sâmbătă, 19 mai 2012

Pricinile de nevindecat ale orbirii sufleteşti


„Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi.” (In. IX, 39)
„Dacă aţi fi orbi n-aţi avea păcat. Dar acum ziceţi: Noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră.” (In. IX, 41)
„Mulţi dintre ei ziceau: Are demon şi este nebun. De ce să-L ascultaţi ?” (In. X, 20)
„Cuvintele acestea nu sunt ale unui demonizat. Cum poate un demon să deschidă ochii orbilor ?” (In. X, 21)Din punct de vedere clinic, orbirea reprezintă o afecţiune incurabilă, de gravitate maximă, care nu doar împiedică vieţuirea propriu-zisă ci şi, mai ales atinge problema sensului vieţii înseşi. Orice părere s-ar formula în această privinţă, probabil concluzia ar fi aceeaşi: dintre toate formele de suferinţă fizică şi psihică – aceea a nevederii, rămâne cea mai grea şi cea mai mare – pentru că îl rupe cu totul pe om de mediul său firesc de vieţuire. În adâncul de disperare în care cade omul bolnav incurabil, totuşi Revelaţia Dumnezeiască îi descoperă un sens chiar mai adânc. Cântă Psalmistul: „Domnul înţelepţeşte orbii !” (Ps. CXLV, 8) Marele lucrător al rugăciunii lui Iisus, profund trăitor al misterului îndumnezeirii omului în Hristos, Agapie cel orb de la Mănăstirea Valaam, zicea: „Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a închis ochii trupului şi mi-a deschis ochii sufletului”. Înţelegem de aici că pentru omul duhovnicesc nevederea nu este o piedică în calea întâlnirii şi a unirii cu Dumnezeu.
Referitor la a şasea Duminică după Paşti, pe care Sfinţii  Părinţi ai Bisericii au rânduit-o spre pomenirea vindecării orbului din naştere, trebuie să specificăm faptul că sunt vizate două categorii de orbi: una - a orbilor care vin spre Hristos şi-L recunosc ca Domn şi Dumnezeu - „Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă !” (Mc. X, 47) -, şi a doua, a orbilor care Îl resping pe Iisus şi-L urăsc chiar, încercând să-L omoare: „Până când ne scoţi sufletul ?” (In. X, 24) şi „au luat pietre iudeii ca să arunce asupra Lui” (In. X, 31) Pe lângă aceştia, există orbi care au părerea că L-au găsit pe Dumnezeu şi orbi care nu reuşesc nicidecum să-L găsească, pentru că nu au cale şi metodă de a-L afla. Este neîndoielnic, aşadar, faptul că există orbi trupeşte şi orbi sufleteşte; că unii sunt orbi  din neştiinţă sau din lipsă de cunoaştere, iar alţii din rea-voinţă şi din rea-credinţă; şi că, dintre aceştia, iudeii şi saducheii şi cărturarii şi arhiereii şi învăţătorii de Lege s-au dovedit a fi orbii cei mai de jos, categoria cea mai josnică – orbi din invidie, din răutate şi din îndărătnicie, neprimind sub nici o formă Cuvântul lui Dumnezeu: „Răstigneşte-L ! Răstigneşte-L !” (Lc. XXIII, 21) altfel „nu eşti prieten al Cezarului” (In. XIX, 12)
Privitor la orbii despre care ni se relatează în Sfânta Evanghelie, constatăm că neputinţa lor prezintă mai multe dimensiuni spirituale. Iată, de pildă, Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei scrie că cei doi orbi care doreau să fie vindecaţi de Iisus, au pornit singuri după El: „Mulţimea îi certa ca să tacă; ei însă şi mai tare strigau, zicând: miluieşte-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David !” (Mt. XX, 31) Întrebaţi de Iisus în ceea ce priveşte credinţa lor - „Credeţi că pot să fac Eu aceasta ?” (Mt. IX, 28) (adică să le redea vederea) – răspunsul vine ferm şi categoric: „Da, Doamne !” (Mt. IX, 28) Ceea ce ne descoperă că aceşti orbi nu sufereau în urma unor păcate săvârşite de ei (deci nevederea lor nu era o pedeapsă divină) – precum vom şi vedea din răspunsul lui Iisus (consemnat de către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan): „Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (In. IX, 