vineri, 4 mai 2012

„Nu am om !” – „Iată Omul !” Hristos şi slăbănogeala lumii


Moto: „Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea.” (In. 5, 7)
„Voieşti să te faci sănătos ?” (In. 5, 6)
„De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău.” (In. 5, 14)
„Te voi urma oriunde vei merge.” (Mt. 8, 19)


De-a lungul veacurilor noţiunea de „om” a fost în toată istoria gândirii una dintre cele mai complexe şi mai greu de definit. Ceea ce este evident, însă, în mulţimea scrierilor literare şi a sistemelor filosofice (fie ele de factură creştină sau nu) e că noţiunea de „om” nu a fost niciodată despărţită de cea de „Dumnezeu”; în legătura cu aceasta, nu degeaba Părinţii pustiei întrebau: „dar om te-ai făcut ?”  În creştinism vorbim (odată cu Apostolul) atât de „omul cel dintâi, pământesc” (I Cor. 15, 47), Adam cel de demult, cât şi de „omul cel de-al doilea, ceresc” (I Cor. 15, 47), Dumnezeu-Omul: „Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viaţă.” (I Cor. 15, 45).
Axa Adam-Hristos s-a dovedit a fi cea mai lungă axă a timpului pe parcursul căreia Dumnezeu a căutat să-l împace pe om cu Sine. Omul supărat (fără motiv) pe Dumnezeu a căutat (la sfat străin de Duhul Cel Bun - „Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii” - Ps. 142,10) să ajungă să fie asemenea Lui Dumnezeu, dar cumva altfel; căci a ignorat icoana însăşi a existenţei sale: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră” (Fac. 1, 26). Acest chip şi această asemănare au fost de fapt obiectul examenului suprem de conştiinţă pentru întreaga umanitate în faţa lui Dumnezeu – Creatorul; examen din păcate nepromovat de om – şi, culmea ! – atât înainte, cât şi după Înviere ! „Oare nu erau morminte în ţara Egiptului, de ce ne-ai adus să murim în pustie ?” (Ieş. 14, 11) – este expresia răzvrătirii unui popor care vedea zilnic de-a lungul pelerinajului său către Pământul Făgăduinţei minuni peste minuni. Apoi întâlnim aceeaşi atitudine de respingere la Naşterea lui Iisus: „Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos” (Mt. 2, 16); ba chiar: „Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui” (Mt. 2, 8) – îndemn mincinos, a cărui viclenie a fost dovedită de către înger noaptea, în visul bătrânului Iosif, prin dumnezeiasca purtare de grijă pentru salvarea lumii: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă” (Mt. 2, 13). Acelaşi mod de a vedea lucrurile (altfel de cum sunt) este evident şi în atitudinea arhiereilor Ana şi Caiafa care optează pentru o „rezolvare” profund imorală a situaţiei în care se aflau; opţiune, însă, şi ea prevăzută de către Cel Atotştiutor şi, prin urmare, dobândind un tâlc de taină în istoria mântuirii neamului omenesc: „este mai de folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul”(In. 11,50) căci „dacă-L lăsăm aşa toţi vor crede în El”(In. 11,48). Lucrurile, de altfel, scapă de sub control atunci când hotărârea jertfirii Celui Nevinovat se ia în urma unui fals proces judiciar, înscenat tot din slăbiciune omenească – de această dată, a lui Ponţiu Pilat: „judecaţi-L după Legea voastră”(In. 18,31). Un răspuns în aparenţă pertinent, dar în realitate plin de iresponsabilitate. Spălarea mâinilor lui Pilat în faţa poporului nu a fost nicidecum un gest de demnitate ci, dimpotrivă un gest de laşitate.Adevărul este veşnic şi de origine divină iar el a fost propovăduit între oameni de Însuşi Izvorul Adevărului – Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Relativizarea adevărului reprezintă o lucrare proprie omului trupesc, căzut în sfera pământescului. Iată, de pildă, o întrebare la care Iisus dă ca răspuns Adevărul, dar fără să-I pronunţe Numele – adică „Dumnezeu”. O întrebare pusă lui Dumnezeu Însuşi de către om: „Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc ?” (In. 19, 10). Cât de limpede se vede traiectoria acestei decăderi – de la adevărul absolut, în stare pură, dumnezeiască, la adevărul relativ, formulat după nivelul minţii căzute – în această tentativă de şantaj politic-social la care recurge vremelnicul guvernator ! „Pot orice” - îşi închipuie bietul om; în realitate, nu poţi – pentru că faptele tale sunt rodul unor convingeri – care pot fi întemeiate pe adevăr sau pe minciună, pot fi sănătoase, – dar pot fi şi bolnave. Răspunde Iisus: „N-ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus.” (In. 19, 11).
