproprie de Hristos şi să primească iertarea şi dezlegarea suferinţei sale: „Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă !” (In. V, 8) Aici stă probabil toată înţelepciunea cuprinsă în textul evanghelic: slăbănogirea te poate distruge mai rău decât păcatul în sine, prin laşitatea pe care ţi-o induce. Adică prin lipsa de curaj faţă de datoria de a răspunde pentru fapta săvârşită. Adam, auzind paşii lui Dumnezeu, s-a ascuns; n-a mai putut înfrunta întâlnirea cu El. Cântă Proorocul: „Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioşilor !” (Ps. I, 1), „Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în Domnul” (Ps. II, 12), iar Apostolul adaugă: „Fericit este bărbatul care rabdă ispita !” (Iac. I, 12) „Să nu întorci faţa Ta de la sluga Ta; când mă necăjesc, degrab mă auzi; ia aminte spre sufletul meu şi-l mântuieşte pe el !” (Prochimenul Mare, Vecernia Duminicii iertării) Omul lipsit de bărbăţie se ascunde de responsabilitatea păcatului săvârşit şi de urmările lui: „dar dacă Dumnezeu e bun şi milostiv, de ce nu ne iartă ?” s-ar întreba iarăşi cârtitorii. Dar ce ai făcut tu concret spre mântuirea şi curăţirea ta, ca să fii iertat ? Ca să fii iertat tu, ca om căzut din ispitirea diavolului, Hristos a murit pe Cruce. Zice Sfântul Apostol Pavel: „lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume” (Gal. VI, 14) căci „nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine !” (Gal. II, 20)
Şi, în fine, dezlegare făcută în Numele Duhului Sfânt: aceasta este „Cinzecimea” particulară a fiecăruia dintre noi, petrecută în mod personal, doar între noi şi Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt ne curăţim solzii nevederii duhovniceşti, găsim calea de a ne reveni întru sine, precum fiul cel risipitor; descoperim pocăinţa vameşului, găsim drumul Damascului – acolo unde Hristos ne învăluie nu numai în Lumina Botezului, dar şi în iubirea Sfintei Euharistii. El vrea ca noi să ne întoarcem cu totul către Dânsul, slujindu-L şi cu mintea, şi cu inima, şi cu sufletul, şi cu tot trupul. El vrea să devenim cu toţii mădulare ale Lui, fiecare în parte. Căci Duhul Sfânt Însuşi doreşte să Se pogoare nu doar în chip de limbi ca de foc, ci ar vrea să Se reverse din belşug în şuvoaie de cascade, pentru a ne face vase sfinţite ale Bisericii lui Hristos. Aşa s-au preamărit sfinţii diaconi, preoţi şi arhierei ca slujitori ai harului Legii celei noi. Aşa au izvorât mir moaştele celor afierosiţi Domnului prin har, credinţă şi fapte bune – trupurile cele smerite ale Sfinţilor, osemintele lor vindecătoare: „bucura-se-vor oasele cele smerite !”(Ps. 50,9), prin necontenita rugăciune: „Rugaţi-vă neîncetat !” (Tes. V, 17)
„Duhul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine !” (Ps. L, 12), „Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii !” (Ps. CXLII, 10), „Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte” (Lc. VII, 47) „că n-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă !” (Mt. IX, 13) Numai oamenii fără de Dumnezeu, care nu mai au credinţa cea adevărată, pot spune astăzi precum cei de acum două mii de ani: „Cine este Acesta care grăieşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât Unul Dumnezeu ?!” (Lc. V, 21) Lor, însă, Iisus le va răspunde: „Nu vă cunosc pe voi !” (Mt. XXV, 12) pentru că „nu oricine Îmi zice: «Doamne, Doamne !» va intra în împărăţia cerurilor” (Mt. VII, 21), căci „împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă - iar cei ce se silesc pun mâna pe ea” (Mt. XI, 12)
„Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, răspunzând a zis către ei: Ce cugetaţi în inimile voastre ? Ce este mai uşor ? A zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală şi umblă ? Să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ putere să ierte păcatele !” (Lc. V, 22-24) „Iar mulţimile văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel Care dă oamenilor asemenea putere” (Mt. IX, 8): „în Numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma; peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi !” (Mc. XVI, 17-18) „Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în Duh şi în Adevăr !” (In. IV, 24)