3) Mântuitorul laudă atât  puterea lor de înţelegere, cât şi modul de a trata necazurile vieţii: „Îndrăzniţi ! Eu am biruit lumea !” (In. XVI, 33) Aşadar, convinşi că Iisus poate face aceasta: „s-au deschis ochii lor” (Mt. IX, 30) Ochii li s-au deschis şi în urma mărturisirii de credinţă, care devine leac, medicament şi totodată rugăciune de dezlegare. Cuvintele lui Iisus devin tămăduitoare în unire cu credinţa lor sinceră, cu inima lor curată şi cu îndrăzneala lor de necrezut: „se ţineau după El, strigând şi zicând: miluieşte-ne pe noi !” (Mt. IX, 27) Odată unite cele omeneşti cu cele dumnezeieşti, se clarifică atât starea de lucruri – necunoscută nici orbilor, care nu pricepeau de ce întârzie Dumnezeu cu răspunsul la insistenţa rugăciunii lor sincere – cât şi felul Domnului de a le încerca mărinimia şi tăria credinţei (puteau striga şi fără a fi însă convinşi că e bine să stăruiască). Drept pentru care au trecut la rostirea rugăciunii izvorâte din unirea minţii cu inima – lucru cert, deoarece altfel Sfântul Matei nu ar fi scris că  „au venit la El orbii” (Mt. IX, 28); dacă nu vezi, cum să ştii unde este Iisus ? Aici întâlnim acelaşi cuvânt al Duhului Sfânt: „întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina; cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei” (Ps. CXXXVIII, 12)
Precum „luminătorul trupului este ochiul” (Lc. XI, 34) aşa şi mintea este luminătorul sufletului; deci L-au căutat nu cu ochii trupului, ci cu ochii minţii, ai sufletului. De aici şi exprimarea de către Iisus a „formulei” vindecătoare, care a făcut puzderie de minuni printre păgâni: „După credinţa voastră, fie vouă !” (Mt. IX, 29) Atunci când credinţa este adevărată iar nu prefăcută sau formală, se împlineşte cuvântul Scripturii: cine „va crede că ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice” (Mc. XI, 23) Odată vindecaţi, cei doi orbi Îl văd pe Iisus, Care trece de la bunătate la asprime, cerându-le discreţie. Lucru nerespectat de ei. Dacă ar fi fost preocupaţi doar de propriul interes, nu ar fi devenit propovăduitori; ba chiar s-ar fi putut gândi că Iisus le va lua iarăşi darul vederii dacă nu împlinesc porunca primită. Dar, pentru că acum gustaseră deja puterea lucrării lui Iisus prin cuvânt – mai de preţ până şi decât propriul lor văz (rezultat direct al ceea ce ei înşişi crezuseră din toată inima că El poate face), „ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela” (Mt. 9, 31). Zis-a Mântuitorul: „Eu am venit ca lumea viaţă să aibă - şi din belşug să aibă !” (In. X, 10)
Iată, aşadar, că adevărata credinţă, pe lângă confortul sănătăţii trupeşti şi confortul sufletesc al împăcării cu Dumnezeu, aduce şi adevărata vedere duhovnicească, cunoaşterea lui Dumnezeu din poruncile Lui. Lucru pesemne mult râvnit şi de iudeii total contrariaţi de adâncimea de necuprins a învăţăturilor lui Iisus, atunci când strigau: „Dacă Tu eşti Hristosul, spune-o nouă pe faţă. Iisus le-a răspuns: v-am spus şi tot nu credeţi.” (In. X, 24-25)
Despre acelaşi lucru vorbim şi la orbul din Ierihon. Deşi împiedicat de mulţime să strige şi să se roage ca să fie auzit de Iisus, el s-a încăpăţânat: „şi mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine !” (Lc. XVIII, 39) Faptul că şedea la marginea drumului, ne arată că e bine să stăm mereu cât mai aproape de calea cea dreaptă, cât mai aproape de învăţătura lui Iisus. „Oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El” (Lc. XVIII, 40) – ceea ce înseamnă că Dumnezeu Se implică în viaţa noastră. Aşa S-a oprit în casa lui Petru, vindecându-i soacra, aşa S-a oprit şi la Zaheu vameşul: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia” (Lc. XIX, 9) Deşi orbirea poftei de