Abordarea problemei sociale prin transpunerea ei în plan spiritual este o lucrare care ţine tot de puterea Duhului Sfânt. Dacă ai lucrare duhovnicească, poţi face binele pentru că, fiind în acord cu Duhul Sfânt, fapta va fi bună. Dar dacă eşti în afara lucrării Duhului Sfânt, fapta va fi rea – adică una de slujire a celui rău, făcută la sfatul şi din sugestia diavolului. Comportamentul lui Pilat în timpul judecării lui Iisus nu vădeşte decât un om cu o gândire marcată de principiul unei anumite corectitudini – dar aceasta doar ca urmare a educaţiei (romane) primite – însă total lipsită de asimilarea ei interioară prin aderarea personală cu convingere la ea. Prin urmare atitudinea lui Pilat poate fi interpretată ca una de compromis, „diplomatică”; dar, analizată în esenţa ei, este de fapt o stare de nepăsare, de dezinteres şi o lipsă crasă de responsabilitate morală. „Nu găsesc nici o vină în Omul Acesta” (Lc. 23, 4) – arată că mintea lui Pilat urma în cugetarea ei principiul corectitudinii; dar, a te complace în acelaşi timp în starea de corupţie, fără a te implica sufleteşte pentru aproapele tău – aceasta trădează o anumită automulţumire, o autosuficienţă de un egoism feroce. Singurul adevăr rostit de Pilat (fără voia lui şi fără intenţia de a face vreun bine) este cuprins în aceste cuvinte: „Iată Omul !” (In. 19, 5). Pentru prima dată este arătat societăţii căzute modelul absolut al dreptăţii; „aşa ar trebui să fiţi toţi !” spune Pilat de fapt; „El este Cel Care trebuie urmat”. Altădată, un alt om (căruia însă îi vorbise Dumnezeu Însuşi în pustie - Lc. 3, 2) afirmase: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (In. 1, 29), „Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era” (In. 1, 15).
Prelungirea acestei slăbănogeli sufleteşti o găsim, iată, şi în anumite manifestări ale Sfântului Apostol Petru: „Fie-Ţi milă de Tine Doamne” (Mt. 16, 22), sau în afirmaţiile gratuite, netrecute în prealabil prin filtrul inimii şi al minţii, rostite din exces de zel sau în euforia vreunui moment mai deosebit: „Te voi urma oriunde vei merge” (Mt. 8, 19) ori „cu Tine sunt gata să merg şi în temniţă şi la moarte” (Lc. 22, 33). Dar oare se poate alătura modul acesta teoretic de gândire celuilalt mod, practic, de manifestare în clipa în care împrejurările constrângătoare nu-ţi mai îngăduie să exagerezi sau să te exprimi din preaplin de râvnă, astfel încât brusc apare inexplicabil un decalaj considerabil în raportul dintre ceea ce te crezi şi îţi doreşti să simţi şi ceea ce eşti tu de fapt în sinele tău şi în firea ta: „Petru se blestema şi se jura: Nu cunosc pe omul acesta !” (Mt. 26, 74). Oare cine a rostit aceste cuvinte: Petru cel din grădina Ghetsimani, care a văzut cu proprii săi ochi vindecarea de către Iisus a urechii lui Malhus, sluga arhiereului, pe care chiar Petru o tăiase ? Sau Petru cel care şi-a văzut vindecată soacra „prinsă de friguri” (Mt. 8, 14) ? Ori Petru care fusese cu Ioan şi cu Iacov pe Tabor atunci când Îl văzuseră pe Iisus schimbat la faţă şi strălucind mai mult ca soarele ?... Tocmai derapajele unei astfel de cugetări sunt ţintite pedagogic de către Iisus-Mântuitorul