cele materiale îl depărtase de Iisus, totuşi nu l-a depărtat de bunul-simţ şi de omenie. Aflat faţă în faţă cu Iisus, Zaheu îşi revine pe loc întru sine: „dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit” (Lc. XIX, 8) În esenţă, gestul lui Zaheu este o recăpătare a vederii folosului de a odihni pe Hristos în propria casă; în inimă făcând loc lui Iisus, vom dobândi mântuirea: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia” (Lc. XIX, 9); şi iarăşi: „Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, nu vă învârtoşaţi inimile voastre” (Evr. III, 14)
Iată că orbul din Ierihon este adus la Iisus din poruncă; nu a reuşit să ajungă singur. Deci ajungem la Dumnezeu nu numai pe calea rugăciunii, nu numai „mistic”, ci şi „practic” – prin compătimire: „şedea jos, pe marginea drumului.” (Mc. X, 46) „Cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută” - spune o vorbă din bătrâni. Orbul era cunoscut ca fiind suferind, dar avea nădejde în Iisus:  „Ce voieşti să-ţi fac ?” (Mc. X, 51) Răspunsul vine scurt şi concis: „Doamne, să văd !” (Lc.XVIII, 41). Odată primită dezlegarea, vederea revine prin puterea dumnezeiască a lui Iisus. Atunci şi mulţumirea celui vindecat e pe măsură: „mergea după El, slăvind pe Dumnezeu” (Lc. XVIII, 43) Devine şi el următor al lui Iisus, un misionar al Legii celei Noi. O astfel de minune nu putea veni decât dintr-o credinţă sinceră, izvorâtă din cele auzite şi strânse în suflet încă de când era un biet orb cerşind pe marginea drumului, ascultându-i pe trecători vorbind despre câte făcea Iisus din Nazaretul Galileii; căci despre El se întinsese vorba pretutindeni. „Auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e aceasta. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul” (Lc. XVIII, 36-37) La auzul acestor cuvinte, a început imediat să strige rugăciunile de implorare către Mântuitorul. Răspunsul a venit chiar din gura Celui pe Care Îl strigase: „Credinţa ta te-a mântuit” (Lc. XVIII, 42) Adică „M-ai convins, fie ca să ai parte de vedere, să ai ceea ce ţi-ai dorit – pe lângă vederea sufletească şi vederea luminii fizice, materiale”. Doar  El, „Lumina lumii” (In. VIII, 12) putea dărui lumină celor dintru întuneric.
În cazul orbului din naştere, lucrurile sunt mult mai adânc privite din punct de vedere spiritual. Iisus, Fiul din veşnicie al lui Dumnezeu, desăvârşit ascultător, smerit şi blând, cu bunăvoirea Tatălui înnoieşte actul creaţiei prin tină şi scuipat, vindecând ochii orbului, spre mirarea tuturor: „a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului” (In. IX, 6) În contextul vremii de atunci, aflaţi permanent pe urmele lui Iisus, fariseii şi cărturarii cereau mereu semne: „se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L” (Mc. VIII, 11) Dar, oare, toate aceste vindecări nenumărate – ce puteau fi altceva decât semne ? Cine ar mai fi putut săvârşi acele minuni pe care doar Iisus le înfăptuise şi de care toţi erau uimiţi ? Sfânta Scriptură arată şi denumeşte limpede această realitate prin cuvintele: „a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu !” (Mt. XII, 28) Realitate confirmată şi de exclamarea celor ce se aflau de faţă la minunata tămăduire a orbului din naştere: „Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere !” (In. IX, 32) În chiar clipa aceea martorii oculari mărturiseau unanim că doar prin voia şi puterea lui Dumnezeu o astfel de minune putea fi împlinită: „De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic” (In. IX, 33)