în lucrarea Sa de restaurare a omului căzut, pentru a-l reclădi pe principiul sănătos al „omului om” – adică întru Dumnezeu, întru Sine. Căci ce a urmărit Hristos ca Apostolul Său, Petru, să simtă în inima lui atunci când după Înviere, l-a întrebat de trei ori la rând: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti ?” (In. 21, 16) Oare ce trebuia să răspundă Petru ? Oare ce am răspunde noi înşine într-o astfel de situaţie, câtă vreme viaţa noastră nu corespunde nicidecum învăţăturilor şi îndrumărilor Scripturilor Sfinte sau  nici măcar poruncilor Decalogului ? Oare cum ne va fi întâlnirea cu Hristos la Judecată, atunci când El ne va întreba: „M-aţi iubit voi pe Mine ?” Adevărat spune Scriptura „n-au putut să-i răspundă” (Lc. 14, 6) „Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul” (Ps. 13, 3).Acesta este „Omul-Hristos”: „cine dintre voi Mă vădeşte de păcat ?” (In. 8,46) Slăbiciunea lui Petru se situează între neputinţa firii omeneşti şi taina fiecărei persoane în parte. În mod indirect, Hristos vrea să-l înveţe că mântuirea nu se câştigă prin afirmaţii gratuite sau din pietisme de conjunctură, ori dintr-un impuls de moment al înfierbântării sângelui. Mucenicia a fost singura cale pe care sfinţii au dobândit mântuirea din puterea credinţei şi a nădejdii depline în Hristos şi în cuvântul Evangheliei Lui. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel în acest sens: „Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii.” (I Cor. 1, 21). Aşadar, slăbiciunea lui Petru a fost una omenească, firească, iar nu expresia unei atitudini izvodite din necredinţă sau din ură faţă de Iisus-Domnul, ori din lipsa dragostei pentru El. Hristos a vrut să-i descopere lui Petru puterea (ascunsă în inimă) înţelegerii lucrurilor nu din firea nestăpânită şi năvalnică, ci din înţelepciunea Duhului „Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri.” (Mt. 16, 17). Profund ruşinat de întreita sa lepădare, de auzul cântecului cocoşului şi de neputinţa vădită în neîmplinirea propriilor sale promisiuni („Şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine ! Şi toţi ucenicii au zis la fel” – Mt. 26, 35) în cele din urmă Petru recunoaşte pe de o parte lucrarea lui Dumnezeu în viaţa din afară a omului, iar pe de altă parte lucrarea Duhului Sfânt în lăuntrul omului: Doamne, Tu ştii toate, Tu ştii că Te iubesc !” (In. 21, 17). Cu alte cuvinte, doar Dumnezeu singur ştie cât ne cere, cât ne dă şi cât ne trebuie. Nu prisoseşte oricui sfinţenia sau vederea duhovnicească, nici harismele, minunile şi toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt care uneori ne duc mai presus de înţelegerea obişnuită, comună.
Un alt slăbănog al firii omeneşti, Iuda Iscarioteanul, alege să fie fals şi duplicitar din chiar clipa în care devine ucenic al lui Hristos, deşi Acesta îi acordă încrederea şi prietenia Sa deplină până în ultima lui clipă – cea a căderii definitive. „Unul dintre voi Mă va vinde” (Mt. 26, 21) – este strigătul lui Dumnezeu către lume; „ştiu totul despre voi – şi ce gândiţi în sinea voastră, şi când ‹‹cugetaţi cele rele în inimile voastre›› (Mt. 9, 4)”. Aprins de râvnă tot atât cât şi stârnit de curiozitate şi frământat de nedumerire, Petru îl îndeamnă pe Ioan să întrebe: „Doamne, cine este ?” (In. 13, 25). Iar Iuda (surprins cu mâna în blid) deşi ştia prea bine tot ceea ce punea la cale, întreabă ca un neştiutor: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule ?” (Mt. 26, 25). În acest moment, Hristos dovedeşte atât că respectă întru totul libertatea omului, cât şi că lasă loc puterii conştiinţei să se trezească: „Tu ai zis.” (Mt. 26, 25). Deci nu Dumnezeu a hotărât mai dinainte ce va fi, ci noi înşine hotărâm răul sau binele nostru. Nu e deloc corectă expresia „aşa i-a fost scris” pentru că nu este în acord cu afirmaţia limpede a Scripturii: „Mântuitorul voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină.” (I Tim. 2, 4). Aşadar: cine te opreşte, Iudo, să te mântuieşti ?!... Finalul tragic al apostolului-vânzător se leagă de cuvântul (aproape apocaliptic, am spune) din Evanghelie: „nu am om !” (In. 5, 7).Într-adevăr, fapta de trădare a lui Iuda nu a fost săvârşită între oameni, ci între vrăjmaşii Luminii, între slujitorii întunericului: „Şi a intrat satana în Iuda” (Lc. 22, 3). Ca om creat de Dumnezeu şi purtând chipul Lui, iată că şi Iuda are sclipiri de conştiinţă în inima sa: „Am greşit vânzând sânge nevinovat” (Mt. 27, 4) zise, „aruncând arginţii în templu” (Mt. 27, 5). Răspunsul (pe măsură) vine necruţător şi fără întârziere de la aceleaşi slugi ale întunericului: „Ce ne priveşte pe noi ? Tu vei vedea” (Mt. 27,4). Deci „nu a găsit om care să îl arunce” (In. 5, 7) – drept pentru care „ducându-se, s-a spânzurat” (Mt. 27, 5). Actul de curmare a vieţii (suicidul) este unul lesne de înţeles pentru omul „fără om” – adică fără duhovnic, fără reper, fără direcţie, fără Dumnezeu, fără încărcătura spirituală de Sus a Duhului Sfânt. Dacă reperăm imaginea apostolilor de după Înviere, iată că ei primesc şi direcţie şi motivaţie şi îndemn de viitor: „voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de Sus” (Lc. 24, 49).
Ajuns la scăldătoarea Vitezda, în pridvorul lui Solomon, la Poarta Oilor, Hristos vede „zăcând mulţime de bolnavi” (In. 5, 3); exact aşa cum este pe faţa a tot pământul: pretutindeni mulţime de bolnavi care au nevoie de „tulburarea apei”, de harul tămăduitor al lui Iisus, de ungerea cu untdelemnul cel sfinţit în chipul crucii spre vindecare de toată boala şi de toată neputinţa. Să nu uităm însă că, răspunzând acestei realităţi a răspândirii bolilor în lume, Hristos trimite şi la doctor: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi” (Mc. 2, 17). Aceasta pentru că există boli care ţin de medic şi de tratament (lucru demonstrat deja de ştiinţa medicală), după cum există şi maladii de sorginte demonică – a căror vindecare este posibilă doar în şi prin Hristos-Mântuitorul (cauzele unora ca acestora fiind tocmai slăbiciunea şi necredinţa): „Credeţi că pot să fac Eu aceasta ?” (Mt. 9, 28)… „Cred, Doamne ! Ajută necredinţei mele” (Mc. 9, 24). Iată, mereu aceeaşi stare de şovăire care Îl obligă pe Dumnezeu să Îşi retragă harul atunci când omul îi subestimează prin îndoială lucrarea şi puterea: „eu ştiu ?... om mai vedea noi !”.