Aspectul acesta al împletirii faptelor omeneşti cu răsplătirile dumnezeieşti este tocmai legătura dintre om şi Dumnezeu. Nu e cu putinţă ca biata făptură să suspine şi să umble în întuneric, iar Creatorul ei să stea nepăsător deoparte, fără să intervină ! Ba chiar, intervine neaşteptat de iute – chiar şi fără cererea expresă a celui suferind. Ca dovadă: încă din prima clipă a întâlnirii cu orbul din naştere, Iisus Îşi descoperă Dumnezeirea Sfinţilor Săi ucenici şi apostoli care, văzând pe cel nevăzător, probabil că în sinea lor îi şi hotărâseră deja soarta: „o fi din pricina păcatelor lui sau ale părinţilor lui; lasă-l să sufere dacă asta merită…”; dar Iisus (Care cunoaşte toate cele din lăuntrul nostru, tainele inimii şi ascunzişurile ei, toate gândurile şi intenţiile) răspunde curiozităţii lor într-un mod neaşteptat: s-a născut orb „ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (In. IX,3) Şi fără a mai zăbovi asupra acestui aspect, Hristos le prezintă apostolilor care este voia lui Dumnezeu pentru lumea căzută: ridicarea, vindecarea, tămăduirea, curăţirea, restaurarea, mântuirea. Şi astfel, tămăduieşte de fapt lipsa dragostei Duhului Sfânt din neascultarea lui Adam, prin înnoirea creaţiei căzute: „a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului” (In. IX, 6) Scuiparea pe pământ este un gest dumnezeiesc, tainic, al cărui tâlc rămâne nedescoperit minţii ucenicilor. Natura căzută şi ea prin neascultarea lui Adam ţine în sine sălbăticia răzvrătirii asupra omului căzut prin neascultarea de Făcătorul-a-toate. Dar pământul (element esenţial în facerea omului), udat cu saliva lui Iisus, redevine virgin, ca cel din Rai: „Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit” (Ps. CXVIII, 73) Orice prezenţă demonică este izgonită din materia acum curăţită şi restaurată. Şi, de fapt, tina devine „carne vie” care repară ochiul şi componentele lui (întocmai ca în vedenia profetului Iezechiel: „iată, erau pe oase vine şi crescuse carne şi pielea le acoperea pe deasupra” - Iez. XXXVII, 8) La fel şi aici, materia pătrunsă de harul dumnezeiesc, redă nervul optic, reface retina şi toate celelalte componente oculare despre care nu se ştia mai nimic la vremea respectivă, în lumea de atunci: „trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze” (In. IX, 4)
Vindecarea mai presus de fire stârneşte o adevărată dispută teologică printre iudeii de la Templul din Ierusalim, deoarece s-a petrecut în zi de sâmbătă prin spălare: „Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului” (In. IX, 7) Tocmai această spălare este hotarul care leagă binele săvârşit de Iisus în zi de sâmbătă de vindecarea din Cer. Aici stă întreagă dilema care îi bulversează complet pe iudei – fie ei cărturari sau farisei: cum asta – Cerul să calce legea sâmbetei, ziua de odihnă, sabatul ?! Cum să se explice o astfel de neconcordanţă ?... Şi tot Iisus o rezolvă: „Sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. Astfel că Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei” (Mc. II, 27-28) La rândul lor, părinţii celui orb, oameni simpli şi cuminţi, în faţa agresivităţii iudeilor contestatari, se prefac că nu ştiu şi nu pricep nimic din cele ce se petrec, şi lasă totul pe seama fiului lor pentru că este matur; aşa e corect – el a trăit minunea, el să mărturisească: „Întrebaţi-l pe el; este în vârstă; va vorbi singur despre sine” (In. IX, 21) A-L recunoaşte pe Iisus ca Domn, a mărturisi că Iisus este Hristosul, însemna să te expui pericolului de a fi exclus din sinagogă. Orbirea iudeilor n-a fost deloc uşoară; greutatea suferinţei sufleteşti a fost mai mare decât povara bolii trupeşti. Înşişi mai-marii poporului, arhiereii Ana şi Caiafa, neînţelegând nimic, au redus totul la concluzia plină de veninul urii şi al prostiei: „Acesta huleşte !” (Mt. IX, 3) Iar cărturarii şi învăţătorii de Lege s-au arătat încă şi mai vrednici de plâns: „Încă nu ai cincizeci de ani şi l-ai văzut pe Avraam ?” (In. VIII, 57)... Nu cunoşteau săracii nici veşnicia lui Dumnezeu, nici taina Întrupării lui Iisus din Fecioară: „Au nu este Acesta Iisus, fiul lui Iosif, şi nu ştim noi pe tatăl Său şi pe mama Sa ?” (In. VI, 42)