Răstimpul de tămăduire îşi are axa izbânzii marcată între două puncte indiscutabile: trezvia şi rugăciunea. La aceste două lucrări duhovniceşti (păzirea neîncetată a minţii printr-o neobosită luare aminte la sine) trimite cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes. 5, 17). Adică, exact lucrul pe care nu îl facem – indiferent de situaţie, că suntem sau că nu suntem supuşi la vreo constrângere. Mai degrabă preferăm să analizăm noi pe toate, feţele, posibilităţile aflate la îndemână şi să răsucim în fel şi chip ideile de rezolvare a problemei cu care ne confruntăm, decât să ne încredinţăm pur şi simplu, trup şi suflet, Domnului Dumnezeu. Iar celălalt cuvânt - „privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită” (Mt. 26, 41) – vorbeşte despre faptul că de cele mai multe ori preferăm ispita şi ne găsim imediat scuzele şi justificările, dar niciodată nu alegem demnitatea omenească şi curajul bărbătesc: „Ai căzut ? Ridică-te, şi te vei mântui !” („Apoftegmata Patrum”); „ia-ţi patul tău şi umblă !” (In. 5, 8) căci „iertate îţi sunt păcatele tale !” (Lc. 5, 20)
Pricina căderii şi a slăbănogirii pe care o provoacă este tocmai suma cumulată a tuturor păcatelor săvârşite de-a lungul vieţii şi statornicite sub formă de patimi ca deprinderi ale firii personale. Veteranul bolnavilor şi slăbănogilor strânşi în speranţa vindecării la scăldătoarea Vitezda nu este un necunoscător, ci întruchipează însăşi suferinţa acumulată în răbdare; poate că este lipsit de curaj şi de suficientă nădejde, dar sigur este înarmat cu îndelunga-răbdare: „era bolnav de treizeci şi opt de ani”(In. 5,5). Ironia situaţiei unor astfel de bolnavi (cu sufletul sau cu trupul) constă în faptul că noi, ceilalţi, nu ne punem niciodată întrebarea dacă suferinţa lor este pe merit sau este spre slava lui Dumnezeu: „Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (In. 9, 3) căci „pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă, şi biciuieşte pe tot fiul pe care îl primeşte” (Evr. 12, 6). De aceea putem spune că veteranul cu pricina are un atu în plus din faptul că vedea din când în când, la tulburarea apei, pe cei ce se vindecau în chip minunat în apa mişcată de către înger; astfel capătă nădejdea că poate într-o zi se va izbăvi şi el. Cel mai greu lucru însă este că nu-şi poate aranja nicidecum o „cădere” în scăldătoare, atâta timp cât venirea îngerului spre învălurirea apei nu urma vreun anumit program prestabilit: „se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa” (In. 5, 4). „Cu timp şi fără de timp” (II Tim. 4, 2) zicea cândva Apostolul… Harul vine pe neştiute, minunile se săvârşesc tainic şi fără veste: „cine este cel ce s-a atins de Mine ?” (Lc. 8, 45) întreabă Domnul, în condiţiile în care „mulţime multă îl urma pe Iisus şi Îl îmbulzea” (Mc. 5, 24)… Dar oare, Iisuse, cine nu Te atinge pe Tine şi de câţi nu Te-ai atins Tu fără ca noi să ne dăm seama măcar ? Căci „Duhul suflă unde voieşte” (In. 3, 8) iar „celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în Numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi” (Mc. 16, 17-18).
Atunci când, la Poarta - zisă - Frumoasă, Petru a vindecat un paralitic, a zis celor prezenţi: „pe acesta pe care îl vedeţi şi îl cunoaşteţi, l-a întărit Numele lui Iisus şi credinţa cea întru El i-a dat lui întregirea aceasta a trupului” (FA. 3, 16). În dumnezeiasca Sa pedagogie, Iisus ţinea cont de faptul că omul acela bolnav era stăpânit de gândul că nu va reuşi vreodată să sară la timp în apă pentru a se vindeca – şi totuşi încă mai aştepta pe marginea scăldătorii. Şi, deodată, în acel tablou dezolant, plin cu tot felul de infirmi şi bolnavi de boli cronice sau chiar incurabile -  iată că apare un om cu chef de ironie, de „umor sec” ! După treizeci şi opt de ani de paralizie, cunoscut şi arhicunoscut de toată lumea ca „veteranul aşteptării” (poate chiar de unii veniţi mult timp după el şi plecaţi deja însănătoşiţi, ca unii care, foarte atenţi la momentul pogorârii îngerului, i-o luau mereu înainte) şi apăsat de multe alte neajunsuri proprii unui om grav bolnav (foame, sete, durere permanentă, lipsă de igienă şi de ajutor) – nu prea i-a fost uşor să audă adresându-i-se o întrebare oarecum retorică (rostită pe un ton fie autoritar, fie compătimitor sau poate de simplă bunăvoinţă). O astfel de întrebare riscă să sune mai degrabă ca o ironizare sau ca o luare în râs: „Voieşti să te faci sănătos ?” (In. 5, 6) – de parcă slăbănogul ar fi venit acolo ca să „admire” peisajul sinistru al lumii căzute pradă bolii - din care el însuşi făcea parte… Iisus, nerugat de nimeni, Şi-a asumat această cruce şi lucrare, după cuvântul proorocului: „El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat” (Is. 53, 4), şi al apostolului: „a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei” (Evr. 12, 2). La asemenea întrebare provocatoare, slăbănogul are o reacţie neaşteptată. Îl recunoaşte ca Domn şi-I răspunde: „nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa” (In. 5, 7). „Nu am om” dezvăluie faptul că  suferinţa trupească devine mult mai profundă şi mai greu de suportat prin dimensiunea spirituală pe care i-o dă singurătatea, lepădarea şi părăsirea lui de către semenii săi: e vorba tocmai de timpul scurs fără a fi convins pe cineva să-l ajute împingându-l în apă; în atâta amar de vreme nu a reuşit să stârnească în sufletul cuiva compasiunea faţă de suferinţa lui… „om pe lângă om” spune o vorbă din bătrâni. Iată, în plin Ierusalim, călcată în picioare la modul cel mai grosolan, chiar cea dintâi poruncă a Legii ! De unde până unde „iubire de aproapele ca de tine însuţi” când individualismul era legea tuturor: „fiecare pentru sine”. Plus lipsa trezviei, de vreme ce se cerea o permanentă veghe în aşteptarea îngerului binefăcător, întocmai ca în pilda celor zece fecioare: „la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, Mirele vine !” (Mt. 25, 6) „şi cele ce erau gata au intrat cu El la nuntă iar uşa s-a închis” (Mt. 25, 10).Aşa şi acum: obişnuinţa de a aştepta în nepăsare izbăvirea sau ajutorul nu simplifică în vreun fel problemele noastre înaintea lui Dumnezeu: „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea !” (In. 16, 33) căci „Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea” (Mt. 11, 12). Până la urmă, când vezi minunile pe care Dumnezeu le-a săvârşit cu alţii, prinzi şi tu râvnă şi curaj ca să insişti în rezolvarea problemei. Adică, în căutarea Omului de care ai nevoie pe calea mântuirii. Mântuire care nu se oferă gratis, nu se dă de-a gata, ci se caută. Pentru mântuire se transpiră, se varsă lacrimi şi sudoare. Pentru mântuire se trudeşte şi se osteneşte cu nemăsurată vreme, clipă de clipă. În lucrarea de mântuire din moarte şi de izbăvire de diavol stau două repere importante: unu – dacă-ţi doreşti să te mântuieşti (adică dacă îţi doreşti să fii cercetat de Hristos) şi, doi – dacă ai găsit calea care duce la Hristos. Calea este ridicarea şi pocăinţa, fuga de greşeală şi de păcat: „ia-ţi patul tău şi umblă” (In. 5, 8). Legătura cu Dumnezeu vine necondiţionat prin Biserică, adică prin slujitorul ei, prin duhovnic – acela îţi va aminti permanent şi va avea grijă să îţi repete pururea: „Iată că te-ai făcut sănătos” (In. 5, 14) – dar nu e de ajuns că te-ai spovedit, ci trebuie şi să păstrezi lucrarea binelui pe calea dreptăţii în Duhul Adevărului. Mulţumirea lui Dumnezeu nu este prescura cu lumânărică, ea vine din „inima înfrântă şi smerită” (Ps. 50, 18). 
Iar apogeul ridicării din slăbănogirea sufletească sau trupească (şi care este recunoştinţa deplină faţă de binefacerile primite de la Dumnezeu – „slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie !”) se împlineşte în ascultarea îndemnului divin: „De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău !” (In. 5, 14) Aceasta pentru că întoarcerea la păcat înseamnă întoarcerea în moartea sufletească: Căci este cu neputinţă pentru cei ce s-au luminat odată şi au gustat darul cel ceresc şi părtaşi s-au făcut Duhului Sfânt, şi au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor, - cu neputinţă este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăşi spre pocăinţă, fiindcă ei răstignesc loruşi, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L fac de batjocură” (Evr. 6, 4-6). Omul de care avem nevoie în viaţă pentru ridicarea noastră trebuie primit şi cerut de la Dumnezeu în toate rugăciunile noastre, deopotrivă personale şi obşteşti: „Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa” (In. 5, 7); „cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva ?” (FA. 8, 31) „Şi a zis Pavel: dă-mi voie să vorbesc către popor !” (FA. 21, 39)
„De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi ? Că la Tine este milostivirea.” (Ps. 129, 3-4) „Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele” (Ps. 31, 1)