Au încercat să-L blasfemieze pe Iisus, spunând orbului vindecat că Cel Ce îl tămăduise ar fi de fapt un păcătos: „Noi ştim că Omul Acesta e păcătos” (In. IX, 24) Răspunsul inteligent al orbului acum luminat şi la ochi şi la minte, vine ca o sentinţă dogmatică incontestabilă: „Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acesta îl ascultă” (In. IX, 31) Aici practic este exprimată Legea cea sfântă cuprinsă în învăţătura lui Iisus, o învăţătură a aşteptării mântuirii împlinite prin credinţă şi nădejde. De ce oare slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda a aşteptat vreme de treizeci şi opt de ani, văzând minune după minune şi vindecare după vindecare, zăbovind întru răbdare – dacă nu tocmai pentru că nădăjduia că va veni Acela Care are puterea să-l vindece ? Şi orbul purtase o suferinţă uriaşă încă de la naştere, nevăzând nimic din copilărie şi până la maturitate. De fapt, invidia fariseilor, pizma cărturarilor şi răutatea iudeilor era ceaţa care încerca să ascundă „făclia sub obroc” (Mt. V, 15) Atât controversa stârnită în problema nerespectării sabatului, cât şi toate întrebările puse retoric la adresa minunii sunt tocmai expresia orbirii furiei nestăpânite din sufletele celor ce degeaba vedeau semn după semn şi minune după minune. Zice Hristos: „Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi !” (Mc. VIII, 18) Iar orbul răspunde îndărătniciei celor ce-l interogau: „acum  v-am spus - şi n-aţi auzit ?!” (In. IX, 27) Uimit pe deoparte de claritatea faptelor iar pe de alta de lipsa lor de înţelegere, orbul intuieşte imediat ura şi invidia care îi măcinau, drept pentru care se pregăteşte să le descopere viclenia prin ironizarea întunericului necunoştinţei care umplea gândurile lor. Şi-i atinge în punctul cel mai sensibil. Era deja informat cu privire la părereile arhiereilor Ana şi Caiafa, se edificase pe deplin în privinţa ideilor lor: „Dacă-L lăsăm aşa toţi vor crede în El” (In. XI, 48), „mai de folos este să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul” (In. XI, 50) Şi atunci, orbul purcede la demersul de a scoate în evidenţă chinul lor sufletesc nejustificat: „dacă nu faceţi nici o minune şi nici n-aţi făcut vreodată, şi dacă vă ţineţi de o lege moartă şi searbădă – de ce vă mai împotriviţi ?!”. Aşa că îi ia pe ocolite, ca să-i aducă de fapt la punctul de maximă ruşinare. Şi, în auzul tuturor celor care se minunau de tămăduirea lui, orb din naştere fiind, îi întreabă: „De ce voiţi să auziţi iarăşi ?” (In. IX, 27); după care loveşte orbirea lor sufletească în toată întunecimea ei de nepătruns: „Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui ?” (In. IX, 27) Neputinţa lor în faţa lui s-a văzut tocmai din furia şi mânia care le-a umplut sufletele: armele omului slab care, atunci când nu are răspuns, produce gâlceavă şi zgomot pentru a deturna realitatea şi a crea confuzie. O confuzie evidentă, declarată chiar de către fariseii înşişi prin replici care se doreau a fi justificative: „Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe Acesta nu-L ştim de unde este” (In. IX, 29) Iată mărturie limpede că nu cunoşteau nici Legea şi nici proorociile Vechiului Legământ ! Ce spune Moise ? - „Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul Dumnezeul tău, pe Acela să-L ascultaţi” (Deut. XVIII, 15)
Aici, orbul (ca un luminat de Hristos, căci „Domnul înţelepţeşte orbii” - Ps. CXLV, 8) face loc tâlcuirii teologice: „Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este” (In. IX, 30) Altfel spus, decât să-i contestaţi minunile, n-ar fi mai bine să cercetaţi de unde vine Omul Acesta Care le poate face ?... Aşa se face că un simplu orb îi ruşinează deşi nu pot primi învăţătură şi sfat nici în ruptul capului: „În păcate te-ai născut tot, şi tu ne înveţi pe noi ?” (In. IX, 34) Cât de greu este să recunoşti că, de fapt, nu ştii nimic, că nu cunoşti adevărul aşa cum este el, după dreptate ! Te arde sufletul plin de infatuare atunci când incompetenţa te surclasează de pe o poziţie nemeritată, la care te-ai cocoţat cu aroganţă, orb fiind de fapt, neinstruit şi neluminat… Aşa s-au cuibărit ura şi invidia orbirii sufleteşti în inimile mai-marilor Legii celei vechi, neputând înţelege lucrările lui Iisus, deşi le spusese: „Cine are urechi de auzit să audă” (Mt. XI, 15),  cine are ochi de văzut - să vadă ! „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc” (Mt. V, 17) Şi tot orbul le dă o ultimă lecţie de logică inspirată, de trăire şi de cunoaştere a Legii: „De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic” (In. IX, 33) confirmând astfel spusele lui Hristos, adresate umanităţii întregi: „fără Mine nu puteţi face nimic !” (In. XV, 5) căci „cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte” (Mt. XII, 30)
Finalul tuturor acestor întâmplări este însă mult mai profund: Iisus Se descoperă pe Sine orbului, în mod direct, ca Fiu al lui Dumnezeu: „L-ai şi văzut ! Cel ce vorbeşte cu tine -  Acela este !” (In. IX, 37) Acesta este punctul cel mai înalt al trăirii mistice duhovniceşti: să Îl priveşti pe şi să vorbeşti cu Iisus Hristos Mântuitorul faţă către faţă. Deşi orb din naştere fiind, totuşi să-I porţi icoana în inimă cu nădejde şi să-L recunoşti din fapte. Privindu-L cu ochii minţii, ai sufletului, ca şi cu ochii trupului, ai cunoaşterii – să poţi exprima aceeaşi trăire pe care a avut-o în clipa aceea cel vindecat de orbire: „Cred, Doamne ! Şi s-a închinat Lui” (In. IX, 38) Câtă diferenţă între acest apostol misionar atins de mila lui Iisus şi vindecat pentru credinţa lui, şi celălalt apostol care, deşi trăind alături de Hristos, mâncând împreună cu El, pune ipocrit întrebarea: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule ? Răspuns-a lui: tu ai zis.” (Mt. XXVI, 25) Într-un asemenea punct, măsura răbdării lui Iisus încheie scurt discuţia cu orbirea sufletească a vicleniei desăvârşite: „Ceea ce faci, fă mai curând !” (In. XIII, 27) Pentru că „de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat” (Mt. VI, 23), în urma unei false „îndreptări”, având pe diavolul în el, Iuda „ducându-se, s-a spânzurat” (Mt. XXVII, 5) În vreme ce, „ieşind afară, Petru a plâns cu amar…” (Lc. XXII, 62)
Mila lui Iisus este tocmai balsamul Duhului Sfânt care vindecă orice cădere – atât din afară cât şi din lăuntru: „mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele” (Ps. XXII, 7); „fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine !” (Ps. XXXII, 20) Mântuirea vine din interior, din hotărârea de a merge spre Iisus, în întâmpinarea Lui: „pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară” (In. VI, 37); dar „cei ce viclenesc de tot vor pieri” (Ps. XXXVI, 9) Aceasta este singura formă de orbire a omului care nu poate fi nici iertată şi nici vindecată vreodată. Nu degeaba Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului, rostise cândva o sentinţă aspră, dar dreaptă: „Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie ?” (Mt. III, 7) - „pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor !” (Mt. III, 2) Pocăinţa este singura cale sigură de a deschide ochii sufletului către Izvorul Luminii: Hristos Iisus, „Lumina lumii” (In. VIII, 12)